fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Ana Antovska, Mr Sci

Nutricioniste

2019- Studime master
Universiteti “Shën Kliment Ohridski”- Manastir, Fakulteti Teknik-Teknologjik”- Veles
Magjistër në nutricionizëm

2016- Certifikatë për dietetikë dhe dietologji 2016- Qendra për edukim të vazhdueshëm
Fakulteti i farmacisë- Shkup, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

2014- Studime deridiplomike në nutricionizëm- nutricionist i diplomuar
Universiteti “Shën Kliment Ohridski”- Manastir, Fakulteti Teknik-Teknologjik”- Veles

2013- Edukim për nutricionizëm klinik dhe konsultativ
Acibadem Maslak- Republika e Turqisë

2013- SK “Acibadem Sistina” Shkup
Nutricionist

2011- “Specijal” – Shkup
Menaxher për cilësi dhe koordinator HACCP

Pjesëmarrje në kongres:
7th Central European Congress on Food – CEFood , Охрид 2014 год.

Pjesëmarrje në konferencë me poster- prezantim:
Stamatovska V., Uzunoska Z., Kalevska T., Nakov Gj. & Antovska A. (2017). Dietary habits of a part of the population in the Republic of Macedonia. 56th Annual Sciences Conference of Ruse University, Conference with International Interest, 03.11. – 04.11.2017, Razgrad, Bulgaria. (Poster presentation).

Punim I publikuar shkencor:
Stamatovska V., Uzunoska Z., Kalevska T., Nakov Gj. & Antovska A. (2017). Dietary habits of a part of the population in the Republic of Macedonia. Proceedings of University of Ruse, Biotechnologies and food technologies, 56(10.2), 15-23.