fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Академик професор д-р Живко Попов

Специјалист по урологија, Трансплантолог

Урологија

Аџибадем Систина

zhivko.popov@acibademsistina.mk

 • 2011
  Европска диплома за трансплантациона хирургија (Модули 1,2)
  Европско здружение на медицински специјалисти (UEMS)
 • 1998
  Докторска дисертација (PhD)
  Универзитет Paris V Rene Descartes, Франција
 • 1994
  Диплома за продлабочени знаења во хируршките науки (D.E.A., Master II)
  Универзитет Paris V Rene Descartes, Франција
 • 1990
  Докторска дисертација (PhD)
  Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
 • 1985-1986
  Универзитетски сертификат за едногодишна специјализација по трансплантациона хирургија на бубрег
  Универзитет Paris XII Val de Marne, Универзитетски клинички центар Henri Mondor, Франција
 • 1985
  Тримесечна специјализација за лимфни дисекции, пенисна хирургија и др. големи процедури во уролошка онкологија
  Mayo Clinic,Medical faculty, Rochester, Minnesota, САД (Проф.W.L.Furlow)
 • 1983
  Специјалист хирург- уролог
  Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
 • 1976
  Доктор на медицина, Медицински факултет
  Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
 • 2021
  Клиничка болница „Аџибадем Систина“
  специјалист по урологија – трансплантолог
  одделение урологија
 • 2020 -2021
  Неуромедика хоспитал
  Урологија/раководител
 • 2014 -2015
  Болница Ремедика, Скопје
  Урологија/раководител
  2012 – 2014
  2016 – 2020
  Специјална болница по хируршки болести Филип Втори (Клиничка болница Жан Митрев), Скопје
  Уролошка хирургија
  Координативен шеф на урологија, ортопедија и абдоминална хирургија
 • 1977 – 2012
  Клиники за Хируршки болести, Клинички Центар, Медицински факултет, УКИМ, Скопје
  Уролошка Клиника, Директор: 1995 – 1998; 1999 -2002; 2006 – 2012;
  Координатор на Хируршки клиники: 1995 – 1996; 1999 – 2002
 • 1999 – 2003
  XII Париски Универзитет Val de Marne, CHU Henri Mondor, Медицински факултет/Creteil
  Поканет Професор по Уролошка хирургија
 • 1992 – 1995
  Универзитетски хоспитален центар (CHU Henri Mondor, XII Париски Универзитет Val de Marne), Франција
  Уролошки Сервис (Проф. C.C. Abbou, Проф.D.Chopin)
  Универзитетски клинички шеф
 • Член на Федералната Комисија за Трансплантација при Сојузното Министерство за здравство, Белград, Југославија. (1990-1991).
 • Интернационално Здружение    по    Урологија   (Societe   Internationaled’Urologie – SIU), (1995 -). Национален Делегат (1998 – 2012).
 • Европска Уролошка Асоцијација – EAU (1998 -).
 • Европско Здружение по Уролошка Онкологија (член и претставник за Источна Европа во Бордот на Здружението) (2002 – 2006).
 • Член на Американската Уролошка Асоцијација (AUA) (2006-)
 • Здружение за трансплантација на франкофонските земји (Societe Fancophone de Transplantation) (2006-)
 • Европско Здружение за трансплантација на органи – ESOT (2010)
 • Македонска Уролошка Асоцијација (Претседател 1999-2002, 2010)
 • Претседател и организатор на Првиот Македонски Уролошки Конгрес во соработка со Европската Уролошка Асоцијација –EAU (2002) во Охрид и на 7-от Конгрес на Уролозите на Југоисточна Европа (2011) во Скопје.
 • Француски
 • Англиски

Три мемоари од кои две за докторски дисертации и една за диплома за продлабочени знаења во хируршки науки, извештаи за научно-истражувачки проекти, едитор на бројот 5 од 2000 година во реномираното француско научно списание Annales d Urologie, посветен на бубрежната трансплантација.

Автор и коавтор на 220 научни и стручни трудови во домашни и странски списанија, со вкупно 68 публикации индексирани на Medline/PubMed и со преку 700 цитирања во интернационалниот индекс.

БИБЛИОГРАФИЈА (1978-2019) НА АКАД. ЖИВКО ПОПОВ

 1. Stavridis, I. Vlaski, Lj. Vasilev, V. Georgiev, Z. Popov, M. Penev, Primena garamicina u lečenju uroloških bolesnika. II Simp. za antibiotici i antib. terapija, Belgrad, XI. 1978.
 2. Љ. Василев, И. Влашки, Б. Бадиев, А. Ставридис, В. Георгиев, Ж. Попов, М. Пенев, Carcinoma на простата – дијагностика и терапија. X конгрес на лекарите на СРМ, Струга, 1978.
 3. А. Ставридис, И. Влашки, Б. Бадиев, Л. Василев, Ж. Попов, М. Пенев, В. Георгиев, Одразот на простатектомијата врз рехабилитацијата на организмот. Македонски медицински преглед, год. XXXIII, бр. 1–2, 1979.
 4. А. Ставридис, Б. Бадиев, В. Георгиев, М. Пенев, Ж. Попов, Echinococcus Македонски медицински преглед, год. XXXIV, 3–4, 1980.
 5. Vlaski, A. Stavridis, M. Penev, Z. Popov, V. Georgiev, Kasni postoperativni rezultati antirefluksnih uretero-cistoneostomija, IV Internacionalni simpozijum urologa, Niš, maj, 1979. Acta Chirur. Jug. 28 (1981), tom 1.
 6. И. Влашки, Б. Бадиев, Љ. Василев, А. Ставридис, М. Пенев, В. Георгиев, Ж. Попов, Оперативно лекување на коралиформната калкулоза на бубрегот. VI конгрес на уролозите на Југославија, Охрид, Acta Chirur. Jug. (Supplement 2), 1981.
 7. Ж. Попов, Н. Костиќ, Б. Доцевски, М. Пенев, Хируршки пристап на изолираните мезентеријални цисти. Македонски медицински преглед, год. XXXVI, 3–4, 1982.
 8. Ж. Попов, А. Ставридис, М. Пенев, А. Настоски, Примена на цефалоспорински препарати во лекувањето на инфекцијата на уринарниот систем. VI конгрес на уролозите на Југославија, Охрид, Acta Chirur. Jug. (Supplement 2), 1981.
 9. Љ. Василев, Ж. Попов, Orchiectomia и цитостатска терапија во лекувањето на напреднатите малигноми на простатата. VI конгрес на уролозите на Југославија, Охрид, 1980. Acta Chirur. Jug. (Supplement 2),
 10. Vasilev, Z. Popov, Operativno lečenje intrauretalnog condyloma acuminatum kod muškaraca. VII Kongres urologa Jugoslavije, Beograd, 1982 Urološki arhiv, broj 20, 1982.
 11. Popov, I. Vlaski, R. Nakovski, S. Popovski, Orchiepididymitis acuta. Македонско-црногорски медицински денови, Отешево, јуни, 1983.
 12. Vasilev, A. Stavridis, Z. Popov, Spontana intraperitonealna ruptura mokračne bešike kod enormne cistolitijaze. VIII Kongres urologa Jugoslavije, Split, 1984.
 13. Popov, Lj. Vasilev, Hirurški tretman Peyronie-eve bolesti pomoču autografta fasciae musculi obliqui externi abdominis. VIII Kongres urologa Jugoslavije, Split, 1984.
 14. Vasilev, Z. Popov, Formiranje rektalne bešike kod postiradijacionih torpidnih vezikosigmo- vaginalnih fistula. VIII Kongres urologa Jugoslavije, Split, 1984.
 15. Chopin, C.C. Abbou, Z. Popov, Ph. Lang, C. Buisson, Th. Nebout, and J. Auvert, Use of high dose furosemide for cadaveric renal allograft. 18eme cours international de transplantation et d’immunologie clinique, Lyon, 12–14, Mars, 1986. Excerpta Medica, Transplantation and Clinical Immunology, Vol. XVIII, 335, 1986.
 16. Chopin, Z. Popov, C.C. Abbou, Ph. Lang, C. Buisson and J. Auvert, Management of multiple artery grafts during human renal transplantation. 18eme cours international de transplantation et d’immunologie clinique, Lyon, 12–14, May, 1986. Excerpta Medica, Transplantation and Clinical Immunology, Vol. XVIII, 398, 1986.
 17. Chopin, Z. Popov, C.C. Abbou, Ph. Lang, C. Buisson and J. Auvert, Use of vena cava for right renal vein prolongation during human renal transplantation, 18eme cours international de transplantation et d’immunologie clinique, Lyon 12–14, May, 1986. Excerpta Medica, Transplantation and Clinical Immu- nology, Vol. XVIII, 399, 1986.
 18. K. Chopin, C.C. Abbou, H.B. Lottmann, Z. Popov, Ph. R. Lang, C.L. Buisson, D. Belghiti, M. Colombel and J. Auvert, Conservative treatment of renal allograft rupture with polyglactin 910 mesh and gelatin resorcin formaldehyde glue. Journal of Urology, 142, 1–3, 1989.
 19. Popov, B. Badiev, A. Stavridis, V. Georgiev, Hirurški pristup u tretmanu urotelijalnih tumora gornjeg urinarnog trakta. VI Internacionalni simpozijum urologa Jugoslavije, Niš, 15–16.X 1987 (Zbornik).
 20. Badiev, Z. Popov, M.Penev, Karcinomi prelaznog epitela bešike kod bolesnika sa urotelijalnih tumora gornjeg urinarnog trakta. VI Internacionalni simpozijum urologa Jugoslavije, Niš, 15–16.X 1987.
 21. Popov, B. Badiev, V. Georgiev, Hirurška tehnika “en bloc” kadaverične binefrektomije kod bubrežne transplantacije (video film). X Kongres urologa Jugoslavije, Bled, 1988.
 22. Б. Бадиев, В. Георгиев, Ж. Попов, Местото на перкутаната нефролитотомија (ПНЛ) во ерата на екстракорпоралната литотрипсија (ESWL). IV конгрес на нефролозите на Југославија, Скопје, 27–30. IX
 23. Б. Бадиев, В. Георгиев, Ж. Попов, Ендоскопски пристап во дијагноза и третман на уротелијалните тумори кај балканската нефропатија. IV конгрес на нефролозите на Југославија, Скопје, 27–30. IX
 24. K. Chopin, Z. Popov, C.C. Abbou, and J. Auvert, Use of vena cava to obtain additional lenght for the right renal vein during transplantation of cadaveric kidneys. Journal of Urology, 141, 1–2, 1989.
 25. Ivanovski, K. Cakalaroski… [et al.], Z. Popov, Organ donation with living-related donors with cancer. Прв заеднички состанок на ЕДТА и ЕСОТ, Минхен, 11–14.XII 1990.
 26. Ж. Попов, П. Колевски, Б. Бадиев, Ј. Бадиева, Evaluation of locoregional and sistemic celular immunity with urogenital cancer. IX конгрес на Европската асоцијација по урологија (ЕАУ), Juni, 1316, 1990, Amsterdam.
 27. K. Chopin, Z. Popov, C.C. Abbou, Utilisation de la veine cave en transplantation renale. Le prolongement de la veine renale droite. Annales d’Urologie, 22, No. 5, 325–327, 1988.
 28. Ж. Попов, Б. Бадиев, Техника на кадаверична бубрежна експлантација. IV недела на новини и актуелности во медицината, Скопје, 2-4 јуни, 1988.
 29. К. Чакалароски, Н. Ивановски, Г. Масин, Ж. Попов, Б. Бадиев, П. Колевски, Предтрансплантациски биланс на болни со хронична бубрежна инсуфициенција – кандидат за ренална трансплантација. IV недела на новини и актуелности во медицината Скопје, 2-4 јуни, 1988, Македонски медицински преглед, год. XLII, (Supplement 8), 61–66,
 30. Б. Бадиев, Ж. Попов, П. Колевски, М. Благоевска, Ј. Бадиева, Имунологија на малигни болести – Макропроект на Медицинскиот факултет во Скопје „Проценка на локорегионалната и системска имунокомпетенција кај урогениталниот канцер“ – Подпроект.
 31. М. Мицуновик, В. Георгиев, Ж.Попов, М. Пенев, Соломоновата операција кај хидроцела.

