fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р мед. науки Марина Јуруковска

Специјалист по кардиологија

2010
Приватна болница Токуда – Софија, Р. Бугарија
Стручно усовршување во областа на доплер сонографија на каротидни и периферни артерии.
2008
Докторска дисертација „Евалуација на терапискиот потенцијал на статините кај дислипидемични пациенти со коронарна артериска болест„ – Медицински Факултет- Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

2003

Rush-Presbyterian-St.Luke`s Medical Center Chicago, Illinois, USA

Стручно усовршување во областа на ехокардиографијата

2001
Магистер по медицински науки „Дислипидемиите како ризик фактор за настанување на коронарната артериска болест, со дополнителен осврт на улогата на липопротеинот (а) Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
1996
Клиниката “Charite” Medical Faculty of Humbolt Universiti-Berlin, Р. Германија
Стручно усовршување во областа на ехокардиографијата
1995
Специјалист по интерна медицина, Медицински Факултет, Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
1986
Медицински Факултет, Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

2010- сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за кардиологија, кардиолог
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Одделение за превентивна кардиологија
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Одделение за срцеви маани
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Интензивна нега
1988-2010
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Клиника за Кардиологија, одделение за превентивна кардиологија – шеф на оддел

Македонско здружение за Кардиологија
European Society of Cardiology (ESC),
Македонски ехокардиографско здружение (МЕЦАРД),
European Society of Echocardiography (EAE),
Македонско здружение за хипертензија.
Македонско лекарско здружение

Автор и коавтор на повеќе од 100 рецензирани научни трудови, 9 објавени in extenso (во домашни и странски лиценцирани списанија)
Коавтор на практикум за Интерна медицина, при Медицинскиот факултет во Скопје – 2004