fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Kiril LLozançe

Specialist në neurokirurgji

1993
Doktor shkencash në fakultetin e Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1983
Specialist i neurokirurgjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1976
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2011 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i neurokirurgjisë

2005
Profesor ordinar, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1977 – 2011
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e neurokirurgjisë

– EANS, WFNS, CNS – USA