Македонски медицински преглед, 1984, 1–2: 35–36.

 1. Cakalaroski, N. Ivanovski, G. Masin, Z. Popov, I. Vlaski, Complications in patients with renal transplantation. Periodicum Biologorum, Vol. 90, No. 4, p. 545–546, 1988.
 2. Ivanovski, K. Cakalaroski, G. Masin, Z. Popov, P. Kolevski, M. Polenakovic, Spontaneous Intestinal Perforation in Renal Transplant Patients, Transplantation Proceedings, 24; 5 (October), 1992: p. 1761.
 3. Ivanovski, K. Cakalaroski, G. Masin, M. Polenakovic, Z. Popov, P. Kolevski, Medical Risk and Benefit in Elderly Living Renal Donors-Our Experience. Transplantaion Proceedings, Vol. 23, No. 5 (October), 1991: p. 2626.
 4. Cakalaroski, N. Ivanovski, G. Masin, M. Polenakovic, Z. Popov, P. Kolevski, Nonoliguric Reversible Acute Renal Failure in an Obese Living Donor. Transplantation Proceedings, Vol. 23, No. 5 (October), 1991: p. 2618.
 5. Popov, P. Kolevski, B. Badiev, I. Daskalov, J. Badieva, Local and Systemic Cellular Immune Response in Urogenital Tumours. European Society for Urological Oncology and Endocrinology. 8-th Congress, Marseille, April, 18–20, 1991.
 6. Popov, Lj. Lekovski, B. Badiev, K. Cakalaroski, N. Ivanovski, P. Kolevski, Renal Allograft Rupture- Treatment and Long Term Prognosis. First International Congress on Transplantation in Developing Countries, Singapore, 29th April to 3rd May, 1992.
 7. Cakalaroski, N. Ivanovski, Z. Popov, G. Masin, V. Ristevska, M. Polenakovic, P. Kolevski, Cyclosporin Provoked Status Epilepticus – Case Report. First International Congress on Transplantation in Developing Countries, Singapore, 29th April to 3rd May, 1992.
 8. Ivanovski, K. Cakalaroski, G. Masin, Z. Popov, P. Kolevski, Spontaneous Intestinal Perforation in Renal Transplant Patient. First International Congress on Transplantation in Developing Countries, Singapore, 29th April to 3rd May, 1992. Transplantation Proceedings, Vol. 24, No. 5 (October), 1992, p. 1761.
 9. Popov, V. Ravery, M. Colombel, S. Gil-Diez, C.C. Abbou, J. Bellot, D.K. Chopin, Marqueurs biologiques des tumeurs urotheliales de la vessie. Groupe d’Etude des Tumeurs Urologiques, CRCHM, Henri Mondor, 94010 Creteil. 87e Congres Francais d’Urologie, Paris, 17–19 Novembre 1993, Progres en Urologie, 3, Supplement, No. 5, P 91.
 10. J. Patard, Z. Popov, C.C. Abbou, D. Chopin, Evaluation de la reponse immunitaire locale apres instillations endovesicales de BCG dans les tumeurs superficielles de vessie. Service d’Urologie, Hopital Henri Mondor, Groupe d’Etude des Tumeurs Urologiques, Centre de Recherches Chirurgicales, 94010 Creteil. 87e Congres Francais d’Urologie, Paris, 17–19 Novembre, 1993, Progres en Urologie, 3, Supplement, No. 5, P 92.
 11. Gil-Diez, M. Colombel, Z. Popov, V. Ravery, J.J. Patard, C.C. Abbou, D.K. Chopin, Hypertrophie benigne de la prostate: Proliferation des cellules basales. Service d’Urologie, Hopital Henry Mondor, 94010 Creteil, France. 87e Congres Francais d’Urologie, Paris, 17–19 Novembre, 1993 Progres en Urologie, 3, Supplement, 5, P 74.
 12. Popov, V. Ravery, M. Colombel, C. Mazerolles, J.J. Patard, C.C. Abbou, C. Bellot, D. Chopin, Evaluation of proliferation and p53 overexpression in bladder cancer (oral presentation). Hopital Henri Mondor, Creteil, Paris and hospital Purpan, Toulouse, France. 10th Congress of the European Society for Urological Oncology and Endocrinology (ESUOE), March 10–13, 1994, Berne Urological Research, 21, No. 6, 1993, P 39.
 13. J. Patard, Z. Popov, B. Muscatelli-Groux, S. Gil-Diez, Y. Fradet, C. Abbou, D. Chopin, Local immunological response following intravesical Bacillus Galmette Guerin (BCG) prophylaxis for bladder cancer. Hopital Henri Mondor, Creteil, France. Universite Quebec, Canada. 10th Congress of the European Society for Urological Oncology and Endocrinology (ESUOE), March 10–13, 1994, Berne. Urological Research, 21, No. 6, 1993, p. 107.
 14. Colombel, Z. Popov, S. Gil-Diez, C. Abbou, D. Chopin, Analysis of proliferation, cell death and related genes in normal prostate and benign prostatic hyperplasia (BPH) – (oral presentation). Service d’Urologie, Hopital Henri Mondor, Creteil, Paris, France. 10th Congress of the European Society for Urological Oncology and Endocrinology (ESUOE), March 10–13, 1994, Berne. Urological Research, 21, No. 6, 1993, p. 033.
 15. K. Chopin, A. Hoznek, V. Ravery, P. Antiphon, Z. Popov, C.C. Abbou, Resultats du traitement des tumeurs vesicales infiltrant Ie muscle. (Creteil/Paris). Ann Urol, 1993, 27, No. 1, 42–44.
 16. Ravery, Z. Popov, J. Bellot, C.C. Abbou, O.K. Chopin, Apport des anticorps monoclonaux dans I’evaluation de I’agressivite des tumeurs de vessie. (Creteil/Paris) Ann Urol, 1993, 27, No. 1, 45–50.
 17. Popov, M. Colombel, C. Mazerolles, V. Ravery, J.J. Patard, C. Abbou, J. Bellot, D. Chopin. (Creteil and Toulouse, France), Evaluation ofproliferation and p53 overexpression in bladder cancer. American Urological Association (AUA) Eighty-ninth annual meeting, May 14–19, 1994, San Francisco The Journal of Urology, 51, No. 5, Supplement, P 864, 1994.
 18. J. Patard, Z. Popov, B. Muscatelli-Groux, S. Gil-Oiez, Y. Fradet, C. Abbou, D. Chopin, (Creteil, France and Universite Laval, Quebec). Local immunological response following intravesical Bacillus Calmette Guerin prophylaxis for bladder cancer. American Urological Association (AUA) Eighty-ninth annual meeting, May 14–19, 1994, San Francisco The Journal of Urology, 51, No. 5 Supplement, P 978, 1994.
 • Fontaine, Z. Popov, D. Beurton, C.C. Abbou, O.K. Chopin, Etude de la reponse immunitaire dans I’hipertrophie benigne de la prostate (HBP). Hopital Henri Mondor, Service d’Urologie, 94010 Creteil, France. 88eme Congres Francais d’Urologie, Paris 16–18 Novembre, 1994.
 1. Popov, M. Colombel, A. Hoznek, C.C. Abbou, J. Bellot, D.K. Chopin, Surexpression de la proteine p53 dans le cancer de la vessie: valeur prognostique. Hopital Henri Mondor, Service d’Urologie, 94010 Creteil, France. 88eme Congres Francais d’Urologie, Paris, 16–18 Novembre, 1994.
 2. K. Chopin, Z. Popov, V. Ravery, J. Bellot, A. Hoznek, J.J. Patard, C.C. Abou, M. Colombel, Prognostic factors in superfitial bladder cancer. Groupe d’Etude des Tumeurs Urologiques, CRCHM, Service d’Urologie, Hopital Henri Mondor, 94010 Creteill/Paris, France. World J Urol (1993) 11: 148– 152.
