fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р Џенгис Јашар

Специјалист по патолошка анатомија

2016 Доктор на науки по патолошка анатомија
2006 Магистер по патологија Медицински факултет – Скопје Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1999 Специјалист по патологија Медицински факултет – Скопје Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1990 Медицински факултет – Скопје Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега Клиничка болница Аџибадем Систина Оддел за дијагностички лаборатории
1993 – 2006 Институт за радиотерапија и онкологија – Скопје Универзитетски клинички центар – Скопје, Р. Македонија

Европска асоцијација на патолози

Список на објавени трудови:
1. Јашар Џ. Ивковски Љ. Постоперативна хистопатолошка класификација кај карциномот на дојката – импликации за понатамошен третман (1989-1994). Зборник на 14 Конгрес на лекарите на Македонија, Мак мед преглед 49, Суплемент 20:44-46,1995

2. Ставриќ Ѓ. Зографски Ѓ. Башеска Н. Ивковски Љ. Проданова И. Јашар Џ. Кумулативен преглед на хистопатолошки и цитолошки наод за 1995, 1989-1995. Медицински факултет Скопје, 1996

3. Јашар Џ. Башеска Н. Ивковски Љ: Предиктивни вредности на естрогените рецептори евалуирани со имуноцитохемиска анализа кај пациентки со карцином на дојката. 15-ти Европски конгрес на патолози, Мастрихт, Холандија Pathol Res Pract 193.437,1997

4. Кондов Г, Ивковски Љ, Манева Љ, Јовев С, Јашар Џ, Смилевски Д: Фактори кои можат да ја претскажат појавата на метастази во аксиларните лимфни јазли кај пациенти со малигном на дојка. Мак спи мед 1997; 43:53-62

5. Башеска Н. Ивковски Љ Јашар Џ. Зографски Ѓ. Ставриќ Ѓ: Присуство на хуман папилома вирусната ДНК во раните сатдиуми на цервикалниот карцином, корелиран со другите прогностички фактори и рекуренците. 15-ти Европски конгрес на патолози, Мастрихт, Холандија Pathol Res Pract 193.437,1997

6. Ivkovski Lj. Basheska N. Zografski G. Yashar G. Stavric G. Preoperative determination of DNA-ploidy and hormone receptor status at cytological specimen with image cytometry at patients with breast cancer. Acta Cytol 41:1208-1209,1997

7. Ставриќ Ѓ. Зографски Ѓ. Башеска Н. Ивковски Љ. Проданова И. Јашар Џ. Кумулативен преглед на хистопаатолошки и цитолошки наод за 1996, 1989-1996. Медицински факултет Скопје, 1997

8. Генадиева-Димитрова М, Нешковски М, Серафимовски В, Зографски Ѓ, Јашар Џ. Тенкоиглена аспирациона биопсија на дифузните црнодробни лезии. Мак мед преглед 1998; 52:89-93

9. Ивковски Љ. Зографски Ѓ. Башеска Н, Јашар Џ. Ставриќ Ѓ. Специјални техники во рутинската цитолошка дијагностика: апликација на имоноцитохемиската техника. Мак мед преглед 1998; 52:(Суплемент 31) 148-149

10. Basheska N. Ivkovski Lj. Yashar G. Veljanovska S. Vuzevski V. Stavric G. Malignant diffuse peritoneal leiomyomatosis (a case report): Clinical and experimental pathology 1998; 46(5-6),439.

11. Башеска Н. Јашар Џ. Ивковски Љ. Инциденција на цервикалните диспластични, интраепителни и инвазивни неопластични процеси во Република Македонија. Зборник на апстракти од првиот конгрес на гинеколозите и опстетричарите на Република Македонија стр. 148, 1998

12. Башеска Н. Ивковски Љ. Јашар Џ. Прогностичките импликации на резултатите на инвазивната цервикална неоплазија. Зборник на апстракти од првиот конгрес на гинеколозите и опстетричарите на Република Македонија стр. 149, 1998

13. Vasev N. Yashar G. Maneva Lj. Trajkova S. Tolevska C. Predictive value of Estrogen receptor evaluated by Immunocytochemical analyses and serum markers Ca 15-3, MCA and CEA in monitoring the clinical course of 52 patients with breast cancer and recurrence of breast cancer. Abstract Book of 17th International Cancer Congress, Rio de Janeiro, Brazil p.178, 1998

14. Јашар Џ. Башеска Н. Кубелка К. Зографски Ѓ. Хистолошка дијагноза на туберкулозата. Мак Мед Преглед 1999;53(Супл.39):85

15. Кубелка К. Башеска Н. Јашар Џ. Зографски Ѓ. Ехинококоза – анализа на 10 годишен хисто-патолошки материјал. Мак Мед Преглед 1999;53(Супл.39):86

16. Башеска Н. Јашар Џ. Кубелка К. Зографски Ѓ. Ставриќ Ѓ. Молекуларна детекција на Хуман-папилома вирусните инфекции на аногениталните лигавици со методот на ин ситу хибридизација. Макед Мед Преглед 1999;53(Супл.39):87

