fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Zoran Trajkovski

Specialist në radiodiagnostikë

1998
Praktikant i përgjithshëm, doktor i shkencave të mjekësisë – Instituti i radiologjisë – Shkup,
Profesor i radiologjisë

1999
Studime postdiplomike në “Health management teachers training course”
“Haynal Imre” Universty of health sciences, Budapest, Hungari

1996
Reparti i radiologjisë pediatrike, Dr F. Guidanchet P.D.
CHUV, Lozan – Zvicërr

1985
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i radiologjisë – radiologji e përgjithshme dhe pediatrike, konsultues i radiologjisë

1997 – 2009
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Instituti i radilogjisë – Shkup, udhëheqës i repartit të radilogjisë pediatrike dhe radiologjisë intervente jovaskulare

1992 – 1997
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Instituti i radiologjisë – Reparti i radiologjisë pediatrike, radiolog

1989 – 1992
Qendra Klinike Unversitare – Shkup
Instituti i radiologjisë – Shkup, radiolog në trajnim

1985 – 1988
Qendra Klinike Unversitare – Shkup
Instituti i radiologjisë – Shkup, praktikant i përgjithshëm,

“Urgent Neonatal Abdominal Surgery – Clinical and Radiological Aspects,” –Petrovski. M. & Trajkovski Z. të publikuara në Shkup – 1998
“Skeletal Dysplasias and other Growth Disturbances Guçev Z. & Trajkovski Z. të publikuara në Shkup – 2000
“Lethal Skeletal Dysplasias” Trajkovski Z. të publikuara në Shkup – 2000
“Appendicitis, Ultrasound Diagnostics and Differential Diagnoses”- Trajkovski Z. Menora, 2001, Shkup
Publikime të shumta të artikujve në revista të ndryshme shkencore

– Shoqata e radiologëve të R. së Maqedonisë (Macedonian Radiological Association)
– Shoqata e mjekëve të R. së Maqedonisë (Macedonian Medical Bar Association)
– Shoqata e kirurgëve të fëmijëve të R. së Maqedonisë (Association of Pediatric Surgeons of Macedonia)