fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Andrej Petrov

Specialist në dermatovenerologji

2002
Magjistër në VМА – Beograd, R. e Sërbisë– magjistër në fushën e dermatovenerologjisë
Universiteti Beograd, R. e Sërbisë
2000
Specialist i dermatovenerologjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Sv. Kiril i Metodij – Shkup, R. e Maqedonisë
1995
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Sv. Kiril i Metodij –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Acibadem Sistina“
Reparti i dermatovenerologjisë, udhëheqës i repartit
2010 – 2013
Spitali klinik „Acibadem Sistina“
Konsulent
2008 – 2010
Spitali i përgjithshëm „ Remedika“ – Shkup
Konsulent
1996 – 2008
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika për dermatovenerologji

2013
Doktor Shkencash në Fakultetin e Mjekësisë- Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti „Sv. Kiril i Metodij“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2016

Doktoraturë në Fakultetin Mjekësor në Universitetin „Sv. Kiril i Metodij –Shkup, R. e Maqedonisë