fbpx

Аџибадем Систина и ФЗО

Клиничка болница „Аџибадем Систина“ и Фондот за здравствено осигурување на РСМ имаат склучено договор за кардиоваскуларна хирургија, детска кардиохирургија, торако-васкуларната хирургија и асистирана репродукција.

За дополнителни информации јавете се во нашиот контакт центар на телефонскиот број 02 30 99 500

Осигурениците може да се лекуваат на товар на ФЗО доколку ги приложат следниве документи:

Документи за кардиоваскуларна хирургиja

Документи за асистирана репродукција (ИВФ)

Информации за пациенти пред прием за тораковаскуларна интервенција