fbpx
Odeljenja

Ortopedija i Traumatologija

Na Odeljenju za ortopediju i traumatologiju u „Adžibadem Sistini“ o pacijentima brine tim vrhunskih specijalista sa dugogodišnjim iskustvom, poznatih u regionu. Na odeljenju su dostupne i sve subspecijalnosti sa ciljem da se odgovori specifičnim potrebama naših pacijenata.
Osnovna karakteristika, zbog koje je Odeljenje za ortopediju i traumatologiju u „Adžibadem Sistini“ jedinstveno i prvo ovakvog tipa, je multidisciplinarni pristup u radu ortopedskih hirurga i hirurga-traumatologa, koji funkcionišu kao skladan tim. U obimu svog rada obuhvata celokupnu problematiku iz oblasti ortopedije, počev od najranije uzrasti i novorđenih beba, pa sve do povreda i preloma uključujući i gerijatrijsku traumu (povrede karakteristične za stariju populaciju).

Endoprotetika

Endoprotetika – operativne intervencije za zamenu zglobova na kuku, kolenu i drugim zglobovima uz upotrebu najmodernijih proteza. Ove intervencije imaju značajno mesto u ortopediji i traumatologiji zbog unapređenog nivoa tremana, stavljajući poseban akcenat na preventivu, kao i sve većim očekivanjima pacijenta kada je u pitanju kvalitet života. Naročito smo ponosni na implantaciju keramičkih endoproteza na kukovima, kao i na implantaciju totalnih proteza na ramenima.

Pedijatriska ortopedija

Hirurške intervencije kod dece i odraslih kod urođenih i stečenih anomalija na lokomotornom aparatu, sa posebnim akcentom na korekciju urođenih defekta na kostozglobnom sistemu. Tretiramo i mekotkivne deformitete, a radimo i mišićne i tetivne korektivne operacije. Moramo pomenuti i hirurške intervencije kod pacijenata sa cerebralnom paralizom, kao i druge neurološke bolesti.

Osteoporoza

Prevencija i redovni skrining za osteoporozu sa najsavremenijim aparatom za denzitometriju. Konzervativni tretman ovih stanja kod odraslih pacijenata kao i tretman osteoporotičnih fraktura. Verteboplastika kod kompresivnih fraktura na kičmi, deo su hirurških intervencija našeg tima.

Onkološka ortopedija

Deo intervencija našeg tima je i hirurško uklanjanje mišićnoskeletnih tumora. Ovde ćemo pomenuti i implantaciju revizionih, kao i tumorskih proteza kod onih pacijenata kod kojih je to potrebno. U našoj klinici se takođe izvode hirurške operacije uklanjanja metastaza u kostima i kičmi.

Traumatologija

Tretman fraktura na svim kostima počev od najraneg uzrasta pa do pacijenata u odmaklim godinama, uključujući i gerijatrisku traumu. U našoj bolnici se tretiraju polutraumatizirani pacijenti kod kojih se primenjuju svi svetski standardi (life saving surgery, damage control). Ovde trbamo pomenuti i intervencije kod pacijenata sa povredama na kičmi, karlici i acetabulumu.

Rekonstrukcija ekstremiteta

Korektivne osteotomije u predelu gornjih i donjih ekstremiteta. Operativne intervencije kod loše zaraslih ili nezaraslih fraktura.

Hirurgija na šaci

Naš hirurški tim ima uspešne rezultate u tretmanu cele patologije u predelu šake. Ovde spadaju povrede i druga stanja kao na koštanim tako i na mekotkivnim elementima.

Preventivni pregledi

Dečja preventivna ortopedija, pregledi lokomotornog aprata, počev od neonatalnog perioda pa sve do završetka rasta. Ovde ubrajamo i neurohirurške metode tretmana urođenih i stečenih deformiteta na lokomotornom aparatu.

Sportska traumatologija

Broj rekreativno aktivnih i profesionalnih sportista se sve više povećava, a time se povećava i potreba za tretman sportskih povreda. Tretman ovih pacijenata je naš cilj i naš posebni interes. Ističemo da lečenje profesionalnih sportista, posebno njihovih povreda, zahteva naročitu pažnju. To su ljudi koji u što kraćem roku moraju da se vrate sportskim terenima. Sportisti u našoj klinici dobijaju najsavremeniji tretman vrhunskih specijalista koji rade sa najsavremenijim hirurškim i artroskopskim tehnikama. Ovde spadaju artroskopske procedure na kolenu, ramenom i skočnom zglobu, kao i sve artroskopske procedure koje se sprovode u svetu, za rekonstrukciju povređenih mekotkivnih elemenata.