fbpx

Asistent për raportim financiar dhe planifikim

Released on: 04/02/2020
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Asistent për raportim financiar dhe planifikim

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS:

Asistenti për raportim financiar dhe planifikim, merr pjesë në përgatitjen e buxhetit vjetor dhe plan biznesit, si dhe në kontrollin e realizimit të tyre, bën mbikëqyrje të sistemeve të vendosura për kontroll, të dizajnuara me qëllim për t’i mbrojtur mjetet e spitalit si dhe t’i sigurojnë rezultatet e sakta financiare, bën kontroll në evidentimin kontabilist, ndërsa i përgatit menaxhment raportet mujore dhe periodike dhe raportet financiare.

AFTËSITË DHE NJOHURITË E NEVOJSHME

 • Diplomë për arsim të lartë të përfunduar në fushën e financave;
 • Minimum tre vite përvoje pune në një shtëpi për revizion, ose në departament për kontroll, raportim financiar ose buxhetim (përvojë në një firmë ndërkombëtare do të konsiderohet përparësi);
 • Njohja e SNRF dhe rregullativës lokale tatimore;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze (shkrim, lexim, komunikim) ;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të MS Excel;
 • Aftësi për punë në ekip dhe për udhëheqje me disa punë njëkohësisht dhe t’i respektojë prioritetet dhe afatet e fundit;
 • Etikë të lartë në punë;

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit.
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *