fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р Виктор Камнар

Специјалист по ортопедија

2014

Доктор на науки, Медицински факултет-Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

УКИМ

 

 

2009

Магистер, Медицински факултет-Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

УКИМ

 

 

2007

Специјализација Ортопедија, Медицински факултет-Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Клиника за Ортопедски болести-Скопје

 

 

2003

Завршени пост-дипломски студии, Медицински факултет-Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

УКИМ

 

2001

Медицински факултет-Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

УКИМ

 

2023

Клиничка болница „Аџибадем Систина“

Специјалист по ортопедија

 

 

2019-2023

координатор на отсекот за експлантација, презервација, складирање и трансплантација на меки и коскени ткива при ЈЗУ ТОАРИЛУЦ – Универзитетска Клиника за Ортопедски болести – Скопје, основан во ноември 2019 година.

 

 

2017-2020

Раководител на клиника за ортопедски болести

ТОАРИЛУЦ-Скопје

 

 

2003-2023

Клиника за Ортопедски болести-Скопје

Шеф на одделение за алоартропластика на колк и колено и ревизии на едопротези

Претседател  на Македонското друштво на ортопеди и трауматолози(МАДОТ). Организатор е на пет стручни симпозиуми од кои два со меѓународно учество.

Член  на Лекарската Комора на Македонија (ЛКМ),

Македонско лекарско друштво (МЛД),

EFORT (Европска Федерација на ортопеди и трауматолози),

ААОS (Американска Академија на ортопедски хирурзи).

Публикувани  три стручни книги.

Некои аспекти на ново формираното коскено ткиво”. Книгата е достапна на интернационалната база на Botimpex.

Основи на коскена трансплантација

Ортопедски болести-одбрани поглавјa” публикована во Анкара Турција, 2021 година.

 

 

Macedonian Journal of Anaesthesia. The journal is indexed in EBSCO databases. Меѓународен   уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по земји): 24, 9- MK, 15- други земји (Србија, Босна и Херцеговина, Австрија, Италија, Латвија, Норвешка, Турција, Израел,  Бугарија, Косово). Наслов на трудот: Respiratory failure in a child with associated congenital heart defect. Stojanovic V, Chadikovski V, Radoeshki A, Krmozova M, Trpkovska V, Kamnar V. Година на објава: 2020, Vol 4(2): 37-41.

search in physical education, sport end health. The       journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and indexed and presented in EBSCO databases. Меѓународен   уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по земји): 20,  Maкедонија 6,  други земји 14 (Шпанија 1, Словачка 1, Словенија 1, Србија 2, Босна и Херцеговина 3, Хрватска 2, Црна Гора 1,  Турција 1, Бугарија 2,). Наслов на трудот: Prevalence of musculoskeletal disorders in primary school children. Georgieva D, Dzoleva Tolevska R, Atanasov N, Kamnar V, Savevski A, Nanceva J. Година на објава: 2020, Vol 9(1): 79-82

search in physical education, sport end health. The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and indexed and presented in EBSCO databases. Меѓународен   уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по земји): 20,  Maкедонија 6,  други земји 14 (Шпанија 1, Словачка 1, Словенија 1, Србија 2, Босна и Херцеговина 3, Хрватска 2, Црна Гора 1,  Турција 1, Бугарија 2,). Наслов на трудот: Talocrural arthrodesis using the method of Ilizarov. Atanasov N, Samardziski M, Georgieva D, Dzoleva Tolevska R, Kamnar V, Savevski A. Година на објава: 2020, Vol 9(1): 53-59.

Journal of Macedonian association of Physiologists and Anthropologists Physioacta. The journal is indexed in EBSCO databases. Меѓународен   уредувачки одбор (вкупен број членови, број и припадност по земји): 25,  Maкедонија 9,  други земји 16 (Словенија 1, Србија 3,  Босна и Херцеговина 3,  Црна Гора 1,  Турција 1, Бугарија 1, USA 1, Германија 1, Белорусија 1, Албанија 1, Романија 2). Наслов на трудот: Аcetabular revisions in total hip arthroplasty. Kamnar V, Atanasov N, Samardziski M, Georgieva D, Dzoleva Tolevska R, Savevski A. Година на објава: 2020, Vol 14(1): 45-54.

