fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Doc. Dr. Kornelija Trajkova

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë

2000
Fakulteti i mjekësisë Shkup
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodij” Shkup

2007
Provimi specialist nga gjinekologjia dhe obstetrika
Fakulteti i mjekësisë Shkup
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodij” Shkup

2012
Magjistër i shkencave të mjekësisë
Fakulteti i mjekësisë Shkup
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodij” Shkup

2013 – në vijim
Studime të doktoraturës nga mjekësia klinike, gjinekologjia dhe obstetrika
Fakulteti i mjekësisë Shkup
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodij” Shkup

2015
Spitali i klinikës “Acibadem Sistina”
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2008-2015
asistent i ri/asistente në Fakultetin e mjekësisë Shkup
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodij” Shkup

-20015
IPSH Klinika universitare për gjinekologjisë dhe obstetrikë

2001-2002
Alkaloid SHA Shkup

2021-
Docent në Fakultetin e Mjekësisë në Shtip pranë Universitetit “Goce Dellçev“ – Shtip, Maqedoni

• Anëtare e bordit edukativ të Shoqatës për mjekësi perinatale të Europës Juglindore (South-East Society of Perinatal Medicine-SEESPM)
• Anëtare e Komitetit Kombëtar për sigurinë e mëmësisë që nga themelimi deri në vitin 2012
• Anëtare e grupit të punës për hartimin e strategjisë kombëtare për sigurinë e mëmësisë në Ministrinë e Shëndetësisë të Rep. Maqedonisë dhe UNICEF deri në vitin 2012
• Anëtare e ekipit të kualifikuar kombëtar për miratimin dhe adaptimin e udhëzimeve klinike në fushën e perinatologjisë 2008-2010
• Anëtare e ekipit të kualifikuar për mbikqyrjen e departamenteve gjinekologjike-akusherike në R.M, emëruar nga Ministria e Shëndetësisë 2009-2010
• Anëtare e grupit të punës për përgatitjen e adaptimit të udhëzimeve kombëtare të MZD, në fushën e akusherisë dhe gjinekologjisë në vitin 2012
• Anëtare e grupit të punëspër hartimin e kartelës së lindjes në Ministrinë e Shëndetësisë së Maqedonisë në vitin 2011
• Anëtare e bordit shkencor të South-East European Congress of Perinatal Мedicine (SEECPM) dhe kongresit të shoqatës së gjinekologëve dhe akusherëve të R.M në vitin 2013
• Anëtare e Qendrës së karrierës në Fakultetin e mjekësisë UKIM nga viti 2014
• Anëtare e Dhomës së Mjekëve në R.M, MLD, Shoqata Kombëtare dhe Ndërkombëtare në fushën e akusherisë, gjinekologjisë dhe perinatologjisë
• Ekzaminuese e akredituar në Dhomën Mjekësore të Maqedonisë për ekzaminimin e doktorëve të mjekësisë për marrjen e licencës bazë

Anglisht – aktive