17. Yashar G. Basheska N. Kubelka K. Zografski G. Immunohistochemical study of phyllodes tumor of the breast. Virchows Arch 1999;435(3):203

18. Basheska N. Yashar G. Kubelka K. Zografski G. Stavric G. Paravaginal female adnexal tumor of probable wolfian origin. a case report. Virchows Arch 1999;435(3):230

19. Јашар Џ. Башеска Н. Кубелка К. Зографски Ѓ. Прогностичко значење на p53 протеинот и пролиферативниот маркер Ki-67 во раните стадиуми на карциномот на дојката, II Македонски имунолошки конгрес, Охрид Мак Мед Преглед 2000;54(Супл.43):363

20. Кубелка К. Башеска Н. Јашар Џ. Зографски Ѓ. Прогностичко значење на тумор инфилтрирачките лимфоцити кај примарниот малигни меланом на кожата, II Македонски имунолошки конгрес, Охрид. Мак Мед Преглед 2000;54(Супл.43):364

21. Yashar G. Basheska N. Ivkovski Lj. Kubelka K. Dimovski A. Stefanovska A. Efremov G. Zografski G. Prognostic significance of DCC protein, p53 and Ki-67 expression in colorectal cancer. XXIII International Congress of the International Academy of Pathology & 14th World Congress of Academic and Environmental Pathology, Nagoya-Japan, Clinical and experimental Pathology 2000;50(Suppl):100

22. Basheska N. Yashar G. Veljanovska S. Kubelka K. Krausz T. Zografski G. Primary Malignant Nerve Sheath Tumor of the Uterine Cervix. XXIII International Congress of the International Academy of Pathology & 14th World Congress of Academic and Environmental Pathology, Nagoya-Japan, Clinical and experimental Pathology 2000;50(Suppl):121

23. Yashar G. Basheska N. Kubelka K. Zografski G. Expression of p53 and Ki-67 immunoreactivity in breast cancer patients. Correlation with hormone receptor status and clinicopathological parameters. II Конгрес на хирурзите на Македонија, Охрид Книга на абстракти стр. 155, 27-30 септември 2000

24. Zografski G. Ivkovski Lj. Yashar G. Basheska N. Histopathology and Stage grouping of gastric cancer. II Конгрес на хирурзите на Македонија, Охрид Книга на абстракти стр. 159, 27-30 септември 2000

25. Panov S, Roganovic-Zafirova D, Popov Z, Penev M, Petrovski D, Yashar G. Detection Of H-Ras Oncogene Codon 12 Mutation in Paraffin-Embedded Samples of the Urinary Bladder Cancer. Abstract Book of the Second Congress of the Balkan’s Urologists, May 25-27, Struga, Macedonia. Mak med pregled 2000; 54(Suppl 41):110.

26. Dimovski AJ, Stefanovska A-M, Plaseska-Karanfilska D, Jasar D, Zografski G, Panovski M, Efremov GD. Microsatellite Instability of Colorectal Cancers Among Macedonian Patients. [abstract No 708]. In: Abstract Book of the 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology (Beyond the Genome), 16-20 July 2000, Birmingham, UK: Biochemical Society, 2000:208.

27. Stefanovska A-M, Dimovski AJ, Panovski M, Zografski G, Jasar D, Efremov GD. Frequency of Type I Transforming Growth Factor-B Receptor (6A) Polymorphism in Colorectal Patients From Macedonia. [abstract No 59]. In: Programme and Abstracts of the 10th International Congress of Human Genetics, May 15-19, 2001, Vienna, Austria. Eur J Hum Genet 2001; 9(Suppl 1):111-2.

28. Stefanovska A-M, Josifovski T, Panovski M, Zografski G, Jasar D, Norbury G, Bell JEfremov GD, Dimovski AJ. Attenuated Adenomatous Polyposis of the Colon Due to a Mosaicism for a Deletion Removing Exons 2-14 of the APC Gene. [abstract No. C-68]. In: Final Program and Abstracts of the 2nd European-American Intensive Course in Clinical and Forensic Genetics, September 3-14, 2001, Dubrovnik, Croatia, 2001:132.