 Rеsearch in physical education, sport end health. The journal is indexed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and EBSCO databases.Giant cell tumor of the proximal tibiae treated with en bloc resection and reconstruction with semi-constrained. Dejan Damnajovik, Daniela Georgieva, Roza Dzoleva Tolevska, Viktor Kamnar, Nenad Atanasov,Igor Atanasovski, Kiril Petkovski, Sanja Gjurcheska. 2021;Vol.10.NoI pp.10-15

Jasminka Nancheva, Viktor Kamnar, Andrea Nanceva, Daniela Georgieva, Antonio Georgiev, Alan Andonovski. General anesthesia: Is it safe for newborns, infants and young children?  SANAMED 2016 ; 11 (2) : 163-167
Kamnar Viktor,Poposka Anastasika,Doksevska Bogojevska Milena. Total knee surgery: our experience. University Clinic for Orthopaedic Surgery Skopje Sanamed 2017 ;12 (2): 1452-662 
 Nenad Atanasov, Anastasika Poposka, Milan Samardziski, Viktor Kamnar. Die wirkung der atiopathogenese auf die resultate der ultrasonografischen untersuchungen bei patienten die nach der methode des Ilisarov behandelt wurden. Mitteilungen Klosterneuburg Journal , 2017,Volume 67 (8).
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот број на членови

 

 Илиев Б, Камнар Ј, Ношпал Т, Камнар В. Оперативен третман на конгениталната дислокација на колкот кај деца над 5 годишна возраст. Acta Chirurgica Macedonica. 2004; 1(3)
 Zafiroski G, Samardziski M, Misev B, Tolevska C, Poposka A, Janevska V, Zografski G, Muratovska V, Miladinova D, Kirijas N, Strateska A, Antevski S, Georgiev K, Kalicanin M, Andonovski A, Kamnar V, Karagjozov M, Gavrilovski A. Limp salvage or amputation. Македонски ортопедско-трауматолошки гласник. 2004; бр.3
Георгиева Д, Зафироски Г, Фотева М, Џолева Р, Георгиев К, Камнар В. Хируршки третман на hallux valgus деформитет.Acta chirurgica Macedonica. 2005; 1(4)
 Камнар Виктор, Атанасов Ненад, Талевски Дарко, Богојевска Милена. Анализа на резултатите од имплантација на бесцементна тотална ендопротеза на колкот кај диспластична коксартроза. Македонски медицински преглед 2011; 65(1): 53-57
  Камнар В, Попоска А, Атанасов Н. Проценка за подготовка на коскени трансплантати, нивна обработка и складирање во коскена банка.Мак. Мед. Преглед. 2011;65(3) 182-185.
Kamnar Viktor, Atanasov Nenad, Poposka Anastasika, Bogojevska Milena. The use of femoral head autograft and cementless acetabular component in congenital dislocation of the hip. Medicus 2013; Vol 18(2):130-133
  Виктор Камнар, Ненад Атанасов, Анастасика Попоска, Зоран Божиновски. Луксација по имплантација на тотална ендопротеза на колк Македонски медицински преглед 2013; 67(1): 47-50
Ненад Атанасов, Анастасика Попоска, Милан Самарџиски, Душанка Грујоска-Вета, Виктор Камнар. Влијанието на сегменталната дистрибуција врз инциденцијата на пин тракт инфекции кај пациенти лекувани по методата на Илизаров.Македонски медицински преглед 2013; 67(1): 41-46
 Atanasov Nenad, Poposka Anastasika, Grujoska-Veta Dushanka, Kamnar Viktor. Comparative radiographic-clinical analysis in surgical lengthened lower leg in the stage of bone remodeling. Medicus 2014; Vol 19(1):133-138
Kamnar V, Atanasov N, Samardziski M, Georgieva D, Dzoleva Tolevska R, Savevski A. Аcetabular revisions in total hip arthroplasty. Journal of Macedonian association of Physiologists and Anthropologists Physioacta, 2020, Vol 14(1): 45-54
 Stojanovic V, Chadikovski V, Radoeshki A, Krmozova M, Trpkovska V, Kamnar V. Respiratory failure in a child with associated congenital heart defect. Macedonian Journal of Anaesthesia, 2020, Vol 4(2): 37-41.
Atanasov N, Samardziski M, Georgieva D, Dzoleva Tolevska R, Kamnar V, Savevski A. Talocrural arthrodesis using the method of Ilizarov. Rеsearch in physical education, sport end health, 2020, Vol 9(1): 53-59. 
 Georgieva D, Dzoleva Tolevska R, Atanasov N, Kamnar V, Savevski A, Nanceva J. Prevalence of musculoskeletal disorders in primary school children.Rеsearch in physical education, sport end health,  2020,  Vol 9(1): 79-82. 
 Dejan Damjanovikj, Daniela Georgieva, Roza Dzoleva Tolevska, Viktor Kamnar, Nenad Atanasov, Igor Atanasovski, Kiril Petkovski, Sanja Gjurcheska. Giant cell tumor of the proximal tibia treated with en bloc resection and reconstruction with semi-constrained knee endoprosthesis: a case report. Research in Physycal Education, Sport and Health. 2021;Vol. 10, No. 1, pp.10-15.
Daniela Georgieva, Roza Dzoleva Tolevska, Jasminka Nanceva, Antonio Georgiev, Viktor Kamnar, Nenad Atanasov, Aleksandar Saveski, Elizabeta Mirchevska-Zagovska. Presence of metatarsal syndrome in patient with hallux valgus deformity operated by Keller’s method. International Journal of Recent Research in Arts  and Sciences Vol.11 October 2020; 17-28;
 Dejan Filipovic, Viktor Kamnar, Vladimir Chadikovski, Kristina Stavridis. The importance of HPV vaccination in the prevention of cervical cancer. Medical Journal MEDICUS UDC 61 Vol-26(1) 2021
 Georgieva D, Dzoleva Tolevska R, Atanasov N, Kamnar V,  Savevski A, Nanceva J. Prevelence of musculoskeletal disorders in primary school children. Rеsearch in physical education, sport end health, 2020, Vol 9(NoI): 79-82
Nenad Atanasov, Milan Samardziski, Daniela Georgieva, Roza Dzoleva Tolevska, Viktor Kamnar and Aleksandar Saveski.Osteodensitometric aspect of bone in limb lengthening and deformity correction. Journal of the Macedonian medical association 2020; 74(2)76-81;
 Saveski A, Trajanovski A, Gavrilovski A, Georgieva D, Foteva M, Atanasov N. Kamnar V, Nikolov L, Hasani I. Most common postoperative complications in the femoral neck fracturesin young population.Physioacta Vol14No2 13-25;
 Atanasov Nenad, Poposka Anastasika, Samardziski Milan, Kamnar Viktor. Analysis of radiographic bone parameters throughout the surgical lengthening and deformity correction of extremities Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., 2014; XXXV/3:175-183
 T.Piperkovski, A. Poposka, I.Sabani, R.Dzoleva, D.Gurcinov,V.Kamnar.Menagment of bone infection following orthopaedic operations. European Journal of Trauma. Ljubljana Vol.32 126;
 Nenad Atanasov  , Viktor Kamnar  , Daniela Georgieva  , Roza Dzoleva­Tolevska  Dushanka Grujoska­Veta  , Ilir Shabani  ,Ognen Sheshovski , Dejan Damjanovikj. USE OF RADIOGRAPHIC CLASSIFICATION SYSTEM IN DISTRACTION OSTEOGENESIS. ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA MACEDONICA.10 Jуни 2022; 09-16;
  Dejan Damjanovikj  , Viktor Kamnar , Nenad Atanasov , Milan Samardziski , Daniela Georgieva , Marina Komnenovikj , Igor Atanasovski , Durim Asani , Aleksandra Zlateska. PSEUDOTUMOR FOLLOWING METAL­ON­POLYETHYLENE TOTAL HIP ARTHROPLASTY: A REPORT OF THREE CASES. ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA MACEDONICA.10 Jуни 2022; 17-24;
  Danica Popovska, Neron Popovski,Viktor Kamnar, Milena Bogojevska Doksevska, Vilijam Velkovski, Zoran Bozhinovski. TREATMENT OF NEUROMUSCULAR SCOLIOSIS A REVIEW. ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA MACEDONICA.10 Jуни 2022; 31-42;
Milena Bogojevska Doksevska , Ljubomir Bogojevski  , Dushanka Grujoska – Veta  , Nenad Atanasov  , Viktor Kamnar , Danica Popovska , Vilijam Velkovski  Marina Komnenovikj 4 , Teodora Todorova 1 THE IMPORTANCE OF FOLLOWING THE ORIGINAL PONSETI METHOD IN TREATMENT OF CLUBFOOT: THE IOWA EXPERIENCE. . ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA MACEDONICA.10 Jуни 2022; 43-48;
Камнар В. Современи гледишта и ставови за тромбопрофилаксата во ортопедската хирургија. Списание на фармацевтската комора на Македонија. 2011 бр.26

