fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Sllavica Kraleva

Specialiste në onkologji

1998 – 1999
Instituti i radioterapisë dhe onkologjisë – Shkup

1997
Specialiste e onkologjisë dhe radioterapisë
Institucioni shëndetësor Universitarë – „Sart Tilman“, Liezh, Belgjikë

1993 – 1997
Institucioni shëndetësor Universitarë – „Sart Tilman“, Liezh, Belgjikë
Reparti i radioterapisë, specializante

1991 – 1992
Institucioni shëndetësor Universitarë „Bretono“, Tur, Francë
Reparti i radioterapisë

1990
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2013 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i radiologjisë dhe onkologjisë

2010 – 2013
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Reparti për trajtim të tumorit të CNS, lëkurë dhe eshtra

2000 – 2010
Instituti i radiologjisë dhe onkologjisë – Shkup
Reparti i trajtimit të tumorit në gjinjë dhe mushkëri të bardha

VERIFICATION OF SETUP ACCURACY USING ELECTRONIC PORTAL IMAGING DEVICE IN BREAST CANCER PATIENTS TREATED
WITH VIRTUALLY SIMULATED, 3D MONOISOCETRIC RADIOTHERAPY TECHNIQUE.
S.Kraleva, S.Smickoska, I.Stojkovski, V.Krstevska, O.Arsovski, E.Stojkovska, M.Popova. Proceedings of 6th Congress of Balkan
Union of Oncology, 13-16 September, Sofia Bulgaria.
Dr. Igor Stojkovski (M.D.)
CAPECITABINE MONOTHERAPY AS SECOND LINE CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH LIVER METASTASES FROM BREAST
I.Stojkovski, S.Smickoska, S.Kraleva, O.Arsovski, V.Krstevska, N.Vasev. Proceedings of 6th Congress of Balkan
Union of Oncology, 13-16 September, Sofia Bulgaria.
CONCOMITANT 3D-RADIOTHERAPY (3D-RT) WITH CISPLATIN (P) FOR ADVANCED PARANASAL SINUS CARCINOMA.
S. Crvenkova, K. Valentina, S. Kraleva and I. Stojkovski, Journal of Clinical Oncology, 2005 ASCO Annual Meeting
Proceedings. Vol 23, No 16S (June 1 Supplement), 2005: 5608
CHEMOTHERAPY WITH ORAL CAPECITABINE IN METASTATIC BREAST CANCER: SINGLE INSTITUTION EXPERIENCE.
Slavica Kraleva, Snezana Smickoska, Igor Stojkovski,
Meri Pesevska. Annals of Oncology, Volume 16, 2005 Supplement 2 page ii276

– Shoqata maqedonase e onkologëve radioterapist, BUON