29. Basheska N, Yashar G, Veljanovska S, Kubelka K, Prodanova I, Zografski G, Stavric G. Blood vessel invasion and inflammatory stromal reaction at the invasion front as additional significant prognostic factors in surgically treated patients with cervical carcinoma. Virchows Archiv 2001;439(3):329

30. Kubelka K, Basheska N, Yashar G, Prodanova I, Ivkovski Lj, Zografski G. Benign and malignant pigmented lesions of the female genital tract (FGT). Report of 15 cases. Virchows Archiv 2001;439(3):335-336

31. Yashar G, Basheska N, Ivkovski Lj, Kubelka K, Zografski G. Myoepithelial carcinoma of the breast arising in adenomyoepithelioma. A case report. Virchows Archiv 2001;439(3):451-452

32. Genghis Yashar, Neli Basheska, Katerina Kubelka, George Zografski. Expression of p53 and Ki-67 immunoreactivity in breast cancer patients. Archive of Oncology 2001;9(Suppl 1):19-20

33. Yashar G, Basheska N, Kraleva S, Vasev N, Ivkovski Lj, Kubelka S, Smichkova S, Zografski G. Association between HER-2/neu expression and hormone receptor status in breast cancer patients. Acta Clin Croat 2002;41(2):161

34. Yashar G, Basheska N, Ivkovski Lj, Kraleva S, Prodanova I, Vasev N, Kubelka-Sabit S, Smichkova S, Zografski G. HER-2/neu expression in correlation with p53 and Ki-67 immunoreactivity and clinicopathological parameters in breast cancer patients. Abstracts of the XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology, 5-10 October 2002, Amsterdam, The Netherlands. Histopathology 2002;41(Suppl.1):73-74

35. Basheska N, Kubelka-Sabit K, Yashar G, Prodanova I, Zografski G. Detection of Human papillomaviruses in early stage cervical carcinoma: Comparison of conventional and catalyzed reporter deposition in situ hybridization. Abstracts of the XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology, 5-10 October 2002, Amsterdam, The Netherlands. Histopathology 2002;41(Suppl.1):84-85

36. Genghis Yashar, Neli Basheska, Irina Prodanova, Nikola Vasev, Slavica Kraleva, Ljube Ivkovski. Katerina Kubelka, Snezana Smichkova, George Zografski. HER 2-/neu expression in breast cancer patients – Correlation with estrogen and progesterone receptor status, p53 and Ki-67 immunoreactivity and clinicopathological parameters. Archive of Oncology 2002;10(Suppl 1):32

37. Irina Prodanova, Neli Basheska, Biljana Hadzi-Nicheva, Genghis Yashar, Katerina Kubelka, George Zografski. Lipoleiomyoma of the uterus: immnohistochemical analysis of 11 cases. Archive of Oncology 2002;10(Suppl 1):99

38. Biljana Hadzi-Nicheva, Irina Prodanova, Genghis Yashar, Katerina Kubelka, Zlata Grncharovska, Neli Basheska. Uterine myxoid leiomyosarcoma arising in a leiomyoma – A case report. Archive of Oncology 2002;10(Suppl 1):88

39. Karadzov Z, Panovski M, Jota Gj, Gjosev S, Velickovski S, Jasar Dz. Pancreas
Preserving Total Gastrectomy in Treatment of Patients with Gastric Cancer. [abstract No 43). In: Programme and Abstracts of the 6th Annual Meeting of European Society of Surgery, 28-30 November, 2002, Budapest, Hungary, 2002:149.
40. Kubelka-Sabit K, Prodanova I, Yashar G, Zografski G, Basheska N. Endometrial adenocarcinoma occuring in young women. Book of Abstracts, Poster Session IV–Gynaecological Pathology, P-45, pg.86, Intraeuropean Mediterranean Conference of the International Academy of Pathology, 8-10 May 2003, Athens, Greece

41. I Prodanova, G Yashar, K Kubelka-Sabit, G Zografski, N Basheska. Potential prognostic significance of apoptosis related oncogenes: p53, BCL-2 and mdm-2 in early stage cervical carcinoma. Virchows Archiv 2003;443:317

42. N Basheska, G Yashar, K Kubelka-Sabit, I Prodanova, G Zografski Immunohistochemical expression of c-erbB-2 in early stage cervical carcinoma: correlation with human papillomavirus infection and prognosis. Virchows Archiv 2003;443:317

43. G Yashar, I Prodanova, K Kubelka-Sabit, G Zografski, N Basheska. Determination of estrogen, progesterone receptor and Ki-67 immunoreactivity in early stage cervical carcinoma: Association with Human papillomavirus infection and prognosis. Virchows Archiv 2003;443:318

44. B Hadzi-Nicheva, I Prodanova, G Yashar, K Kubelka-Sabit, Z Grncharovska, N Basheska. Gestational trophoblastic disease associated with ectopic pregnancy: A report of three cases. Virchows Archiv 2003;44:319

45. Yashar G, Basheska N, Ivkovski Lj, Zografski G. Axillary lymph node metastases in early (pT1) breast carcinomas: Most of the common prognostic factors lack predictive values. [abstract No.PP29]. In: Book of Abstracts, 2nd International Mediterranean Course in Mastology (Non-palpable Breast Lesions), September 25-26, 2003 Ioannina, Greece: MANOSMED, 2003:60

46. Karadzov Z, Panovski M, Serafimovski V, Jota Dj, Djosev S, Velickovski A, Jasar Dz. Lymph node dissection along the upper border of the pancreas for patients with gastric cancer: A pancreas preserving method. Proceedings of the 5th InternationalGastric Cancer Congress, 4-7 May, 2003, Rome Italy. Gastric Cancer in the World, 2003:86

