fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Mirjana Koçova

Specialiste në pediatri, subspecialiste në endokrinologji pediatrike dhe subspecialiste në gjenetikë

2014
Program Leonardo Da Vinçi,
Londër për përsosjen e kirukulumit pediatrik

1996
Subspecializim në endokrinologji pediatrike Fakulteti i mjekësisë- Shkup

1993/1994
Visiting аѕѕос. ргоfessor
Universiteti i Pitsburgut

1993
Bursa finlandeze nga 1 muaj për trajnim në lidhje me diabet pediatrik.

1991/1992
Bursa Fulbright në gjenetikë endokrinologjike
Pitsburg PA, SHBA

1987
Doktoratë
Fakulteti i mjekësisë- Shkup

1987
Magjistraturë në gjenetikë mjekësore
Fakulteti i mjekësisë – Beograd

1983/1984
Bursa Fulbright në gjenetikë
NY State University, Buffalo, SHBA

1980
Specializim në pediatri
Fakulteti i mjekësisë- Shkup

2020
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Pediatria

1995-2018
Shef Departamentit të Endokrinologjisë dhe gjenetikës me Laborator gjenetik

2006-2007
Klinika për sëmundjet e fëmijëve
drejtor

1996-1999
Klinika për sëmundjet e fëmijëve
drejtor

1999
Profesor ordinar në pediatri dhe gjenetikë- Universiteti i Shkupit Udhëheqës i mësimit pasuniversitar të gjenetikës

2005-2007
Shef i katedrës së pediatrisë

2007-2012
Shef i katedrës së gjenetikës humane

2012
Profesor në studimet e doktoratës pranë Fakultetit të mjekësisë në Shkup

1980-1994
Klinika për sëmundjet e fëmijëve
Mjek, specialist- pediatër

1975-1980
Klinika për sëmundjet e fëmijëve
Mjek në specializim

1989-1991
Docent në pediatri- Universiteti i Shkupit

1991-1994
Visiting Research assistant professor in Pediatrics, Children’s Hospital of Pittsburgh, PA, USA

1995-1999
Profesor inordinar në pediatri dhe gjenetikë- Universiteti i Shkupit

Shoqata e mjekëve të Maqedonisë
Oda e mjekëve të Maqedonisë (kryetar i komitetit etik, anëtar i ekipit operativ 2004-12)
Shoqata e pediatreve të Maqedonisë – kryetar 1997-2000
International Society of Pediatric Endocrinology and Adolescent Diabetes (ISPAD)
European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE)
Endocrinology Society (ENDO)
International Society of Neonatal Screening (ISNS)
Hvidore Study Group Childhood and Adolescent Diabetes
Balkan Society of Medical Genetics
Shoqata e Maqedonisë për gjenetikë humane ( nënkryetar në një mandat)
Borde dhe komitete:
Komisioni për diabet pranë MSH (2016-2018)
Komiteti i sëmundjeve të rralla pranë MSH 2010-2018 (kryetar 2010-2013)
Komision për trajtim jashtë vendit pranë MSH (kryetar në një mandat))
Komision për vetëevaluim të Fakultetit të mjekësisë (kryetar)
Komisioni për akreditim të Klinikës së sëmundjeve të fëmijëve (kryetar)
Komision për përkujdesjen e deficitit të jodit në Maqedoni (anëtar)
Komiteti i tranzicionit të shëndetësisë (ke përgatitur disa nënkapituj në Librin e bardhë)
Komiteti i tranzicionit në shëndetësinë (anëtar)
Trup këshillues për edukim të vazhdueshëm mjekësor të mjekëve në praktikën primare
Shumë trupa këshilluese dhe komisione pranë Ministrisë së shëndetësisë për organizim të sistemit shëndetësor (anëtar në një periudhë më të gjatë)
Ekipe mbikëqyrëse për supervizion të Institucioneve shëndetësore sekondare (kryetar)

Anglisht
Serbisht
Frëngjisht
Italisht