fbpx
ОДДЕЛИ

Кардиологија

 

Кардиолошкиот тим на „Аџибадем Систина“ се состои од еминентни интервентни кардиолози, неинванзивни кардиолози и електрофизиолози со што се овозможува целокупен третман на сите болести на срцето.  Интервентните процедури се изведуваат со материјали и стентови со врвен квалитет од најпознатите производители во светот. Во „Аџибадем Систина“ секој пациент добива индивидуален третман кој вклучува и стручни препораки за намалување на ризик-факторите, како ефикасен начин за превенција на кардиоваскуларните заболувања.

НЕИНВАНЗИВНА КАРДИОЛОГИЈА

 • превентивни кардиолошки прегледи
 • коронарен стрес-тест
 • 24-часовно мониторирање на срцевиот ритам
 • 24- часовно мониторирање на крвниот притисок (мултидисциплинарен пристап)
 • нефролошка консултација за покачен крвен притисок и 24-часовно следење на крвен притисок (холтер)
 • техничка контрола на пејсмејкери и дефибрилатори
 • доплер и дуплекс скен на периферните крвни садови
 • ултрасонографија на каротидните артерии
 • транскранијален доплер
 • базична и напредна ехокардиографија
 • трансторакална ехокардиографија
 • трансезофагеална ехокардиографија
 • 4д ехокардиографија
 • контрастна ехокардиографија со микромеурчиња
 • стрес ехокардиографија (добутаминска стимулација)

 

 

ИНВАНЗИВНА КАРДИОЛОГИЈА

На 24-часовно располагање е тим на високостручен кадар за прием и третман на хронична и акутна патологија. Процедурите се изведуваат со материјали и стентови со врвен квалитет од најпознатите производители во светот.

 • две дигитални лаборатории за ангиографија
 • дијагностички процедури на крвните садови
 • дијагностички и интервентни процедури кај вродени и стекнати структурни болести на срцето
 • ангиографија и имплантирање стент на коронарни крвни садови
 • стентирање на каротидни артерии
 • дијагностички и терапевтски процедури на периферна циркулација

АРИТМОЛОГИЈА

Нашиот тим со долгогодишно искуство ви нуди дијагностика и најсовремен третман на нарушувања на срцевиот ритам. Eдинствено кај нас имате можност за изведување на: електрофизиолошки испитувања, аблација кај срцеви аритмии, вградување пејсмејкери, срцева ресинхронизација, вградување имплантибилни кардиовертери и дефибрилатори и најсовремени апарати, од водечките производители во светот. Тимскиот пристап во дијагностиката и терапијата кај секој пациент гарантира ефикасност и врвен квалитет.