47. Karadzov Z, Panovski M, Serafimovski V, Jota Dj, Djosev S, Velickovski A, Jasar Dz. Laparoscopic treatment of the rectal carcinoma – preliminary results. [abstract No.OP-187]. In: Abstracts of the 13th World Congress of the International Association of the Surgeons and Gastroeneterologists. Hepatogastroeneterology 2003; 50 (Suppl 1):38

48. Башеска Н, И Проданова, Џ Јашар, С Вељановска, К Кубелка-Сабит, Б Хаџи-Ничева, О Арсовски, Ѓ Зографски. Предиктивна вредност на прогностичкиот индекс кај примарно хируршки третирани пациенти со инвазивен цервикален карцином. Зборник на апстракти на Втор Конгрес на гинеколози и опстетричари од Република Македонија, Охрид, Република Македонија, стр.56, 28-30 септември 2003

49. Проданова И, Н Башеска, Џ Јашар, К Кубелка-Сабит, Б Хаџи-Ничева, Ѓ Зографски. Епидемиолошки карактеристики на хистолошки верификуваните инвазивни карциномина телото и грлото на матката и нивните прекурсорни лезии. Зборник на апстракти на Втор Конгрес на гинеколози и опстетричари од Република Македонија, Охрид, Република Македонија, стр.56, 28-30 септември 2003

50. Кубелка-Сабит К, Башеска Н, Проданова И, Јашар Џ, Хаџи-Ничева Б, Зографски Ѓ. Аденокарцином и прекурсорни лезии на ендометриумот кај млади пацентки. Зборник на апстракти на Втор Конгрес на гинеколози и опстетричари од Република Македонија, Охрид, Република Македонија, стр.80-81, 28-30 септември 2003

51. Јашар Џ, Проданова И, Кубелка-Сабит К, Зографски Ѓ, Башеска Н. Прогностичко значење на хормонските рецептори, EGFR и c-erbB-2 онкопротеинот во раните инвазивни цервикални карциноми. Зборник на апстракти на Втор Конгрес на гинеколози и опстетричари од Република Македонија, Охрид, Република Македонија, стр.80-81, 28-30 септември 2003

52. Lj. Ivkovski, G. Zografski, G. Yashar, I. Prodanova, K. Kubelka-Sabit. The impact of immunohistochemistry in routine diagnostic cytology. Abstract Book of the 29th European Congress of Cytology, Prague, Czech Republic, pg.310-311. October 5-8 2003

53. Stavric G, Zografski G, Baseska N, Ivkovski L, Prodanova I, Yashar G. Cumulative survey of histopathological and cytological findings for 1989-2004. (Available at: www.cumulativesurvey.com.mk) Infoproject computers, Skopje 2005.

54. Lј.Ivkovski G.Yashar, K.Kubelka, I.Prodanova, G.Zografski. Preoperative Determination of Nuclear DNA Content and Hormone Receptor Status in Cytological Material from the Breast Cancer Patients Using CAS 200 Cell Analysing System as Prognostic Factors for Disease Free Interval and Survival [abstract No. 174]. In: Abstracts of the 30th European Congress of Cytology, Athens, Greece, 12-15 October 2004 Cytopathology 2004; 15(Suppl 2), 48-55:51

55. Џ. Јашар, А-М Стефановска, Н. Башеска, И. Проданова, К. Кубелка-Сабит, М. Пановски, А. Димовски, Ѓ. Зографски Корелација меѓу DCC (deleted in colon cancer) генот и имунохистохемиската експресија на DCC протеинот кај пациентите со колоректален карцином. VII Македонски конгрес по гастроентерологија и хепатологија со меѓународно учество, Охрид, Зборник на апстракти, стр. 133, 2004

56. З.Караџов, М.Пановски, Ѓ.Јота, С.Ѓошев, А.Величковски, Џ.Јашар. D2 Дисекција долж горната граница на панкреасто кај пациенти со N0 желудочен карцином: метод на презервација на панкреасот. VII Македонски конгрес по гастроентерологија и хепатологија со меѓународно учество, Охрид, Зборник на апстракти, стр. 91, 2004

57. З.Караџов, М.Пановски, Ѓ.Јота, С.Ѓошев, А.Величковски, Џ.Јашар. Лапароскопски третман кај колоректалниот карцином. VII Македонски конгрес по гастроентерологија и хепатологија со меѓународно учество, Охрид, Зборник на апстракти, стр. 103, 2004

58. Ивковски Љ. Јашар Џ. Проданова И. Кубелка К. Зографски Ѓ. Пролиферативна активност кај колоректалните тубуларни аденоми. VII Македонски конгрес по гастроентерологија и хепатологија со меѓународно учество, Охрид, Зборник на апстракти, стр. 119-120, 2004

59. Hadzi-Nicheva Biljana, Grncharovska Zlata, Prodanova Irina, Yashar Genghis, Kubelka-Sabit Katerina, Basheska Neli. Comparative study of conventional and liquid-based cytology in a population with opportunistic cytological screening. Virchows Archiv 2005;44:318

