fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Doc. Dr Liljana Malinovska – Nikollovska

Specialiste në anesteziologji me mjekim intensiv

1998 – Doktor i mjekësisë së përgjithshme
Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

2002 Oficer për mbështetje mjekësore
Akademia ushtarake “Gjeneral Mihajllo Apostollski”

2002
Master kurs (6 muaj) në mjekësi emergjente

2012
Specializim në anesteziologji me mjekim intensiv
Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

2019
Doktori i shkencave të mjekësisë, mjekësi klinike, Shkolla për studime të doktoraturës
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

1998-2001 ISHP Medika Vizbeg
Mjek në mbrojtjen shëndetësore primare

2001-2007 Armata e Republikës së Maqedonisë
Oficer për mbrojtje mjekësore C4 dhe G4

2007-2012 Klinika universitare për anesteziologji dhe mjekim intensiv, Fakulteti i mjekësisë, Shkup
Specializant në anesteziologji me mjekim intensiv

2012-2020
Spitali i përgjithshëm i qytetit “8 Shtatori”, Shkup
Specialist në anesteziologji dhe mjekim intensiv, Departament për anestezion dhe mjekim intensiv

2019-2020
Spitali i përgjithshëm i qytetit “8 shtator”, Shkup
Shef i Departamentit të kujdesit intensiv në APRMJ, SPQ 8 Shtatori, Shkup

2015-2020
Fakulteti i mjekësisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi, Shkup
Asistent pranë katedrës për anestezion, reanimacion dhe mjekim intensiv.

Shoqata e mjekëve të anestezionit, reanimacionit dhe mjekimit intensiv
ESA- Shoqata evropiane e anesteziologëve
ESRA- Shoqata evropiane e anestezionit rajonal
Anëtar i Komisionit të çështjeve etike në SPQ 8 Shtatori- Shkup
Anëtar i Komisionit për infeksione intrahospitale në SPQ 8 Shtatori- Shkup
Anëtar i Komisionit për kontroll të cilësisë së mbrojtjes shëndetësore në SPQ 8 Shtatori- Shkup
Koordinatori i spitalit për marrjen dhe transplantimin e pjesëve të trupit të njeriut në SPQ 8 Shtatori- Shkup.

• Malinovska-Nikolovska L, Shirgoska B, Netkovski J, Nestorovski Z, Manoleva M, Zafirova Ivanovska B. „Femoral nerve block for postoperative analgesia in knee ligamentoplasty“. Asian journal of biochemical and pharmaceutical research 2016; issue 2 (Vol. 6): 1-9.
• Malinovska-Nikolovska L, Shirgoska B, Shosholceva M. „Guidelines and recommendations of cardiovascular therapy for patients who undergo noncardiac surgery“ Macedonian Journal of Anesthesia;December 2017; number 3:46-57.

• Malinovska-Nikolovska L, Shirgoska B. „Comparison of adductor canal block with femoral nerve block in anterior cruciate ligament reconstruction“. Physioacta 2018;vol12: 1-12.

• Zilberman P, Malinovska-Nikolovska L.„Remote workshop for low flow anesthesia“ Macedonian Journal of Anesthesia; December 2018; Number 5: 48-53.

• Malinovska-Nikolovska L, Shirgoska B. „Fast track surgery protocol for total joint arthroplasty“. Macedonian Journal of Anesthesia; October 2019; Number 7:16-22.

• Учесник во меѓународен научен проект MET-REPAIR: “MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-REPAIR) a European, Prospective, observational, multi–centre cohort study”.On going

• Tusheva I, Adjami B, Nikolova S, Buklioska D, Poposki B, Malinovska-Nikolovska L Tracheal diverticulum- A possibility of intraoperative and postoperative complications; Macedonian Journal of Anesthesia; December 2019; Number 8: 48-55.

• Malinovska Nikolovska L, Manoleva M, Shirgoska B. „The effect of peripheral nerve blocks on quadriceps muscle strength in knee ligamentoplasty“ Serbian journal of anesthesia and intensive therapy, April – Jun 2020; Broj 3–4: 61-68

Çmimi i parë ndërkombëtar për arritje shkencore në Final Four Competition Award for 2018 në Kongresin serb të anesteziologëve me pjesëmarrje ndërkombëtare, 2018.

Anglisht, frëngjisht