 3. Mazerolles, P. Rishmann, O. Chopin, Z. Popov, B. Malavaud, J. Selves, I. Neulat-Duga, J. Bellot, G. Delsol, Usefulness of MIB1 monoclonal antibody in assessing the proliferative index in human bladder carcinoma: comparison with Ki-67 antibody. Histopathology 1994, 25, 563–568.
 4. Colombel, S. Gil Oiez, E. Fontaine, Z. Popov, C.C. Abbou, D.K. Chopin, Etude comparatimentale de le proliferation et de la mort cellulaire dans I’hypertrophie benigne de le prostate (HBP). Progres en Uroiogie, Vol. 4, (Supplement. 1), 1994: P 38.
 5. Radvanyi, S. Gil Diez de Medina, A. Delouvee, Z. Popov, C.C. Abbou, J.P. Thiery, D. Chopin, Loss of KGF receptor mRNA precedes loss of E-Cadherin in transitional bladder tumors. Proceedings of the Amer. Ass. for Cancer Research, Vol. 36, 1995: P 167.
 6. Popov, A. Hoznek, M. Colombel, J. Bellot, S. Bastuji, C.C. Abbou, D. Chopin, P53 overexpression and proliferation rates are independent prognostic markers in bladder cancer. Proceedings of the Amer. Ass. for Cancer Research, Vol. 36, 1995: P. 630.
 7. S. Hegazi, A. Khalifa, S. Helal, S. Teleb, Z. Popov, J.C. Kouyoumdjian, D.K. Chopin, P53 nuclear overexpression and proliferation in bilharzial and non bilharzial urinary bladder carcinoma. Urological Research, Vol. 23, 4, 1995: P. 53.
 8. Gil Diez, F. Radvanyi, Z. Popov, A. Hoznek, S, Bastuji, J. Bellot, C.C. Abbou, D. Chopin, Decreased E-Cadherin expression is an independent prognostic indicator in bladder cancer. Urological Research, Vol. 23, 4, 1995: P. 144.
 9. Solomon, S. Gil Diez, M. Colombel, Z. Popov, C.C. Abbou, J. Bellot, F. Ramaekers, T. Van der Kwast, D. Chopin, Biological descriptions of localized carcinoma of the prostate (CAP) organ confined disease. Urological Research, Vol. 23, 4, 1995: O120.
 10. Ravery, M. Colombel, Z. Popov, S. Bastuji, J-J. Patard, J. Bellot, C.C. Abbou, Y. Fradet, Prognostic value of epidermal growth factor-receptor, T138 and T43 expression in bladder cancer. British Journal of Cancer, 71, 1995: 196–200.
 11. Popov, A. Hoznek, M. Colombel, J. Bellot, C.C. Abbou, D. Chopin, P53 and proliferation are independent prognostic markers for bladder cancer. The Journal of Urology, Vol. 153, 4, April, 1995: A363.
 12. Popov, S. Gil Diez, A. Hoznek, F. Radvanyi, J. Bellot, C.C. Abbou, D. Chopin, Decreased E- Cadherin expression by immunohistochemistry is strongly correlated with stage and grade in bladder cancer. The Journal of Urology, Vol. 153, 4, April, 1995: A524.
 13. Popov, A. Hoznek, V. Ravery… [et al.], Overexpression of epidermal growth factor (EGFR) in bladder cancer is associated with tumor progression but is not an independent prognostic indicator. The Journal of Urology, Vol. 155, 5, May, 1996: A348.
 14. Chopin, Z. Popov, A. Hoznek, A. Lafrere, J. Bellot, C.C. Abbou, P53 and angiogenesis in invasive bladder cancer, The Journal of Urology, Vol. 155, 5, May, 1996: P. 1518.
 15. Ж. Попов, А. Станков, Д. Петровски, Д. Чопин, Карактеристики на експресијата E-Cadherin-от и нејзините соодноси со стадиумот и градусот на канцерот на мочниот меур. Македонски медицински преглед, 50 (Supplement 23), стр. 110, Скопје, 1996:
 16. П. Колевски, М. Благоевска, К. Димитровски, А. Христова-Дамчева, Н. Ивановски, Ж. Попов, К. Чакалароски, Имунолошки подготовки за ренална трансплантација кај болни со хронична бубрежна инсуфициенција. Македонски медицински преглед, 50 (Supplement 23), стр. 110, Скопје, 1996:
 17. Z. Popov, Hoznek, M. Colombel, S. Bastuji, C.C. Abbou, D.K. Chopin, Evaluations de fa suprexpression de la proteine p53 dans le cancer da fa vessie: valeur pronostique. Chirurgie, Vol. 121, Sep., 1996: 461–469.
 18. J-J. Patard, B. Muscatelli-Groux, F. Saint, Popov, P. Maille, C. Abbou, D. Chopin, Evaluation of local immune response after intravesical bacille Callmette-Guerin treatment for superficial bladder cancer. British Journal of Urology, 78, 1996: 709–714.
 19. Ivanovski, K. Cakalaroski, L. Stojkovski, Z. Popov, Z. Antova, S. Trajkova, Kaposi’s sarcoma in renal alograft patients. Македонски медицински преглед, (Supplement 30), 1997: 133–139.
 20. Ivanovski, Z. Popov, P. Kolevski, K. Cakalarski, L. Stojkovski, Organ shortage in Balkans – Accept everyone. Transplantation Proceedings, 29, 1997: 3397–3398.
 21. Ivanovski, K. Cakalaroski, Z. Antova, L. Stojkovski, Z. Popov, Skin malignancies in renal transplant patients. Nephrol Dyalisis Transplant, 1997: A106.
 22. Izadifar, J-J. Patard, A. Hoznek, Z. Popov, C.C. Abbou, D. Chopin, P53 nuclear overexpression is associated to bladder tumor recurrence and progression after BCG treatment. Urological Research, Vol. 25, 1, 1997: O3.4.
 23. Popov, Hoznek A, Colombel M, Bastuji-Garin S, Lefrere-Belda MA, Bellot J, Abbou CC, Mazerolles C, Chopin DK, The prognostic value of p53 nuclear overexpression and MIB-1 as a proliferative marker in transitional cell carcinoma of the bladder. Cancer, Oct., 15; 80(8): 1472–81, 1997.
 24. Gil-Diez de Medina, Z. Popov, DK. Chopin, J. Southgate, GC. Tucker, A. Delouvee, JP. Thiery, F. Radvanyi, Relationship between E-cadherin and fibroblast growth factor receptor 2b expression in bladder carcinomas. Oncogene, 1999 Oct., 7; 18(41): 5722–6.
 25. Popov, N. Ivanovski, P. Kolevski, Transplantation rénale en Macédoine. Annales d’Urologie, Vol. 34, No. 5 (Octobre), 2000: 294–301.
 26. Ivanovski, Z. Popov, P. Kolevski, K. Cakalaroski, G. Spasovski, O. Stankov, O. Stoiceva-Taneva, J. Peneva-Masin, Transplantation renale utilisant des donneurs vivants de plus 65 ans. Annales d’Urologie, Vol. 34, No. 5 (Octobre), 2000: 302–305.
 27. Kolevski. N. Ivanovski, A. Hristova-Damceva, M. Penev, K. Cakalaroski, Lj. Lekovski, Z. Popov, Épidémiologie du complexe majeur d’histocompatibilité “human leycocite antigenes” dans la population macédonienne. Annales d’Urologie, Vol. 34, No. 5 (Octobre), 2000: 306–311.
 28. C. Abbou, R. Rabii, A. Hoznek, P. Antiphon, Z. Popov, D. Chopin, Prélèvement rénal chez le donneur vivant par voie laparascopique rétropéritonéale ou lomboscopie. Annales d’Urologie, Vol. 34, No. 5 (Octobre), 2000: 312–318.
 29. Kolevski, Z. Popov, A. Hristova-Damceva, D. Petrovski, K. Cakalaroski, N. Ivanovski, Donneurs vivant : aspects imonologiques. Annales d’Urologie, Vol. 34, No. 5 (Octobre), 2000: 319–322.
 30. Popov, N. Ivanovski, Lj. Lekovski, A. Stankov, S. Dohcev, D. Petrovski, K. Cakalaroski, J. Janculev,
 31. Kolevski, C.C. Abbou, D. Chopin, Complications chirurgicales après la transplanatation rénale.