60. Basheska Neli, Prodanova Irina, Kubelka-Sabit Katerina, Yashar Genghis. Ki-67 expression in the invasion front as an additional independent significant prognostic factor influencing recurrence in early stage cervical carcinomas. Virchows Archiv 2005;44:469

61. Kubelka-Sabit Katerina, Plaseska-Karanfilska Dijana, Prodanova Irina, Yashar Genghis, Hadzi-Nicheva Biljana, Veljanoska Slavica, Zografski Georgi, Basheska Neli. Small and large cell neuroendocrine carcinomas of the uterine cervix. A report of 10 cases. Virchows Archiv 2005;44:475

62. Сашо Банев, Нели Башеска, Билјана Богоева, Билјана Димова, Снежана Дугановска, Љубе Ивковски, Боро Илиевски, Весна Јаневска, Џенгис Јашар, Рубенс Јовановиќ, Славица Констадинова, Светлана Кочмановска, Катерина Кубелка-Сабит, Момчило Николовски, Гордана Петрушевска, Ирина Проданова, Милчо Ристовски, Лилјана Спасевска, Милјана Толовска, Петар Цветковски, Вања Филиповски, Биљана Хаџи-Ничева. Практикум за хистолопатошки вежби за студенти по медицина и стоматологија. Институт за Патологија, медицински факултет-Скопје, 2005 CIP – каталогизација во публикација, Народна и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”Скопје

63. Irina Prodanova, Katerina Kubelka-Sabit, Genghis Yashar, Neli Basheska. Immunohistochemical expression and prognostic significance of biological markers bcl-2, p53, mdm-2 and Ki-67 in early stages of invasive cervical carcinomas. Virchows Archiv 2006;448:713

64. Neli Basheska, Genghis Yashar, Katerina Kubelka-Sabit, Irina Prodanova. Prognostic value of cell proliferation, growth and differentiation regulatory proteins in early stage cervical carcinoma. Virchows Archiv 2006;448:712

65. Katerina Kubelka-Sabit, Irina Prodanova, Genghis Yashar, Gjorgji Zografski, Neli Basheska. Female genital actinomycosis: a review of 24 cases. Virchows Archiv 2006;448:713

66. Genghis Yashar, Neli Basheska, Irina Prodanova, Katerina Kubelka-Sabit, Aleksandar Dimovski, Ana-marija Stefanovska, George Zografski. Immunohistochemical expression and prognostic significance od DCC (deleted in colon cancer), p53 protein and proliferative marker Ki-67 in colorectal cancer patients. Virchows Archiv 2006;448:722

67. K. Kubelka-Sabit, I. Prodanova, G. Yashar, G. Zografski, N. Basheska. Prognostic significance of the HPV status in early stage cervical carcinoma. BJMG 2006;9:69

68. Neli Basheska, Katerina Kubelka-Sabit, Irina Prodanova, Genghis Yashar, George Zografski. Conservative treatment may be bеnefitial for young women with endometrial adenocarcinoma. Зборник на апстракти на Деветиот национален конгрес по патологија со меѓународно учество, Софија, Бугарија, стр.61, 2-4 ноември 2006

69. Genghis Yashar, Irina Prodanova, Katerina Kubelka-Sabit, Biljana Hadzi-Nicheva, Neli Basheska. Epithelioid leiomyosarcoma of the uterine cervix. A case report. Зборник на апстракти на Деветиот национален конгрес по патологија со меѓународно учество, Софија, Бугарија, стр.61, 2-4 ноември 2006

70. Irina Prodanova, George Zografski, Genghis Yashar, Katerina Kubelka-Sabit, Neli Basheska. Metastatic malignant melanoma of the ovary: a histopathological and immunohistochemical study of three cases. Зборник на апстракти на Деветиот национален конгрес по патологија со меѓународно учество, Софија, Бугарија, стр.63-64, 2-4 ноември 2006

71. Jasar D, Kostadinov J, Panchevski N, Matevska-Anastasovska E, Badzakov N, Timcheva S, Lazarevski S, Sardzovski B, Kubelka-Sabit K. Resectiom nargin status in conisation specimens as prognostic marker for reccurrences in high grade squamous intraepithelial lesions of the uterine cervix. Abstracts from the XXIInd European Congress of Pathology, September 4-9, Florence, Italy. Virchows Arch 2009;455(Suppl 1):S301

72. Badzakov N, Panchevski N, Sardzovski B, Matevksa E, Shikov N, Jasar Dz, Kubelka-Sabit K. Hysterectomy and women satisfaction: laparoscopic supracervical hysterectomy versus laparoscopic assisted vaginal hysterectomy. Gynecol Surg 2009; 6 (Suppl 1 ):S188.

