fbpx

Bordi i Drejtoreve

Mehmet Ali AYDINLAR

Kryetar i Bordit të drejtorëve

Kryetar i Bordit të drejtorëve të ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Kristina Kamçeva

Zëvendës Kryetare e Bordit të drejtorëve

Nina Pijade

Anëtar i Bordit të drejtorëve

Tahsin GYNEY

Anëtar i Bordit të drejtorëve

Drejtor kryesor ekzekutiv i ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Drejtuesit

Gün Günsoy

Drejtor kryesor ekzekutiv

Elena SMILEVSKA

Drejtoresha e Financave

Prof. Dr. IGOR KAFTANXHIEV

Drejtor mjekësor

Elif AKAN

Zëvendës Kryeshefe Ekzekutive

Biljana DILEVSKA

Kryeinfermiere

Valentina DIMOVSKA

Drejtoreshë për logjistikë teknike

Aleksandra DESPOTOVSKA

Drejtoresha e Shërbimeve të pacientëve

Natasha Savova

Drejtoreshë e Marketingut

Nina PIJADE

Drejtoreshë e Punëve juridike

Zvezdana SARXHOVSKA

Drejtoreshë e Farmacisë dhe furnizimeve

Boshko VELJANOVSKI

Drejtor i Sektorit të teknologjisë informatike

Marija KAPETANOVSKA

Drejtoreshë e Burimeve njerëzore