fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Jasmina Krstevska

Specialiste në anesteziologji me mjekim intensiv

2014
Specializim në asnesteziologji
Fakulteti i Mjekësisë “Shën Kirili dhe Metodi”

2006
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i Trakisë Stara Zagora- Republika e Bullgarisë

2017-2022
ISHP Klinika për gjinekologji dhe obstetrike Anesteziologji

2008-2017
ISHP Spitali klinik Dr.Trifun Panovski – Manastir SARIL

2007
IPSH Dr.Bllagica, mjeku amë

ZLARIL,ESAIC,ESA

Anglisht
Bullgarisht
Gjuha serbo-kroatisht

• Horners syndrome after epidural anesthesia for caesarean section-VI Macedonian Congress of Anesthesiology,reanimation and Intensive care-Ohrid 2019
• Turner syndrome and anesthesia for cesareon section-VI Macedonian Congress of Anesthesiology,Reanimation and Intensive care –Ohrid 2019
• Хипотензија кај спинална анестезија наспроти краткотрајна интравенска анестезија -МЛД конгрес 2020
• Labor epidural analgesia versus combined epi-spinal analgesia-МЛД конгрес 2020

Publikime si koautor:

• Spinal Anesthesia for Cesarean Delivery in a Parturient with Klippel-Feil Sindrome –Euroanesthesia- Barcelona 2020
• Hemodinamic diference in obstetric patients lead BU SAB L3-L4 betwen covid 19 PCR +(non or mild symptoms) and PCR – group –ESAIC Milano 2020

Mirënjohje nga SARIL Manastir për kontributin në zhvillimin dhe afirmacionin e shërbimit