Annales d’Urologie, Vol. 34, No. 5 (Octobre), 2000: 323–329.

 1. Ivanovski, Z. Popov, P. Kolevski, K. Cakalaroski, Z. Antova, G. Spasovski, M. Vickova-Laskovska,
 2. Zografski, Cancer apres transplanataion rénale et immunosuppression. Annales d’Urologie, Vol. 34, No. 5 (Octobre), 2000: 336–339.
 3. Cakalaroski, N. Ivanovski, Z. Popov, S. Dohcev, P. Kolevski, B. Weil, Ph. Lang, Les anomalies immunoglobulinémiques mono- et oligoclonales chez les transplantés rénaux. Annales d’Urologie, Vol. 34, No. 5 (Octobre), 2000: 340–344.
 4. Oncevski, P. Dejanov, V. Gerasimovska, K. Cakalaroski, N. Ivanovski, Z. Popov, Accès vasculaires et insuffisance rénale chronique. Annales d’Urologie, Vol. 34, No. 5 (Octobre), 2000: 345–351.
 5. Popov, S. Gil-Diez de Medina, MA. Lefrere-Belda, A. Hoznek, S. Bastuji-Garin, GG. Abbou, JP. Thiery, F. Radvanyi, DK. Chopin, Low E-cadherin expression in bladder cancer at the transcriptional and protein level provides prognostic information. Br J Cancer. 2000; 83(2): 209–14.
 6. Lekovski, A Stavridis, V. Georgiev, Z. Popov, M. Penev, O. Stankov, S. Dohcev, D. Petrovski, S. Stavridis, Exstracorporeal Shock Wave Lithotripsy with Dornier MPL-9000-Ten Year Experience. Македонски медицински преглед, 54: (Suplement 41), стр. 39, Скопје 2000.
 7. Penev, Z. Popov, A. Stavridis, V. Georgiev, Lj. Lekovski, O. Stankov, S. Dohcev, D. Petrovski, Lithotripsy for Ureteral Lithiasis with the Dornier System with Radiological Location. Македонски медицински преглед, 54: (Suplement 41), стр. 42, Скопје 2000.
 8. Stankov, Z. Popov, A. Stavridis, V. Georgiev, M. Penev, Lj. Lekovski, S. Dohcev, D. Petrovski, S. Stavridis, Glaufos (Ofloxacin) – Our Experience in the Treatment of UTI-s. Македонски медицински преглед, 54: (Suplement 41), стр. 81, Скопје 2000.
 9. Petrovski, M. Penev, Z. Popov, A. Stavridis, V. Georgiev, Lj. Lekovski, O. Stankov, S. Dohcev, Yolk Sac Tumor of the testis – Case report. Македонски медицински преглед, 54: (Suplement 41), стр. 94, Скопје 2000.
 10. Lekovski, A. Stavridis, Z. Popov, V. Georgiev, M. Penev, O. Stankov, S. Dohcev, D. Petrovski, S. Stavridis, Nephrectomyl-ndications and Complications in 404 Patients in 8 Year Period. Македонски медицински преглед, 54: (Suplement 41), стр. 99, Скопје 2000.
 11. Penev, D. Petrovski, Z. Popov, A. Stavridis, V. Georgiev, Lj. Lekovski, O. Stankov, S. Dohcev, S. Stavridis, Selection of BPH Treatment in Accordance to Urodynamics. Македонски медицински преглед, 54: (Suplement 41), стр. 110, Скопје 2000.
 12. Popov, N. Ivanovski, P. Kolevski, Lj. Lekovski, O. Stankov, S. Dohcev, D. Petrovski, Kidney Transplantation in Republic of Macedonia. Македонски медицински преглед, 54: (Suplement 41), стр. 42, Скопје 2000.
 13. Panov, D. Roganovic-Zafirova, Z. Popov, M. Penev, D. Petrovski, G. Jasar, Detection of H-RAS oncogene codon 12 mutation in paraffinembedded samples of the urinary bladder cancer. Македонски медицински преглед, 54: (Suplement 41), стр. 110, Скопје 2000.
 14. С. Банев, П. Цветковски, Л. Спасевска, С. Костадинова, Ж. Попов, В. Георгиев, М. Пенев, Љ. Лековски, О. Станков, С. Дохчев, Дистрибуција на ткивните компоненти кај хиперпластични простатични жлезди. Зборник на II-от конгрес на хирурзите на Македонија со меѓународно учество, стр. 98, сеп.
 15. Љ. Лековски, М. Пенев, А. Ставридис, Ж. Попов, В. Георгиев, О. Станков, Д. Петровски, С. Ставридис, С. Банев, Континентна уринарна деривација – Studer procedure кај радикална цистектомија поради карцином на мочниот меур. Зборник на II-от конгрес на хирурзите на Македонија со меѓународно учество, стр. 145, сеп.,
 16. Spasovski, N. Ivanovski, K. Cakalaroski, Z. Popov, JP. Masin, J. Kamnar, J. Gavrilovski, G. Vidoevski, Avascular hip necrosis after renal tansplantataion-the importance of an early diagnosis and the role of a core decompression. Nephrol, Oyalisis Transplant, 15, 9, 2000, A282
 17. Ivanovski, Z. Popov, P. Kolevski, K. Cakalaroski, L. Stojkovski, G. Spasovski, J. Paneva-Masin, Use of advanced age donors in living renal transplanataion – ls it justified? Transplantation Proceedings, 33, 2001: 1227–1228.
 18. Ivanovski, Z. Popov, P. Kolevski, K. Cakalaroski, L. Stojkovski, G. Spasovski, K. Zafirovska, Living related renal transplantation – the use of advanced age donors. Clinical Nephrology, 55, 2001: 309–312.
 19. Spasovski, N. Ivanovski, K. Cakalaroski, A. Sikole, J.P. Masin, Z. Popov, G. Zafirovski, J. Gavrilovski, Risk factors of osteonecrosis development in renal transplant recipients. Journal of American Society of Nephrology, 12, 2001: A4952.
 20. Ivanovski, Z. Popov, P. Kolevski, K. Cakalaroski, G. Spasovski, A. Sikole, J. Paneva-Masin, Interleukin-2R antagonists in the prevention of acute rejection in living donor transplantation. Transplant Proc, 33: 3203–3204, 2001.
 21. Kuzmanovska, E. Sahpazova, M. Kocova, G. Damjanovski, Z. Popov, Phaeochromocytoma associated with reversible renal artery stenosis. Nephrol Dial Transplant, 16: 2092–2094, 2001.
 22. П. Колевски, А. Димчева-Христова, Н. Ивановски, Ж. Попов, Хистокомпатибилност во антигените од (ХЛА систем) главниот систем на хистокомпатибилност помеѓу примател и дарител при трансплантација на бубрег. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. 39, Охрид, 13-15 јуни, 2002.
 23. Janevski, Z. Popov, N. Jankulovski, Spontaneous intestinal perforation in renal transplant recipients. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. 40, Охрид 13-15 јуни, 2002.
 24. Spasovski, N. Ivanovski, Z. Popov. K. Cakalaroski, A. Sikole, J. Masin, Lj. Lekovski, G. Zafirovski,
 25. Gavrilovski, Hip osteonecrosis-most prominent bone disease in renal transplant recipients. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Маке- донски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. 41, Охрид 13-15 јуни, 2002.