73. Badzakov N, Panchevski N, Sardzovski B, Kostadinov J,. Temelkovski M, Jasar Dz, Kubelka-Sabit K. Laparoscopically assisted versus open surgery for endometrial carcinoma. Abstracts from the 16th International meeting of the European society of gynaecological oncology (ESGO), Belgrade, Serbia, October 11-14, 2009.

74. Jasar Dz, Kubelka-Sabit K, Filipovski V. Prediction of reccurrence after treatment for high grade squamouis intraepithelia lesions: the role of endocervical margins. Abstracts from the 23rd European Congresss of Pathology, 27 August-1 September 2011, Helsinki, Finland. Virchows Arch 2011;459 (Suppl 1):S236.

75. Jasar Dz. Kubelka-Sabit K. Filipovski V. Image analysis approach for quantitative immunohistochemical evaluation of HER-2/neu and hormone receptor expression in breast carcinomas. Abstract book from the 29th International Academy of Pathology Congress, September 30-October 4, 2012, Cape Town, South Africa

76. V. Filipovski, K. Kubelka-Sabit, D. Jasar, B. Dukova. Rectal metastases originating from occult lobular breast carcinoma. [Abstract No.PS-17-016] In: Abstracts from the 25th European Congress of Pathology, 31 August-4 September, 2013, Lisbon, Portugal. Virchows Arch 2013;463(Suppl 2):248

77. Jasar D, Kubelka-Sabit K, Filipovski V. Quality control assessment of hormone receptors and Herceptin test immunohistochemical analyses. Abstract Book of First International Conference “Quality and Competence 2013”, 13-15 June, 2013, Ohrid, Macedonia

78. Dzengis N. Jasar, Katerina B. Kubelka-Sabit, Vanja A Filipovski. Impact of the Nottingham Prognostic Index (NPI) on the occurrence of relapses compared with the HER-2/neu expression in breast cancer patients.[Abstract No.048] In: Abstracts RCPA Pathology Update 2014 IAP Australasian Division 38th Annual Scientific Meeting and XXX Congress of International Academy of Pathology, 5-10 October 2014, Bangkok, Thailand

79. Katerina B. Kubelka-Sabit, Gorgi Bozinovski, Dzengis N. Jasar, Vanja A Filipovski, Dijana Plaseska-Karanfilska. The utility of molecular and immunohistochemical techniques in diagnosing molar pregnancies. [Abstract No.165] In: Abstracts RCPA Pathology Update 2014 IAP Australasian Division 38th Annual Scientific Meeting and XXX Congress of International Academy of Pathology, 5-10 October 2014, Bangkok, Thailand

80. V. Filipovski, K. Kubelka-Sabit, V. Janevska, D. Jashar. Epithelial and stromal androgen receptor expression in prostatic carcinoma and benign prostatic hyperplasia. [Abstract No. PS-24-056). In: Abstracts from 27th European Congress of Pathology, 5-9 September 2015, Belgrade, Serbia. Virchows Archiv 2015;467 (Supl.1): S274

81. V. Filipovski, K. Kubelka-Sabit, V. Janevska, D. Jashar. Pituitary adenoma and primary pigmented adrenal hyperplasia in the settings of Carney complex: Case report [Abstract No. PS-02-028). In: Abstracts from 27th European Congress of Pathology, 5-9 September 2015, Belgrade, Serbia. Virchows Archiv 2015, 467 (Supl.1): S71

82. D. Jashar V. Filipovski, K. Kubelka-Sabit. The value of Nottingham prognostic index (NPI) in four molecular types of breast cancer [Abstract No. PS-01-005). In: Abstracts from 27th European Congress of Pathology, 5-9 September 2015, Belgrade, Serbia. Virchows Archiv 2015, 467 (Supl.1): S50

83. K. Kubelka-Sabit, V. Filipovski, M. Kargjozov, M. Stojcevska-Capova, D. Jashar. Estrogen and Progesteron hormone receptor status in HER-2/neu positive breast cancers [Abstract No. PS-01-080). In: Abstracts from 27th European Congress of Pathology, 5-9 September 2015, Belgrade, Serbia. Virchows Archiv 2015, 467 (Supl.1): S65

84. Jasar D, Kubelka-Sabit K, Filipovski V. Standardization of Herceptin test immunohistochemical analysing in the breast cancer evaluation. Abstract Book of Seconf International Conference “Quality and Competence 2015”, 17-19 September, 2015, Ohrid, Macedonia

85. D. Jasar. The breast cancer immunophenotypes – correlations with classic histomorphologic parameters and the occurrence of relapses. In: Abstract book of Pioneer Century Science (PCS) 2nd Annual World Conference of Pathology, 18-19 June 2016, Prague, The Czech Republic

86. K. Kubelka-Sabit, V. Filipovski, M. Karagjozov, D. Jashar. Myxoid fibroblastoma of the male breast. [Abstract No. Case 12). In: Proceedings and Abstracts of 2nd Macedonian Congress of Pathology with International Participation, 1-4 September, 2016, Ohrid, Republic of Macedonia.

