fbpx
ОДДЕЛИ

Лабораторија за хистопатологија и цитологија

Цитолошка лабораторија

Во цитолошката лабораторија се вршат размаски од грлото на матката со конвенционална ПАП (Папаниколау) техника, тенкоиглена аспирациска биопсија, како и цитолошка анализа на телесни течности со конвенционална размаска и цитоспин техника.

Хистолошка лабораторија

Хистолошката лабораторија во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ нуди можности за рутинското хематоксилин и еозин боење, диференцијални боења, како и имунохистохемиски боења. Со голема палета на моноклонални антитела. Имунохистохемиската анализа се изведува автоматски на апарат AST Link 48 и PT Link (DAKO, Denmark). Лабораторијата обезбедува генетски и молекуларни испитувања. Испитувањата се евалуираат со внатрешна и со надворешна контрола (NORDICQ-Denmark). Архивирање на хистолошки материјал до 20 години од моментот на третманот. Хистопатолошката лабораторија обезбедува консултативна услуга за пациенти кои бараат второ мислење.

Оддел за клиничка патологија во „Аџибадем Систина“ е лидер во регионот во воведувањето на најновите методи за испитување. Одделот за клиничка патологија е во постојан контакт со работата на другите оддели во болницата, со што нуди мултидисциплинарен пристап во дијагностицирањето.

Упатство за правилно земање, ракување, транспорт, прием, подготовка и
складирање примерок за хистопатолошка анализа