 26. Masin, N. Ivanovski, G. Spasovski, K. Cakalaroski, A. Sikole, P. Kolevski, Z. Popov, Interleukin – 2R antagonists (Dacluzumab or simulect) on the prevention of acute rejection, in living renal transplantation. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија, Македонски медицински преглед, 55, suppl. 51 (2002): 42.
 27. Љ. Лековски, А. Ставридис, В. Георгиев, М. Пенев, О. Станков, С. Дохчев, Д. Петровски, С. Саиди, С. Ставридис, Ж. Попов, Екстракорпорална ок бранова литотрипсија и класицна пијелолитотомија, споредбена студија. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија, Македонски медицински преглед, 55, 51 (2002): 44.
 28. Petrovski, A. Stavridis, V. Georgiev, M. Penev, Lj. Lekovski, O. Stankov, S. Dohcev, S. Saidi, S. Stavridis, Z. Popov, Evaluation of the urodynamic parameters at patients with BPH treated with 5alfa inhibitor and alfa blockator. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија, Македонски медицински преглед, 55, suppl. 51 (2002): 49.
 29. Panov, D. Roganovic-Zafirova, E. Jovcheva, D. Gligorov, M. Markoska, D. Petrovski, Z. Popov, Non-invasive molecular genetic diagnostics of urinary bladder cancer. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински прег- лед, 55, (Supplement 51), стр. 55, Охрид 13-15 јуни, 2002.
 30. С. Банев, П. Цветкоски, В. Филиповски, А. Ставридис, В. Георгиев, М. Пенев, Љ. Лековски, С. Дохчев, О. Станков, Д. Петровски, С. Ставридис, Ж. Попов, Морпомтерија на јадрото кај бенигни и малигни простатични лезии. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. Охрид 13-15 јуни, 2002.
 31. Ж Попов, О. Станков, М. Кузмановски, С. Банев, Енормен тумор на тестис. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. 86, Охрид 13-15 јуни,
 32. Г. Зафировски, Ж. Попов, Г. Спасовски, М. Самарџиски, Т. Пиперковски, С. Антевски, Остеонекроза на феморалната глава кај пациенти со бубрежна трансплантација. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр, 41, Охрид 13-15 јуни,
 33. В. Јаневска, С. Банев, С. Костадинова, Л. Спасовска, М. Пенев, Ж. Попов, Корелација меѓу хистолошкиот градус и клиничкиот стадиум на примарните малигни тумори на бубрезите. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. 56, Охрид 13-15 јуни, 2002.
 34. Popov, O. Stankov, M. Kuzmanoski, N. Jankulovski, E. Basevski, Mucinous adenocarcinoma arising in urachal cyst. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. 87, Охрид 13-15 јуни, 2002.
 35. С. Дохчев, А. Ставридис, В. Георгиев, М. Пенев, Љ. Лековски, О. Станков, Д. Петровски, С. Саиди, С. Ставридис, Ж. Попов, Ортотопска континентна деривација на урина според методот на Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. 57, Охрид 13-15 јуни, 2002.
 36. Krstevska, C. Dimitrovski, G. Pemovska, V. Percan, S. Misevska, T. Milenkovic, S. Subevska, Z. Popov, Evaluation of diagnostic methods in decision-making for surgery of adrenal incidentalomas. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. 59, Охрид 13-1 5 јуни, 2002.
 37. Penev, A. Stavridis, V. Georgiev, Lj. Lekovski, O. Stankov, S. Dohcev D. Petrovski, S. Saidi, S. Stavridis, M. Kuzmanoski, Z. Popov, Lithotripsy or ureteral lithiasis with the dornier system with radiological location. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. 69, Охрид 13-15 јуни, 2002.
 38. О. Станков, М. Кузманоски, Ж. Попов, Артефиицијална ерекција предизвикана од страно тело. Прв национален конгрес по урологија во соработка со Европската асоцијација по урологија. Македонски медицински преглед, 55, (Supplement 51), стр. 77, Охрид 13-15 јуни,
 39. Banev, P. Cvetkovski, R. Jovanovic, V. Filipovski, Z. Popov, A case report of a teratocarcinoma of testis is it possible? Abstracts of the XXIVth International Congress of the International Academy of Pathology, 5–10 Oct, 2002, Amsterdam. Histopathology, Vol. 41, (Supplement 1), P. 04628.
 40. L. Krstevska, G. Pempovska, S.J. Misevska, M. Bitovska, Z. Popov, B. Bogoeva, Evaluation of diagnostic methods in decision making for surgery of adrenal gland. 6th European congress of endocrinology, 26–30 April, 2003, Lyon, France, P0050e.
 41. Panov, D. Roganovic-Zafirova, E. Jovceheva, D. Gligorov, M. Markoska, Z. Popov, Urinary samples in molecular genetic detection of bladder cancer. Balkan Journal of Clinical Laboratory. IX, 02, I, OP – XIII, 2002.
 42. Ivanovski, Z. Popov, P. Kolevski, K. Cakalaroski, G. Spasovski, J. Masin, K. Zafirovska, Excellent results of Living Unrelated Renal Transplantation (LURT)–A single Center experience in the Balkans. Proceedings of the 6th Bantao congress. BANTAO Journal 1 (2): p. 147–48, 2003.
 43. Masin-Spasovska, G. Spasovski, L. Grceva, S. Djikova, Z. Popov, G. Petrusevska, Lj. Lekovski, N. Ivanovski, Protocol Biopsies of Stable renal Allografts: Our Firs Experience. BANTAO Journal 2 (1): p. 36–38, 2004.
 44. Panov, D. Roganovic-Zafirova, G. Stavric, G. Yashar, Z. Popov, High frequency of the HRAS oncogene codon 12 mutation on Macedonian patients with urinary bladder cancer. Genetics and Molecular Biology. 27, 1, 9–14, 2004.
 45. Ivanovski, Z. Popov, P. Kolevski… [et al.], Living emotionally related renal transplantation (LERT) single center experience in the Balkans. Ann Transplant 9: 48–49, 2004.
 46. Popov, S. Gil-Diez-De-Medina, V. Ravery, A. Hoznek, S. Bastuji-Garin, Prognostic value of EGF receptor and tumor cell proliferation in bladder cancer: therapeutic implications. Lefrere-Belda MA, Abbou CC, Chopin DK: Urol Oncol. 22: 93–101, 2004.
 47. Saint, MA. Le Frere Beida, R. Quintela, A. Hoznek, JJ. Patard, J. Bellot, Z. Popov, ES. Zafrani, CC. Abbou, OK. Chopin, SG. de Medina, Pretreatment p53 nuclear overexpression as a prognostic marker in superficial bladder cancer treated with Bacillus Calmette-Guerin (BCG). Eur Urol. 45: 475–482, 2004.
 48. Б. Богоева, С. Банев, Ж. Попов, Т. Јосифовски, Н. Јанкуловски, О. Станков, М. Кузманоски, Ј. Јанкулев, Б. Крстевска, Ц. Димитровски, Лапароскопска адреналектомија: кога и како. Конгрес на ендокринологија, диабетес и метаболни нарушувања со меѓународно учество, Охрид, IX-

