fbpx
Odeljenja

Dijagnostičke labaratorije

 

Laboratorije u Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ su opremljene automatizovanim transportnim sistemom sa vakuumom za brzi prenos laboratrijskog materijala i rezultata prema svim odeljenjima bolnice. Važnost brzog transporta materijala do i iz laboratorija odražava se na rezultate, a precizna analiza omogućava tačnu dijagnozu i odgovarajuću terapiju ili tretman pacijenta. Tim stručnih osoba obezbeđuje visok kvalitet u analizi laboratorijskih parametara unutrašnjom i spoljašnjom kontrolom. Odeljenje za dijagnostičku laboraturiju nudi kompletan spektar usluga. Laboratorijske usluge nudimo 24 sata, 7 dana nedeljno.

Biohemijska laboratorija

Odeljenje za kliničku biohemiju u „Adžibadem Sistini“ nudi široki spektar rutinskih i specijalizovanih laboratorijskih usluga za ispitivanje krvi, mokraće i drugih telesnih tečnosti. Na Odeljenju se izvode hematološke analize s fluorescentnim fluocitometrom, kao i analiza hormona, enzima, degradacijskih produkata, elektrolita, specifičnih proteina, markera za yapaljenja, faktora hemostaze, tumor-markera, markera za hepatit A, B i C, HIV, toksoplazmoze, citomegalovirusa, rubele, herpes virusa, gasne analize, urine, urinarnog sedimenta, praćenje terapije sa lekovima i drugo.

Odeljenje brzo i efikasno obavlja sve analize čiji se rezultati pomoću laboratorijskog i bolničkog sofistikovanog programa (softver) dostavljaju do operacionih hala i jedinice za intenzivnu negu, kao i do svih ambulanata. U isto vreme, Odeljenje je odgovorno i za praćenje celokupnog programa istraživanja u bolnici.
Sve metode analiza su definisane od strane Internacionalne federacije za kliničku hemiju (IFCC), proverene od strane Nacionalnog komiteta za standardizaciju kliničkih laboratorija (CLIA), usaglašene sa kriterijumima dogovorenim u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) i odobrene od Asocijacije za primenu hrane i lekova (FDA). Biohemijska laboratorija je pod stalnom svetskom spoljašnom kontrolom.

Imunohematološka (transfuziološka) laboratorija

U imunohematološkoj laboratoriji se rade sledeće analize: određivanje krvne grupe, detekcija antieritrocitnih antitela, hladni izoglutinini, direktan antiglobulinski test (IAT – Coombs test). Za pacijente koji se leče u bolnici i koji imaju potrebu od zamestiteljne terapije sa krvnim komponentama, obezbeđuju se neophodne količine eritrocita, sveže smrznute plazme, trombocita i krioprecipitata. Probe za kompatibilnost – inter reakcija između donirane krvi i krvi pacijentaobavezno se rade za svakog pacijenta koji treba da primitransfuziju. U laboratoriji se priprema autologna plazma bogata trombocitima, za pacijente kod kojih je to indicirano od strane ortopeda, traumatologa ili dermatologa. Preparat se koristi za brže zarastanje povređenih tkiva ili za estetsku korekciju.

 

 

 

Transfuziološka ambulanta

Doktor specijalista transfuziolog obavlja ambulantske specijalističke preglede pacijenata sa promenama vena i arterija na ekstremitetima, pacijenata sa krvarenjima ili trombozom i određuje terapiju za pacijente koji su pod antikoagulantnom terapijom – terapija po šemi. Po potrebi, odeljenja u bolnici obavljaju konzilijarne konsultacije iz oblasti kliničke transfuziologije (mišljenje o hemostazi pacijenata, kao i savet za dalji tretman).

Labratorija za mikrobiologiju i parazitologiju

Zadatak laboratorije za mikrobiologiju i parazitologiju je da precizira etiološke agense koji izazivaju infekcije. To mogu biti: bakterije, virusi, gljivice ili paraziti.

Tačno poznavanje uzroka infekcije je važno za pravilnu dijagnozu bolesti. Izolirane bakterije se nakon toga ispituju upotrebom široke palete antimikrobnih sredstava (antibiotici), jer je to osnovni preduslov za odrđivanje adekatvne terapije za lečenje infekcije.

Laboratorija za mikrobiologiju i parazitologiju, osim brige za zdravlje ambulantskih i hospitalizovanih pacijenata, direktno učestvuje i u praćenju i prevenciji intrahospitalnih infekcija, kao i u prevenciji sve aktuelnijeg globalnog problema pojave rezistencije na antibiotike.

Citogenetska laboratorija

U citogenskoj laboratoriji se vrši prenatalno i postnatalno kariotipiziranje, otkrivanje hromozomskih abnormalnosti pomoću horion biopsije, aminocenteze, placentocenteze i kordocenteze.

Citološka laboratorija

U citološkoj laboratoriji se obavljaju razmaskesa grlića materice sa konvencionalnom PAP (Papanikolau) tehnikom, tankoiglične biopsije, kao i citološka analiza telesnih tečnosti sa konvencionalnom razmaskom i citospin tehnikom.

Histološka laboratorija

Histološka laboratorija u Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ nudi mogućnost za rutinsko hemtoksilin i eozin bojenje, diferencijalna bojenja, kao i za imunohistohemiska bojenja, širokom paletom monoklonalnih bojenja. Imunohistohemiska analiza se izvodi automatski na aparatu AST Link 48 i PT Link (DAKO, Denmark). Laboratorija obezbeđuje genetska i molekularna ispitivanja. Ispitivanja se evaluiraju unutrašnjom i spoljašnjom kontrolom (NORDICQ – Denmark). Arhiviranje histološkog materijala traje do 20 godina od trenutka tretmana. Histopatološka laboratorija obezbeđuje konsultativnu uslugu za pacijente koji traže drugo mišljenje.

Odeljenje za kliničku patologiju u „Adžibadem Sistini“ je lider u regionu u uvođenju najnovijih metoda ispitivanja. Odeljenje za kliničku patologiju je u stalnom kontaktu sa drugim odeljenjima u bolnici, čime nudi multidisciplinarni pristup u dijagnosticiranju.