fbpx

Борд на директори

Mehmet Ali Aydinlar

Претседател на Одбор на директори

Претседател на Одбор на директори на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Д-р Никола Панчевски

Член на Одбор на директори

Нина Пијаде

Член на Одбор на директори

Тахсин Ѓунеј

Член на Одбор на директори

Главен извршен директор на ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Мурат Јалчин Нак

Член на Одбор на директори

Менаџмент

Ѓун Ѓунсој

Главен извршен директор

Валентина ДИМОВСКА

Заменик Извршен Директор

Елена СМИЛЕВСКА

Финансов директор

ПРОФ. Д-Р ИГОР КАФТАНЏИЕВ

Медицински директор

Билјана ДИЛЕВСКА

Главна сестра

Александра ДЕСПОТОВСКА

Директор за услуги на пациенти

Наташа Савова

Директор за маркетинг

Нина ПИЈАДЕ

Директор за правни работи

Звездана САРЏОВСКА

Директор за фармација и набавка

Бошко Велјановски

Директор на Сектор за Информатичка технологија

Марија КАПЕТАНОВСКА

Директор за човечки ресурси

Мартин ПЕТРОВСКИ

Директор на Сектор за помошни сервиси