02.X 2004. Книга на апстракти (ПС 4/3 Вариа), 141, стр. 156.

 1. Bogoeva, S. Banev, V. Filipovski, B. Krstevaska, Z. Popov, Pathomorphological examination of Adrenal Diseases. Конгрес на ендокринологија, диабетес и метаболни нарушувања со меѓународно учество, Охрид, 29. IX-02.X 2004. Книга на апстракти (ПС 4/3 Вариа), 141, стр. 160.
 2. П. Колевски, А. Димчева-Христова, Н. Ивановски, Ж. Попов, HLA соодноси кај 142 ренални трансплантации. Конгрес на ендокринологија, диабетес и метаболни нарушувања со меѓународно учество, Охрид, 29.IX-02.X 2004. Книга на апстракти (ПС 4/3 Вариа), Македонски медицински преглед, 58 (Suplement 63), стр. 16-17.
 3. Masin-Spasovska, G. Spasovski, S. Dzikova, G. Petrusevska, B. Dimova, Lj. Lekovski, Z. Popov, N. Ivanovski, M. Polenakovic, Comparison of histological changes in protocol biopsies at 1 and 6 months after living donor kidney transplantation: do we have to treat borderline and subclinical changes. Transplant International, Vol. 18, (Supplement 1), 2005, OR-120.
 4. Spasovski, J. Masin-Spasovska, S. Dzikova, G. Petrusevska, B. Dimova, Lj. Lekovski, Z. Popov, N. Ivanovski, Histological findings in protocol biopsies at 1 and 6 months after living donor transplantation and allograft function at 1 year. Transplant International Vol. 18, (Supplement 1), 2005, PO-453.
 5. Popov, N. Ivanovski, P. Kolevski, G. Spasovski, J. Masin-Spasovska, Lj. Lekovski, Laparoscopic living donor nephrectomy in the Republic of Macedonia : First four cases. Transplant International Vol. 18, (Supplement. 1), 2005, PO–561.
 6. Ivanovski, Z. Popov, K. Cakalaroski, J. Masin, G. Spasovski, K. Zafirovska, Living-unrelated (paid) renal transplantation – ten years later. Transplant Proc, 37: 563–564, 2005.
 7. Masin-Spasovska, G. Spasovski, M. Polenakovic, S, Dzikova, G. Petrusevska, B. Dimova, Lj. Lekovski, Z. Popov, N. Ivanovski, Chronic allograft nephropathy (CAN) in early renal protocol biopsies: does treatment of borderline and subclinical acute rejections prevent development and progression of CAN? Prilozi, 26: 91–103, 2005.
 8. Masin-Spasovska, G. Spasovski, S. Dzikova, G. Petrusevska, B. Dimova, Lj. Lekovski, Z. Popov, N. Ivanovski, M. Polenakovic, The evolution of untreated borderline and subclinical rejections at first month kidney allograft biopsy in comparison with histological changes at 6 months protocol biopsies. Прилози, 26: 25–33, 2005.
 9. Masin-Spasovska, G. Spasovski, S. Dzikova, L. Grcevska, G. Petrusevska, Lj. Lekovski, Z. Popov, N. Ivanovski, Protocol biopsies in kidney transplant recipients: histologic findings as prognostic markers for graft function and outcome. Transplant Proc, 37: 705–708, 2005.
 10. Popov, N. Ivanovski, K. Cakalaroski, P. Kolevski, D. Chopin, Coelioscopic renal prelevement on living donor. The first four cases in Republic of Macedonia, Prog Urol. 15: 1227–1228, 2005.
 11. Spasovski, N. Ivanovski, J. Masin-Spasovska, S. Dzikova, L. Grcevska, G. Petrusevska, Lj. Lekovski, Z. Popov, M. Polenakovic, Recurrent glomerulonephritis in living kidney transplantation. Prilozi 26: 79–90, 2005.
 12. Stavridis, V. Georgiev, Z. Popov, M. Penev, Lj. Lekovski, O. Stankov, S. Dohcev, D. Petrovski, S. Saidi, M. Kuzmanovski, S. Banev, A. Stavridis, Radical retropubic prostatectomy for prostate carcinoma; first results of the Clinic of Urology in Skopje. Acta Chirur. Jug. 52: 37–40, 2005.
 13. Popov, N. Ivanovski, P. Kolevski, O. Stankov, L. Stamatov, Prelevement renal chez les donneurs vivants par voie laparoscopique; les quatre premiers cas en Republique de Macedoine. 5e Congres Annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tours, 7–10 Dec., 2005.
 14. Ivanovski, Z. Popov, L. Stamatov, K. Cakalaroski, Transplantation renale a partir des doneurs vivants repondant a des criteres elargis; I’experience de Skopje. 5e Congres Annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tours, 7–10 Dec., 2005.
 15. Cakalaroski, N. Ivanovski, L. Stamatov, Z. Antova, Z. Popov, Rhabdomyolise et insuffisance renale aigue chez un greffe renal du a la simvastatin. 5e Congres annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tours, 7–10 Dec., 2005.
 16. Masin-Spasovska, G. Spasovski, S. Dzikova, G. Petrusevska, B. Dimova, Z. Popov, N. Ivanovski, M. Polenakovic, Protocol biopsies in kidney transplant recipients at 1 and 6 months in correlation to allograft function. J Am Soc Nephrol. Nov 8–13, 2005 Philadelphia, Vol. 16, Sa–PO622.
 17. Masin-Spasovska, G. Spasovski, S. Dzikova, G. Petrusevska, B. Dimova, Z. Popov, N. Ivanovski, M. Polenakovic, Protocol biopsy in kidney transplant recipients 6 months after transplantation compared with 1 month biopsy and correlation to allograft function at 1 year. J Am Soc Nephrol. Nov. 8–13, 2005, Philadelphia, Vol. 16, PUB 206.
 18. Masin-Spasovska, N. Ivanovski, S. Dzikova, G. Petrusevska, B. Dimova, Lj. Lekovski, Z. Popov, G. Spasovski, Early renal protocol biopsies: benefitial effects of treatment of borderline changes and subclinical rejections on the histological changes for chronic allograft nephropathy. BANTAO Journal, 2006, 4(1): 88–92.
 19. Ivanovski, Z. Popov, J. Masin-Spasovska, AH. Dimcevska, P. Kolevski, First two ABO-incompatible living renal transplantations using, splenectomy, rituximab, plasmapheresis and IVIG as a preconditioning regimen: asingle center experience in the Balkans. Xenotransplantation 13: 123–125, 2006.
 20. Jankulovski, Z. Popov, S. Bojadzieva, P. Validire, J. Gogusev, Expression of c-KIT oncoprotein in gastrointestinal stromal tumors in adults and children: guideline for diagnosis and treatment. Прилози, 2006, Dec., 27(2): 59–70.
 21. Л. Петковска, Н. Ивановски, Ц. Димитровски, Ж. Попов, З. Переска, Ф. Личоска-Јосифовик, Нарушувања во гликозниот метаболизам кај пациенти со трансплантиран бубрег. Македонски медицински преглед, год. 60, 2006, стр. 181–257, бр. 5–6.
 22. Masin-Spasovska, Z. Popov, G. Spasovski… [et al.], Faut-il traiter le rejet infra-clinique decouvert suivant le potocol biopsies systematiques du grefton. Congres Annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tunis, 06–09 Dec., 2006, PA 69, Page 256.
 23. Popov, K. Cakalaroski, P. Kolevski, O. Stankov, O. Ivanovski, D. Petrovski, N. Ivanovski, Les neoplasmes malignes – de novo apres la transpantation renale – experience d’un centre de greffe unique. Congres Annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tunis, 06–09 Dec., 2006, PA 70, Page 257.
 24. Cakalaroski, Z. Popov, P. Korneti, J. Masin-Spasovska, P. Kolevski, N. Ivanovski, Les poeines urinaires comme un marqueur precoce Dune lesion du greffon renal a partir de donneurs vivants pius ages. Congres annuel de la Societe Francophone de Transplantation, Tunis, 06–09 Dec., 2006, PA 114, Page 301.
 25. Ivanovski, O. Stankov, M. Kuzmanoski, S. Saidi, S. Banev, V. Filipovski, Lj. Lekovski, Z. Popov, Penile strangulation: two case reports and review of the literature. J Sex Med. 2007 Nov; 4(6): 1775–80. Epub 2007 Sep., 21. Review.
 26. Masin-Spasovska, G. Spasovski… [et al.], Z. Popov, Do we have to treat subclinical rejections in early protocol renal allograft biopsies? Transplant Proc, 2007 Oct., 39(8): 2550–3.
 27. Popov, O. Ivanovski, P. Kolevski, O. Stankov, D. Petrovski, K. Cakalaroski, N. Ivanovski, De novo malignancies after renal transplantation – a single-center experience in the Balkans. Transplant Proc, 2007 Oct., 39(8): 2589–91.
 28. Popov, A. Stavridis, Lj. Lekovski, M. Penev, S. Dohcev, O. Stankov, D. Petrovski, S. Saidi, M. Kuzmanoski, S. Stavridis, A. Mickovski, S. Banev, G. Zografski, J. Janculev, O. Ivanovski, V. Georgiev, Urinary diversion: 30 years experience of a single centre in Republic of Macedonia. Acta Chirur. Jug. 2007; 54(4): 49–55.
 29. Spasovski, J. Masin-Spasovska, S. Dzikova, G. Petrusevska, Lj. Lekovski, Z. Popov, N. Ivanovski, Factors associated with allograft function at 1-year – The value of protocol biopsies in kidney transplant recipients. 44th ERA-EDTA Congress, Barcelona, SPAIN, JUN 22–24, 2007, ERA-EDTA, NDT, Vol. 22, (Supplement 6), 2007, Sap. 463.
 30. Masin-Spasovska, G. Spasovski, S. Dzikova, G. Petrusevska, Lj. Lekovski, Z. Popov, N. Ivanovski, Treatment of borderline and subclinical rejections in protocol kidney allograft biopsies might influence the progression of chronic allograft nephropathy. 44th ERA-EDTA Congress, Barcelona, SPAIN, JUN 22–24, 2007, ERA-EDTA, NDT, Vol. 22, (Supplement 6), 2007, Sap. 421.
 31. Ivanovski, Z. Popov, P. Kolevski, Use of expanded criteria living donors: Efforts to increase the renal transplant donor pool in the Balkans. Transplant international Vol. 20, Pages: 221, (Supplement 2), Sep., 2007.
 32. Popov, S. Dohcev, J. Masin, G. Spasovski, O. Ivanovski, Lj. Lekovski, N. Ivanovski, Pakistan – The new “hope” on the horizon. Transplant international Vol. 20, Page 228, (Supplement 2), Sep., 2007.
 33. Ivanovski, O. Stankov, M. Kuzmanoski, S. Banev, Lj. Lekovski, Z. Popov, Penile strangulation: presentation of two unusual cases. Urology, September 2007 (Vol. 70, Issue 3, Pages 215–216).
 34. Ivanovski, IG. Nikolov, Z. Popov, Mouse model of chronic uraemia: Surgical aspects. Urology, September 2007 (Vol. 70, Issue 3, Page 315).
 35. Popov, O. Ivanovski, P. Kolevski… [et al.], De novo malignancies after renal transplantation: a single center experience. Urology, September 2007 (Vol. 70, Issue 3, Page 120).
 36. Popov, J. Janculev, O. Stankov, O. Ivanovski, A. Mickovski, J. Masin, P. Kolevski, N. Ivanovski, ABO-incompatible living renal transplantation: The first two cases on the Balkan Peninsula. European Urology Meetings, Vol. 2, Issue 5, Oct., 2007, No. 94.
 37. Popov, J. Janculev, O. Stankov, O. Ivanovski, J. Masin, P. Kolevski, N. Ivanovski, Laparoscopic living donor nephrectomy – the first experience in the Balkans. European Urology Meetings Vol. 2, Issue 5, Oct., 2007, No. 94.
 38. Saidi, S. Dohcev… [et al.], Z. Popov, The complications after bladder substitution with “Studer- technique” for muscle invasive bladder cancer. European Urology Meetings, Vol. 2, Issue 5, Oct., 2007.

165 J. Masin-Spasovska, G. Spasovski… [et al.], Z. Popov, Do we have to treat subclinical rejections in early protocol renal allograft biopsies? Transplant Proc, 2007 Oct., 39(8): 2550–3.

