fbpx

Përfitime të reja për gjithë familjen e Acibadem Sistina BABY

30.11.2015

New benefits for anyone who is part of the Acibadem Sistina BABY family

-10% discount on all health services for anyone who is born at Acibadem Sistina valid throughout their entire life

With great love and devotion, we would like to inform the members of our Acibadem Sistina BABY family about the exclusive discount of – 10% on all healthcare services at “Acibadem Sistina” Hospital throughout their entire life. The discount applies to babies born at “Acibadem Sistina”, including the ones born at the Special Hospital for Gynecology and Obstetrics “Mala Bogorodica – Sistina.”

Acibadem Sistina BABY – more than a family

Today our family counts thousands of members. Some of them are already in school, others are in kindergarten or nursery and many of them are living in various parts of the world and are rejoiced by different things… But they all belong to one big family and are interconnected by an unbreakable bond – the beginning of life. These babies are special and our whole professional team cares for them. We give our love and commitment to them and we gladly follow their development over the years. Therefore, we are especially glad to give them special benefits through which we want to show that we care about them.

For more information please contact the Acibadem Sistina Call Center at 02/30 99 500.

* The discount does not apply for services that are already on discount or are part of a promotional package.

www.acibademsistinababy.mk 

Përfitime të reja për gjithë familjen e Acibadem Sistina BABY

-10% zbritje e të gjitha shërbimeve shëndetësore në Acibadem Sistina gjatë gjithë jetës

Me dashuri dhe përkushtim të madh i informojmë anëtarët e Acibadem Sistina BABY familjes sonë për zbirjte ekskluzive prej – 10% për të gjitha shërbimet shëndetësore në Spitalin klinik “Acibadem Sistina” gjatë gjithë jetës. Zbritja vlen për foshnjat e lindura në “Acibadem Sistina”, duke përfshirë edhe të lindurit në Spitalin special për gjinekologji dhe obstetrikë “Shën Mëria e vogël – Sistina”.

Acibadem Sistina BABY – më tepër se familje

Sot, familja jonë numëron mijëra anëtarë. Një pjesë prej tyre janë në shkolla, kopshte, çerdhe, jetojnë në pjesë të ndryshme të botës, i gëzohen gjërave të ndryshme… Por të gjithë i takojnë një familjeje të madhe, që mes tyre i ndërlidhë një lidhje e pandërprerë – fillimi i jetës. Këto foshnja janë të veçanta, pasi që prapa tyre qëndron një ekip i madh profesionistësh, i cili u mundëson fëmijëri pa brenga. Ndaj tyre e orientojmë gjithë dashurinë dhe përkushtimin tonë dhe me kënaqësi e ndjekim zhvillimin e tyre përmes viteve. Mu për këtë, me dashuri të veçantë ju dhurojmë përfitime përmes të cilave dëshirojmë t’u tregojmë se janë të rëndësishëm për ne.

 

Për kë vlen zbritja?

Zbritja vlen për të gjitha foshnjat e lindura në spitalin tonë prej 14.02.2001. Këtu përfshihen foshnjat e lindura në Spitalin special për gjinekologji dhe obstetrikë „Shën Mëria e Vogël – Sistina“, foshnjat e lindura në Spitalin klinik „Acibadem Sistina“ dhe të gjitha foshnjat të cilat do të lindin në spitalin tonë.

Sistem i veçantë i regjistrimit

Të gjitha foshnjat e lindura në brendin tonë e fitojnë statusin Acibadem Sistina BABY dhe veçmas regjistrohen në sistemin tonë të spitalit. Në këtë mënyrë i identifikojmë të gjitha foshnjat të cilat deri më tani kanë lindur në spitalin tonë.

Për cilat shërbimë shëndetësore vlen zbritja?

Zbritja vlen për të gjitha shërbimet e ambulancës dhe spitalit duke filluar prej 01.12.2015. Nuk vlen vetëm për shërbimet ku tashmë ka zbritje ose janë pjesë e pakos promovuese dhe nuk përfshihet më zbritjet tjera.

 

www.acibademsistinababy.mk/al/