fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. shk. Marina Jurukovska

Specialiste në kardiologji

2010
Spitali Privat Tokuda – Sofia, Bullgari
Zhvillim profesional në fushën e Dopler sonografi të karotideve dhe arterieve periferike

2008
Doktoratura ‘Vlerësimi i potencialit terapeutik të stateve tek pacientët dislipidemik me sëmundje arterike koronare’ Fakulteti mjekësor – Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup

2007
Subspecialist në Kardiologji, Fakulteti i Mjekesise – Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup

2003
Rush-Presbyterian-St.Luke`s Medical Center Chicago, Illinois, USA
Përsosje profesionale në fushën e eho-kardiografisë

2001
Master i Shkencave Mjekësore ‘ Dislipidmitë si një faktor rreziku për shfaqjen e sëmundjeve arterike koronare me theks shtesë në rolin e lipoproteinës (a) – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

1996
Klinika “Charité” Medical Faculty of Humbolt Universiti-Berlin, R. Gjermani
Zhvillim profesional në fushën e ekokardiografisë

1995
Specialist në Mjekësinë Interne, Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup

1986
Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup

22010- tani
Spitali klinik Acibadem Sistina
Departamenti i Kardiologjisë, Kardiolog
Qendra Klinike Universitare, Shkup
Departamenti i Kardiologjisë Preventive
Qendra Klinike Universitare, Shkup
Departamenti i problemeve të zemrës
Qendra Klinike Universitare, Shkup
Kujdesi intenziv

1988-2010
Qendra Klinike Universitare, Shkup
Klinika e kardiologjisë, Departamenti i Kardiologjisë Preventive – Shef i departamentit

Shoqata maqedonase e Kardiologjisë
European Society of Cardiology (ESC),
Shoqata maqedonase ekokardiografike (MECARD)
European Society of Echocardiography (EAE)
Shoqata maqedonase e hipertensionit.
Shoqata Mjekësore Maqedonisë

Autor dhe bashkautor i më shumë se 100 punimeve shkencore, 9 të publikuara gjërë e gjatë (revista të licencuara vendase dhe të huaja)
Bashkautor i praktikës për Mjekësinë Interne, Fakulteti i Mjekësisë – Shkup 2004