 1. Popov, N. Jankulovski, T. Josifovski… [et al.],, Transperitoneal Laparoscopic Adrenalectomy: First Experience from the Balkan Peninsula. Urology, Vol. 72, Issue 5, Supplement 1, November 2008, Santiago de Chile, Pages S100–S101 SIU World Uro-Oncology Update.
 2. Saidi, O. Ivanovski, D. Petravski, M. Kuzmanoski, S. Stavridis, S. Banev, Z. Popov, Lower urinary tract reconstruction following a cystectomy: experience and results in 20 patients using the “Studer” orthotopic ileal bladder substitution. Bratisl Lek Listy. 2008: 109(8): 353–7.
 3. Popov, S. Dohcev, J. Masin… [et al.], The organ shortage on the Balkans – Pakistan the promising land. XXII International Congress of the Transplantation Society, 10–14 August, 2008, Sydney, Australia, Transplantation, No. 896, page 312.
 4. Ivanovski, J. Masin… [et al.], Z. Popov, Preemtive expanded criteria living donor renal transplantation – first choice of treatment of ESRD on the Balkans. XXII International Congress of the Transplantation Society, 10–14 August, 2008, Sydney, Australia, Transplantation, No. 896.
 5. Jankulovski, O. Stankov, SA. Banev, D. Petrovski, A. Mickovski, A. Mitevski, V. Filipovski, Z. Popov, Case report: Isolated malignant peripheral nerve sheath tumor of the kidney. Прилози 29(2) 361-369, 2009, in press.
 6. Stankov, O. Ivanovski, Z. Popov, Artifitial penile bodies: from Kama Sutra to modern times. J Sex Med 2009. In press.
 7. Popov, N. Jankulovski, O. Stankov, … [et al.], Laparoscopic Adrenalectomy: first institutional experience. J Endoural, submitted.
 8. Stankov, O. Ivanovski, Z. Popov, Artificial penile bodies – from kama sutra to modern times. The Journal of Sexual Medicine, 6; 6(June 2009): 1543–1548
 9. Saidi, V. Georgiev, S. Stavridis, D. Petrovski, S. Dohcev, Lj. Lekovski, Z. Popov, S. Banev, G. Spasovski, Does prostate specific antigen density correlates with aggressiveness of the prostate cancer? Hippokratia : quarterly medical journal, 13; 4 (2009): 232–236.
 10. Peter J. Goebell, Susan G. Groshen, Bernd J. Schmitz-Dräger, p53 immunohistochemistry in bladder cancer – a new approach to an old question / International Study-Initiative on Bladder Cancer (ISBC). Urologic Oncology, 28; 4 (2010): 377-388.
 11. Ivanovski, J. Masin… [et al.], Z. Popov, The outcome of commercial kidney transplant tourism in Pakistan. Clinical Transplantation, 25; 1 (2011): 171–173.
 12. Masin-Spasovska J., Spasovski G., … [et al.], Popov Z., Ivanovski Ninoslav, Ischemia-Reperfusion Injury and Acute Rejection – Effects on Nitric Oxide Levels and Allograft Function and Histology at 1 and 6 Months after Kidney Transplantation. BANTAO Journal, 7; 1 (June 2009): [31]-37.
 13. Masin-Spasovska, Z. Popov, N. Ivanovski, G. Spasovski, Unusual Clinical Presentation of Colorectal Cancer in a Kidney Transplant Recipient. BANTAO Journal, 9; 1 (June 2011): [46]-48.
 14. Saidi S, Georgiev V, Stavridis S, Penev M, Stankov O, Dohcev S, Banev S, Danilovski D, Ivanovski O, Popov Z, Evaluation of the value of p53 protein expression in the extra-capsular extension of prostate cancer. Прилози. Одд. за биол. и мед. науки (МАНУ) = Contributions. Sec. of Biol. and Med. (MASA), XXXII; 2 (2011): [213]-220. http://e20.manu.edu.mk/prilozi/15s.pdf
 15. Popov Z. = Попов Ж., Les anomalies vascularies dans la transplantation renale: aspects chirurgicaux

= Васкуларни аномалии при бубрежна трансплантација: хируршки аспекти. Colloque : Journee de Transplantation Franco-Macedonienne = Француско-македонски ден на трансплантацијата, (Societe Francophone de Transplantation, Maкeдонското Здружение за трансплантација на ткива и органи, МЛД – Здружение на нефролозите), МАНУ, Скопје, Музеј на македонската борба за државност и самостојност, 13 мaj 2012 (предавач)

 1. Попов Ж, Трансплантација на бубрези во Република Македонија – хируршки аспекти. Стручен состанок по повод 35 години трансплантација на бубрег во Р. Македонија, (МЛД – Здружение на нефролозите и Македонското Здружение за трансплантација на ткива и органи), Скопје, 12.2012 (предавач).
 2. Saidi S., Stavridis S… [et al.], Popov Z., Incidental Prostate Cancer in Patients Undergoing Radical Cystoprostatectomy in Treatment for Bladder Cancer, Five Years Results. 5th Uro-Oncology Winter Congress, 01-03.02.2013, Skopje, R.M., The New Journal of Urology (Abstracts, special edition).
 3. Stavridis S., Georgiev… [et al.], Popov Z., Renal Cell Carcinoma With Renal Vein and Inferior Vena Caval Involvement: Surgical Techniques and Outcomes. 5th Uro-Oncology Winter Congress, 30.01- 02.2013, Skopje, Macedonia, The New Journal of Urology (Abstracts, special edition).
 4. Popov Z., Kuzmanoski M., Hristov N., Mitrev Z., Simultaneous Surgical Treatment of The Abdominal Aneurism and Kidney’s Tumor. 5th Uro-Oncology Winter Congress, 01-03.02.2013, Skopje, Macedonia, The New Journal of Urology (Abstracts, special edition).
 5. Kuzmanoski M., Stankov O., Jankulovski N., Popov Z., Mucinous Adenocarcinoma Arising in Urachal Cyst – Case Report. 5th Uro-Oncology Winter Congress, 30.01-03.02.2013, Skopje, Macedonia, The New Journal of Urology (Abstracts, special edition).
 6. Zafiroski G., Popov Z., Mladenovski S., Kuzmanoski M., Hristov N., Atanasov Z., Mitev K., Mitrev Z., Urogenital Cancer and Bone Metastasis. 5th Uro-Oncology Winter Congress, 30.01-03.02.2013, Skopje, Macedonia, The New Journal of Urology (Abstracts, special edition).
 7. Mirchevski J., Mitrev Z., Popov Z., … [et al.], Total Duodenopancreatectomy With Right Radical Nephrectomy and Retroperitoneal Lymph Dissection During a Malignant Tumor of The Pancreas With Surrounding Infiltration. 5th Uro-Oncology Winter Congress, 30.01-03.02.2013, Skopje, Macedonia, The New Journal of Urology (Abstracts, spec. edition).
 8. Saidi , Popov Z., Stavridis S., Janevska V., Panov S., Digital quantitative immunofluorescent detection of p53 protein in urinary bladder cancer tissue samples. Прилози. Прилози. Одд. за биол. и мед. науки (МАНУ) = Contributions. Sec. of Biol. and Med. Sci. (MASA), XXXIV; 1 (2013): 167-175.
 9. Saidi, S. Stavridis… [et al.], Z. Popov, Incidental prostate cancer in patients undergoing radical cystoprostatectomy in treatment for bladder cancer: our five-year results. Medicus, 18; 2 (2013): 14-18.
 10. Rambabova-Busljetic I., Popov Z., Masin-Spasovska J., Sikole A., Selim Gj., Ivanovski , Could living unrelated renal transplantation ameliqrate the actual shortage of organs in the Balkan region? Hippokratia : quarterly medical journal, 17; 3 (2013): 243-245.
 11. Saidi S., Popov Z., Stavridis S., Janevska V., Panov S., Quantitative immunofluorescent detection of p53 protein in urinary bladder cancer samples. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), 1-3 November 2013, Thessaloniki, Greece.
 12. Saidi S., Popov Z., Penev M., … [et al.], Increased expression of UHRF1 gene in urinary bladder cancer. EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), 1-3 November 2013, Thessaloniki,
 13. Попов Ж., Бубрежна трансплантација во Република Македонија. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на МАНУ, Скопје, МАНУ, XVII; (2013): 277-304.
 14. Popov, P. Kolevski, N. Ivanovski, Use of expanded criteria in living kidney donors – the crucial factor improvement of the kidney transplant programme in Republic of Macedonia. Прилози. Прилози. Одд. за биол. и мед. науки (МАНУ) = Contributions. Sec. of Biol. and Med. Sci. (MASA), XXXV; 2 (2014): [5]-7, http://manu.edu.mk/prilozi/Contributions_35_2/1–Z_POPOV.pdf
 15. Pavleska-Kuzmanovska, Z. Popov, O. Ivanovski… [et al.], Cyclosporine nephrotoxicity and early posttransplant hyperkaliemia in living – donor renal recipients: Report of 4 cases. Experimental and Clinical Transplantation : official journal of the MESOT, 12; 5 (2014): [479]-483.
 16. Cakalaroski K, Pavleska-Kuzmanovska S, Danilovska I, Severova V, Trajceska L, Popov Z, Ivanovski , Hyperkaliémie associee a la cyclosporine chez les greffes renaux: rapport de deux cas. Archives of the Balkan Medical Union, 49; suppl.1 (2014): V-04.
 17. Cakalaroski, G. Severova… [et al.], Z. Popov, N. Ivanovski, Réduction de la créatininémie au deuxième jour après la transplantation: un marqueur utile dans la surveillance prolongée du greffon renal. Arch. of the Balkan Medical Union, 49; suppl.1 (2014): V-05.
 18. Ivanovski, Galina Severova‐Andreevska… [et al.],, Z. Popov, La transplantation renale ABO incompatible – Lecons de l’experience Balkanique. Archives of the Balkan Medical Union, 49; 4 (December 2014): 397‐400, http://umbalk.org/reviews/2014/umb%204’2014%20rezumate.pdf
 19. Popov, N.Jankulovski, O. Stankov, S.Stavridis, S. Saidi, M. Kuzmanoski, I. Chipurovski, S. Banev,
 20. Krstevska, O. Ivanovski, C. Dimitrovski, Laparoscopic adrenalectomy: first single-center experience in the Balkans. Прилози. Одд. за мед. науки (МАНУ) = Contributions.Sec. of Med. Sci. (MASA), XXXVI; 3 (2015): [27]–33, http://manu.edu.mk/prilozi/36_3/3.%20Z.%20POPOV.pdf
 21. Pushevski, P. Dejanov, V. Gerasimovska, G. Petrushevska, A. Oncevski, A. Sikole, Z. Popov, N. Ivanovski, Severe endothelial damage in chronic kidney disease patients prior to haemodialysis vascular access surgery. Прилози. Одд. за мед. науки (МАНУ) = Contributions. Sec. of Med. Sci. (MASA), XXXVI; 3 (2015): [43]-49, http://manu.edu.mk/prilozi/36_3/5.%20V.%20PUSHEVSKI.pdf
 22. Polenakovic, Z. Popov, Uro-Oncology Winter Congress : Skopje, Republic of Macedonia (January 30 – February 03, 2013). Прилози. Одд. за мед. науки (МАНУ) = Contributions. Sec. of Med. Sci. (MASA), XXXVI; 3 (2015): [157]–160, http://manu.edu.mk/prilozi/36_3/20.%20M.%20POLENAKOVIC,%20Z.%20POPOV.pdf
 23. Saidi S, Popov Z, Stavridis S, Panov S, Alterations of microsatellite loci GSN and D18S51 in urinary bladder cancer. Hippokratia : quarterly medical journal, 19; 3 (2015): 200-204.
 24. Ж. Попов, Н. Ивановски, П. Колевски, Вистината за развојот на трансплантацијата на бубрези во Македонија : писмо. Дневник, XIX; 5711 (09.03.2015):
 25. Саиди С., Георгиев В., Попов Ж. … [и др.], Имунотерапија кај карцином на мочем меур. Македонски медицински преглед: Зборник на апстракти : симпозиум „Новини во урологијата 2016“, Скопје, 16-17 април 2016 год., Скопје, МЛД, МЗУ, 90; 92 (2016): 27.
 26. Saidi S., Georgiev V., Popov Z. … [et al.], Menagement of primary bladder tumors at the University clinic of urology in Skopje in 2010 during one-year follow up. Македонски медицински преглед: Зборник на апстракти : симпозиум „Новини во урологијата 2016“, Скопје, 16-17 април 2016 год., Скопје : МЛД, Македонско здружение по урологија, 90; 92 (2016): 36-37.
 27. Popov, Les liens avec les universités et les centres hospitaliers parisiens et l’influence de l’école françaises sur la médicine et de la chirurgie macédoniennes. La coopération franco-macédonienne et

