fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р д-р Митко Караѓозов

Специјалист по тораковаскуларна хирургија

2003
Магистер – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1997

Усовршување во Васкуларна хирургија
„Клиника им Парк“ – Проф. Кугелмаер – Цирих,Швајца рија
1995
Усовршување во кардио-васкуларна хирургија
ВМА – Проф. Јабланов – Белград, Србија
1992 – 1994
Kардио-васкуларна хирургија
Клиника „Св. Катерина“ – Проф. А.Чирков – Софија, Бугарија
1988
Специјалист по општа хирургија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1983
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за торако-васкуларна хирургија
1984 – 2010
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за торако-васкуларна хирургија

Сертификат за ласерски третман на вени – д-р Шиковец
Сертификат за пластична реконструкција на дојки – Универзитетска клиника во Будимпешта
Сертификат за кардиоваскуларна хирургија – Проф. Чирков

Европска асоцијација за кардиоваскуларна хирургија
Здружение на македонски хирурзи
Здружение на лекари на Мaкедонија