fbpx
KËRKO
DOKTORIN

1991
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup,
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë
2000
Specialist në pediatri, Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë
2002
Master në pediatri, Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë
2012
Doktor i shkencave në fushën e pediatrisë, Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë

1996 – 2000
Klinika për sëmundjet e fëmijëve – Specializant
2000 -2015
Klinika për sëmundjet e fëmijëve – Shkup,
Departamenti i foshnjave dhe metabolizmit dhe Departamenti i psikofiziologjisë, Shef i Departamentit 2015 – tani
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’,
Departamenti i pediatrisë

Shoqata e pediatërve në Rep. Maqedonisë
Shoqata maqedonase për psikofiziologji
Shoqata shkencore maqedonase për autizëm
Anëtare e grupit të punës për azhornimin dhe implementimin e udhëzimeve të MZD
Anëtare e komisionit për vlerësimin e gjendjes shëndetësore të fëmijëve në Shtëpinë e fëmijëve – në Bitola, në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Ministrisë së Shëndetësisë.
Anëtare e ekipit të pediatërve për edukimin e mjekëve të familjes për zbatimin e udhëzimeve të MZD.