fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Biljana Crcareva, Mr. Sci

Specialiste në mjekësi nukleare

2011 – në vazhdim
Studime të doktoraturës – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2010
Specialiste e mjekësisë nukleare – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2008
Magjistër e shkencave mjekësore – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
2003
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2014 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i mjekësisë nukleare
2005 – 2014
Instituti i patofiziologjisë dhe mjekësisë nukleare – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Mjeke specialiste, asistente e patofiziologjisë dhe mjekësisë nukleare
2003 – 2005
Instituti i patofiziologjisë dhe mjekësisë nukleare – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Vullnetare, mjeke

– Shoqata e mjekëve të Maqedonisë
– Shoqata e mjekësisë nukleare së R. së Maqedonisë
– Asociacioni Evropian i mjekësisë nukleare (EANM)
– Agjensioni internacional për energji atomike (IAEA)

Çertifikat për punë me makinë hibride SPECT/CT и PET/CT – Itali 2013
Çertifikat nga fusha e infencioneve dhe inflamacioneve dhe mjekësisë nukleare – Holand 2008
Shpërblim si studente më e mirë e Fakultetit Mjekësor – 2003
E zgjedhur asistente më e mirë gjatë viteve 2004,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14

Anglisht
Italisht