fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Mane Grliçkov

Specialist në reumatologji

2003
Subspecializim në reumatologji – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup Universiteti
Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1988
Докторират „Lupus“ – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1980
Specializim në mjekësin interne – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup Universiteti
Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1974
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2014 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i reumatologjisë

1975 – 2013
Qendra Klinike Universitare –Shkup, R. e Maqedonisë
Klinika e reumatologjisë

– Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë
– EULAR – Liga Europiane kundër reumatizmit