fbpx

INFORMATA TË KARAKTERIT PUBLIK

Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Adresa: Skupi 5A,
1000 Shkup, Maqedoni

Telefon: 02/ 30 99 500
Fax: 02/ 30 99 599
Е-mail: callcenter@acibademsistina.mk
Web-faqe: www.acibademsistina.mk

Informata për mediume: 

Telefon: 02/ 30 99 71

e-mail:

pr@acibademsistina.mk

Informata të karakterit publik

Personi zyrtar për ndërmjetësim me informatat e kërkueseve të informatave të karakterit publik:
Danka Pecanoska

Telefon: 02/30 99 614
e-mail: danka.pecanoska@acibademsistina.mk