 

 

DePuy  course  – The Annecy hip surgery  Lyon France

EFFORT Instructional course-Osteoarthritis: Joint preserving surgery of the lower extremity

Practical Aspects of Hip Revision and Acetabular Revision. Landesarztekammer Baden-Wurttemgerg, Stuttgart.2013

Zimmer Institute Medical Education Course. Hamburg. 2012

Zimmer Institute BioSkills Course. Tubingen. 2013

Zimmer Institute Medical Education Course. Prague. 2014

Surgical training at the Valdotra Orthopedic Hospital. 2010

Ponseti Course. Sunny Beach Bulgaria 2006

ACL reconstruction course with Stryker Cross Pin, Sofia . 2006

Eastern-Atlantic Student Research Forum, University of Miami School of Medicine. 2000

DePuy Knee and Schoulder Surgical Academy, Belgrade 2005

Minimal Invasive Surgery of the Hip-Techniques and Design Principles/Surgical Techniques of HA Coated Implants.

Difficult primary and revision TKA /Stolzalpe Austria 2016

EFFORT Instructional course Geneva Switzerland 2016

Zimmet Biomed Institute course Primary and Revision Skills Enhancement Knee Beirut.Lebanon 2017

EFFORT Instructional course Vienna Austria 2017

Hydroxyapatite coating stems surgery in primary and revision THR -Meril Institute Mumbai India 2018

Certificate Robotic assisted TKA-UKA surgeon IASO Thessallas 2022