fbpx

Supervizor në kuzhinën e spitalit

Released on: 02/03/2020
Status: Active

Spitali klinik “Acibadem Sistina” ka nevojë për:

 • Supervizor në kuzhinën e spitalit (1 ekzekutues)

KUALIFIKIME DHE NJOHURI TË NEVOJSHME

 • Arsimi i përfunduar ose certifikatë për përgatitje profesionale: hotelieri
 • Së paku 3 vjet përvojë pune në këtë sferë;
 • Njohuria e gjuhës angleze (shkrim, lexim, komunikim) do të konsiderohet përparësi;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të programeve MS Office (Excel, Word) ;
 • Aftësi për punë në ekip;
 • Respektimi i prioriteteve dhe afateve të fundit;
 • Etika e lartë në punë;
 • Fleksibilitet në raport me detyrimet e punës dhe kohës së punës;

INFORMACIONE TË TJERA SHTESË

 • Njoftimi është i hapur për pesë ditë pune. Aplikimi bëhet në e-mail adresën e mëposhtme: hr@acibademsistina.mk  ose në adresën postare: Spitali klinik “Acibadem Sistina”, Rr. Skupi 5A, 1000 Shkup.
 • Aplikim i rregullt konsiderohet çdo aplikim në kohë pas shpalljes së njoftimit.
 • Diskrecioni i kandidatëve është i garantuar.

Aplikimi për punësim online

Прикачете CV *