87. V. Filipovski, D. Jashar, K. Kubelka-Sabit, V. Janevska. Androgen receptor expression in stromal and epithelial cells of prostatic cancer and benign prostate hyperplasia [Abstract No. PS 01-08). In: Proceedings and Abstracts of 2nd Macedonian Congress of Pathology with International Participation, 1-4 September, 2016, Ohrid, Republic of Macedonia.

88. V. Filipovski, V. Janevska, K. Kubelka-Sabit, D. Jashar. Renal cell carcinoma, unclassified – a case report. [Abstract No. Case 15). In: Proceedings and Abstracts of 2nd Macedonian Congress of Pathology with International Participation, 1-4 September, 2016, Ohrid, Republic of Macedonia.

89. Jasar D, Kubelka-Sabit K, Filipovski V. The occurrence of relapses in the breast cancer immunophenotypes. [poster No. E-PS-01-013). In: Abstract book of XXXI International Congress of the International Academy of Pathology and 23rd Congress of the European Society of Pathology, 25-29 September 2016, Cologne, Germany. Virchows Archiv Vol (2016), 469 (Supl. 1).

90. Jasar D, Filipovski V, Kubelka-Sabit K. Bcl-2 and Ki-67 as specific prognostic markers in estrogen receptor positive breast cancers [poster No.PS-01-017]. In: Abstract book of 29th European Congress of Pathology, 2-6 September 2017, Amsterdam, The Netherlands. Virchows Archiv (2017) Vol 471 (Suppl.1):S54

91. Filipovski V, Kubelka-Sabit K, Jasar D, Janevska V. Retroperitonal and pulmonary metastases from burned-out testicular germ cell tumour as initial clinical presentation [poster No.E-PS-18-007]. In: Abstract book of 29th European Congress of Pathology, 2-6 September 2017, Amsterdam, The Netherlands. Virchows Archiv (2017) Vol 471 (Suppl.1):S347

92. Jasar Dzengis, Katerina Kubelka-Sabit, Vanja Filipovski, Biljana Curcik-Trajkovska, Zivka Eri. Why is the need of accreditation of a histopathology laboratory? In: Book of Abstracts, Third International Conference Quality and Competence 2017, Ohrid, Republic of Macedonia, September 14-16 2017.

93. Biljana Curcik-Trajkovska, Jasar Dzengis, Quality Control in Microbiology laboratory – how we do it! In: Book of Abstracts, Third International Conference Quality and Competence 2017, Ohrid, Republic of Macedonia, September 14-16 2017.

In extenso објавени трудови:
1. Јашар Џ. Башеска Н. Постоперативна хистопатолошка класификација кај карциномот на дојката – импликации за понатамошен третман (1989-1995). Зборник на 7 Конгрес на патолозите на Југославија, Подгорица-Будва, Acta Med Medianae 15, Suppl. 1:150-152, 1996

2. Кондов Г. Ивковски Љ. Манева Љ. Јовев С. Јашар Џ. Смилевски Д. Фактори кои можат да ја претскажат појавата на метастази во аксиларните лимфни јазли кај пациенти со малигном на дојка. Мак спи мед 1997; 43:53-62

3. Генадиева-Димитрова М. Нешковски М. Серафимовски В. Зографски Ѓ. Јашар Џ. Тенкоиглена аспирациона биопсија на дифузните црнодробни лезии. Мак мед преглед 1998; 52:89-93

4. Stefanovska A-M, Josifovski T, Panovski M, Jasar D, Zografski G, Popevska Z, Efremov GD, Dimovski AJ. G870A Polymorphism in the Cyclin D1 Gene in Colorectal Cancer. BJMG 2002; 5:27-30

5. Stefanovska A-M, Jasar D, Zografski G, Josifovski T, Panovski M, Efremov GD, Dimovski AJ. A Rapid Method for the Detection of Allelic Imbalance of the Long Arm of Chromosome 18 in Colorectal Cancer. BJMG 2002; 5:21-5.
6. Sasho Panov, Danica Roganovic-Zafirova, George Stavric, Genghis Yashar, Zivko Popov. High Frequency of The H-Ras Oncogene Codon 12 Mutation In Macedonian Patients With Urinary Bladder Cancer. Genetics and Molecular Biology, 27,1,9-14(2004)

7. Kubelka-Sabit K, Basheska N, Hadzi-Nicheva B, Grncharovska Z, Prodanova I, Yashar G, Zografski G. Common blue nevus of the uterine cervix: a report of 16 cases. Acta Morphol 2005;2:7-16.

8. Basheska N, Prodanova I, Veljanoska-Petreska S, Kubelka-Sabit K, Yashar G, Naumov J. Epithelioid trophoblastic tumor initially misinterpreted as uterine smooth muscle tumor with vaginal and sigmoid colon metastases. Acta Morphol 2005;2:55-76.

