fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prim. Dr. Aleksandar Krstevski

Specialist në anesteziologji me reanimatologji

1990
Spitali Bradsturb- Danimarkë
Anesteziolog – konsultant
1982, 1984
Spitali Soneborg, Danimarkë
Anesteziolog – konsultant
1987
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, asistent i anesteziologjisë dhe reаnimacionit
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1981
Specialist i anesteziologjisë dhe reanimacionit – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1976
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv
1987
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika për vesh, fyt dhe hundë, reparti i reanimacionit, udhëheqës i repartit
1987 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika për vesh, fyt dhe hundë

– SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë)
– Shoqata e mjekëve të Maqedonisë
– Shoqata Ndërkombëtare e anesteziologëve
– Shoqata Evropiane e anesteziologëve lokal