inter-académique dans l’esprit de nouveaux défis de la Francophonie : travaux du colloque : 15 Mars 2016, Skopje = Македонско-француската меѓуакадемиска соработка во духот на новите предизвици на франкофонијата : зборник на трудови : 15 март 2016, Скопје, [réd. L.Starova], Skopje, AMSA = Скопје, МАНУ, 2017: [55]-88.

 1. Ivanovski, K. Cakalaroski … [et al.], Z. Popov, L’histoire triste des acheteurs de rein sur les Balkans. Communications validées par le secrétariat : 17ème Congrès annuel de la Société Francophone de Transplantation [SFT], La Rochelle – du 12 au 15 décembre 2017 [El. resource], Paris, 2017: [118].
 2. Cakalaroski, Z. Popov, O. Stankov… [et al.], Les neoplasmes malignes – de novo apres la transplantation renale – experience d’un centre de greffe unique. Abstract Book : the 21st Session of the Balkan Medical Days, 06-08 October 2017, Sofia, Bulgaria, org.com. L.Traykov, V.Petkova-Dimitrova, [Sofia : Balkan Medical Union-Bulgarian National Section], 2017: 7-8.
 3. Popov, O. Stankov, S. Stavridis … [et al.], Laparoscopic Adrenalectomy: First Single Centre Experience On The Balkans. Abstract Book : the 21st Session of the Balkan Medical Days, 06-08 October 2017, Sofia, Bulgaria, org. com. L.Traykov, V.Petkova-Dimitrova, [Sofia, Balkan Medical Union-Bulgarian National Section], 2017: 35.
 4. Popov, Managing vascular anomalies in kidney transplantation. Conference 2nd Congress of Macedonian Association of Urology, Skopje, Macedonia, 7–9 April 2017 = 2. Конгрес на Македонското здружение по урологија, Скопје, Македонија, 7–9 април 2017.
 5. Popov, Macedonia: [First Kidney Transplantation]. The History of the First Kidney Transplantation: a European Overview / edit. by R. Langer, Budapest, Semmelweis Press, Multimedia Studio, 2019: 160-164, https://www.semmelweiskiado.hu/downloads/1/41/semmelweis_kiado_file_1563261715.pdf
 6. Severova-Andreevska, I. Danilovska, A. Sikole, Z. Popov, N. Ivanovski, Hypertension after Kidney Transplantation: Clinical Significance and Therapeutical Aspects. Open access Macedonian journal of medical sciences (OAMJMS) [El. resource], Vol. 7, no. 7 (2019): 1241–1245. https://www.id- press.eu/mjms/article/view/oamjms.2019.264/3233
 7. Popov, O. Stankov, S. Stavridis … [et al.], Managing of Multiple Renal Arteries and Unusual Venous Anatomy During Kidney Transplantation: From a Simple Technical Problem to Graft Saving Procedure. Experimental and Clinical Transplantation, Submitted: September 2019. (во печат)
 8. Popov, O. Ivanovski, I. Nikolov… [et al.], Gestion de multiples arteres renales et d’anatomie veineuse peu frequant pendant la transplantation du rain: d’un simple probleme technique a la procedure de securite de greffon. Posters [El. resource] : 19éme Reunion Annuelle Societe Francophone de Transplantation : du 3 au 6 Decembre 2019, Bordeaux, France. http://www.sft-congres.fr/programme- scientifique
 9. Severova-Andreevska, I. Nikolov … [et al.], Z. Popov, N. Ivanovski, Low Tacrolimus Clearance Saves the Long Term Graft Function After Kidney Transplantation – 24 Months Single Center Observational Study. [Abstracts] [El. resource] : Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT 2019), 15–18 September 2019, Copenhagen, Denmark, Abstract no. BOS211. https://www5.shocklogic.com/scripts/jmevent/programme.php?Client_Id=%27ESOT%27&Project_Id=

%27ESOT19%27&System_Id=1

 1. Popovska Jankovic, G. Bozinovski, Z. Popov, A. J. Dimovski, FGFR3 and/or CDKN2A/2B somatic mutations are present with high frequency in patients with early stage urothelial cancer. [Abstracts & Posters] [El. resource] : European Human Genetics Conference (ESHG 2019), Gothenburg, Sweden, June 15–18, 2019, Abstract/Poster no. P12.152A. https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/7874/presentation/3100
 2. Popov, O. Stankov, S. Stavridis, … [et al.]. Managing of Multiple Renal Arteries and Unusual Venous Anatomy During Kidney Transplantation: From a Simple Technical Problem to Graft Saving Procedure // Experimental and Clinical Transplantation. – ISSN 1304-0855 (p), 2146-8427 (on). – Vol. 18, issue 7 (Dec 2020), pp. [763]–770. – Available at (URL): http://www.ectrx.org/pdf/2020-v18-i7-m12.pdf (free acc. 20.12.2020).
 3. Trifunovski A, Dimovski A. … [et al.], Z.  Detection of TMPRSS2-ERG Fusion Transcript in Biopsy Specimen of Prostate Cancer Patients: a Single Centre Experience // Прилози. Одделение за медицински науки (МАНУ) = Contributions. Section of Medical Sciences (MASA). – ISSN 1857-9345. – Vol. XLI, no. 1 (2020), pp. [5]–14. – Available at (URL): http://manu.edu.mk/prilozi/41_1/1.pdf (free acc. 01.06.2020).
 4. Trifunovski A,  Gjorgjievska M,  … [et al.], Z. Popov. TMPRSS2-ERG Gene Fusion and DNA Methylation in Prostate Cancer Tissue: A Single Center Experience / // Balkan Journal of Medical Genetics (BJMG). – ISSN 1311-0160, 2199-5761 (on). – Vol. 23, issue 2 (2020). – Submitted: 2020. (во печат)
 5. Trifunovski A, Dohcev S,  Stankov ), Stavridis S, Popov Z. The predictive (prognostic) value of TMPRSS2-ERG in prostate cancer specimen. Medical Journal Medicus, 25 (3), 354-360, 2020

Национални и меѓународни награди

 • 2000, Републичка награда “11 Октомври” за достигнувања во полето на хирургијата и трансплантацијата на бубрези, Скопје.
 • 2002, Орден за придонес на Француската култура и наука: “Академска палма” (Chevalier dans I Ordre des Palmes Academiques) co декрет на Премиерот на Република Франција.
 • 2007, Награда “13 Ноември” на град Скопје за особен придонес во развојот и меѓународна афирмација во доменот на уролошката хирургија и трансплантацијата на бубрези во градот Скопје.

2010, Државна награда “23 Октомври“ за достигнувања во областа на хирургијата и науката.