9. Џенгис Јашар. Имунохистохемиска експресија и прогностичко значење на DCC (Deleted Colon Cancer), p53 протеинот и на пролиферативниот маркер Ki-67 кај пациенти со колоректален карцином (Магистерски труд), Медицински факултет – Скопје, 2006

10. Kubelka-Sabit K, Petrovska G, Panchevski N, Dimchev P, Zivadinovik J, Jovanovik R, Yashar G. Fetal sacrococcygeal teratoma. A case report. Acta Morphol 2008;5:16-21.

11. Kubelka-Sabit K, Badzhakov N, Jashar Dz. Strumal carcinoid arising in a mature cystic teratoma of the ovary. A case report. Acta morphol. 2009; 6:46-49.

12. Dzengis Jasar, Katerina Kubelka-Sabit, Vanja Filipovski. Dietary and lifestyle risk factors in colon cancer developing. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2014:Vol.7, pp. 76-80.

13. Dzengis Jasar, Katerina Kubelka-Sabit, Vanja Filipovski. What impact do genetically modified food (GMF) have on our health? Journal of Hygienic Engineering and Design, 2014, Vol. 9, pp. 15-19

14. Dzengis Jasar, Vanja Filipovski, Katerina Kubelka-Sabit. Nutritional epidemiology – Dietary patterns and the role of hormones in breast cancer. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2015, Vol. 12, pp. 49-53

15. Dzengis Jasar, Katerina Kubelka-Sabit, Biljana Curcik – Trajkovska, Vanja Filipovski. Vitamin B3 dietary intake and its role in aging. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2015, Vol. 13, pp. 90-93

16. D. Jashar, S. Smickovska, K. Kubelka-Sabit V. Filipovski, G. Petrushevska. Expression of p53 protein product in triple negative breast cancers and relation with clinical and histo-morphological parameters. Contributions XXXVI 1, 2015

17. D. Jashar, S. Smickovska, K. Kubelka-Sabit V. Filipovski, G. Petrushevska.The impact of Nottingham Prognostic Index (NPI) on the occurrences of relapses in HER-2/neu positive breast cancer. International Journal of Current Research 2015, Vol 7 (11); 22566-22570.

18. Biljana Curcik – Trajkovska, Dzengis Jasar. Our food and the accompanying person(s). Journal of Hygienic Engineering and Design, 2016, Vol. 14, pp. 13-18

19. V. Filipovski, V. Janevska, K. Kubelka-Sabit, D. Jashar. Correlation of stromal changes in benign prostatic hyperplasia and localized and advanced prostatic cancer. International Journal of Current Research 2016, Vol 8 (09); 39020-39024.

20. V. Filipovski, V. Janevska, K. Kubelka-Sabit, D. Jashar. Correlation of androgen receptor expression in epithelial and stromal cells of prostate carcinoma with tumor grade. International Journal of Current Research 2016, Vol 8 (07); 34168-34172.

21. Dzengis Jasar, Biljana Curcik – Trajkovska, Vanja Filipovski, Katerina Kubelka-Sabit. Food allergy diagnostics: Immunologic reactions to foods and food additives. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2016, Vol. 15, pp. 15-22

22. Biljana Curcik – Trajkovska, Dzengis Jasar. An old/new tool that prevents bacterial surface survival. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2016, Vol. 16, pp. 5-9

23. Katerina Kubelka Sabit, Dzengis Jasar, Vanja Filipovski, Gorgi Bozinovski, Dijana Plaseska – Karanfilska. Molecular and histological characteristics of early triploid and partial molar pregnancies. Pol J Pathol 2017; 68(2): 138-143

24. Katerina Kubelka Sabit, Gorgi Bozinovski, Jasar DZengis, Vanja Filipovski, Slobodan Lazarevski, Mitko Ivanovski, Dijana Plaseska-Karanfilska. Detection of placental chromosomal aberrations in early spontaneous abortions in correlation with the histologic findings. Mak Med Pregled (MMP) 2017; 71(1): 65-72

25. Kubelka-Sabit K, Prodanova I, Jasar D, Bozinovski G, Filipovski V, Drakulevski S, Plaseska-Karanfilska D. Molecular and immunohistochemical characteristics of complete hydatidiform moles. Balkan Journal of Medical Genetics (BJMG) 20 (1), 2017: 27-34

26. Vanja Filipovski, Katerina Kubelka-Sabit, Dzengis Jasar, Gligor Dimitrov, Vesna Janevska. Reactive stroma in prostatic carcinoma and correlation with tumor grade and tumor stage. Mak Med Pregled (MMP) 2017; 71(2): 123-127

27. Vanja Filipovski, Katerina Kubelka-Sabit, Dzengis Jasar, Gligor Dimitrov, Vesna Janevska. Androgen receptor expression in epithelial and stromal cells of prostatic carcinoma and benign prostatic hyperplasia. Open Access Maced J Med Sci https://doi.org/10.3889/oamjms.2017.151

26. Kubelka-Sabit Katerina, Petrova Deva, Zhivadinovikj Julija, Jashar Dzengis, Filipovski Vanja

Detection of lynch syndrome in endometrial cancer patients