fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Доц. д-р Митко Ивановски

Специјалист по гинекологија и акушерство

2014
Докторира
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
2010
Докторира – здравствен менаџмент
Европски Универзитет – Скопје, Р.Македонија
2010
Доцент
Европски Универзитет – Скопје, Р.Македонија
2001
Магистер по медицински науки – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
1997 – 2001
Медицински факултет, асистент по предметот гинекологија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
1998
Специјалист по гинекологија и акушерство – Медицински Факултет
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
1991
Медицински Факултет
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија

2012 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за асистирана репродукција
2010-2012
Специјална болница за гинекологија и акушерство Св. Лазар
Медицински директор, специјалист по гинекологија и акушерство
2001 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство – „Мала Богородица“ – Скопје

1996 – 2000
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Клиника за гинекологија и акушерство

– ASRM (American Society for Reproductive Medicine)
– ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embriology)
– Здружението на гинеколози и опстетричари на Македонија (ЗГОМ)
– Македонската асоцијација за хумана репродукција

1. Гавриловски М, Докиќ Д, Ивановски М, Арсовски З, Банев С, Туѓарова С. Еозинофилен инфлукс во назалниот секрет по антигенска провокација. Прв македонски пулмо-алерголошки конгрес со меѓународно учество, Зборник на абстракти, 1993; 6

2. Јанкуловски Н, Ивановски М. Лапароскопска или минилапаратомија кај холецистектомија. Прв конгрес на хирурзите на Македонија со интернационално учество, Зборник на трудови, 1995; 223.

3. Ивановски М, Обедниковски Б, Василевска К, Филипче Д. Неонатална ацидоза кај новородените во карлична презентација.Международна ежегодна конференциа на тема ”Седалишно раждане”, Сборник, 1995; 30

4. Обедниковски Б, Ивановски М. The effect of delivery route on outcome in breech presentation. Международна ежегодна конференциа на тема ”Седалишно раждане”, Сборник, 1995; 25

5. Димитров В, Ивановски М, Зисовска Е, Георгиева Ј, Ивановска В, Аврамовска В. Оперативно завршување на раѓањето кај повеќеплодова бременост. Научен симпозиум по акушерство на тема: Многоплодна бременост, Китен 1996.

6. Ивановски М, Обедниковски Б, Филипче Д, Димески Д. DOPPLER иследување кај бремености ИУРР на плодот. Први македонско-југословенски гинеколошко-акушерски денови, Зборник на апстракти 1996; 42

7. Обедниковски Б, Ивановски М, Филипче Д. Ултразвучно доплерово испитување на утероплацентарната и умбиликоплацентарната циркулација кај бремени жени со хипертензија. Први македонско-југословенски гинеколошко-акушерски денови, Зборник на апстракти, 1996; 85.

8. Ивановски М, Обедниковски Б, Димески Д, Дракулевски С, Филипче Д. Doppler иследување кај близначка бременост. XLI Гинеколошко- акушерска недеља СЛД, Зборник, 1997; 19-23.

9. D. Dimeski, Ivanovski M, Filipce D, Dimitrov G. Are there any differences in ejection characteristics os the fetal ventricles between normal and IUGR fetuses. The Sixth World Congress of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Book of abstracts;1996; 196.

10. Ivanovski M, Obednikovski B, Filipce D, Drakulevski S. Cerebral and unbilical blood flow velocity vawe-form in IUGR fetuses. Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 167 (suppl): XV FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. Copenhagen 1997.

11. Ivanovski M, Drakulevski S. Doppler flow velocity waveform in pregnancy complicated by nephritic syndrome. Gynecologia et Perinatologia 1998; Vol 7, No 1: 33-36.

12. Тантуровски Д, Ивановски М. Најчести контрацептивни методи користени за регулирање на протогенезички и интергенезички интервал. XV Конгрес на Лекарите на Македонија, Охрид, 1999; Зборник на абстракти, 359.

13. Митко Ивановски. Doppler ултразвучно иследување на индексот на отпор на папочната и средната мозочна артерија кај нормални бремености и бремености со интраутерин застој на растот на фетусот. Магистерски труд при Медицински факулет – Скопје, 2001.

14. Ivanovski M, Badzakov N, Drakulevski S. Doppler velocity waveforms in normal and retarded fetuses. 17-th European Congress of Obsterics and Gynecology, Prague, Czech Republic, May, 2002; Book of abstracts: 63

15. Ивановски М. Color Doppler кај високоризична бременост. Медицина 2002. Скопје, Зборник на стручни активности: 174.

16. Ивановски М. Доплерскиот сонограм на папочната артерија кај нормални бремености и бремености со интраутерински застој на растот на фетусот. Македонски Медицински Преглед; 2002; 56; бр.1-2: 1-6.

17. Ивановски М, Лазаревски С, Поповиќ М, Тофоски Г. Доплерски сонограм кај бремености со хипертензија. Македонски Медицински Преглед, 2003;бр 5-6:253-8

18. Баџаков Н, Панчевски Н, Ивановски М. Првични наши искуства со употреба на Liga-sure системот при постигнување на хемостаза за време на гинеколошките операции. Acta Chirurgica Macedonica 2003; 2: 41-50.

19. Ivanovski M, Lazarevski S, Popovic M et al. Assessment of endometrial receptivity by transvaginal Color Doppler in women undergoing IVF-ET procedures. 1-st Balkan Congress of reproductive Medicine. September 2004. Thessaloniki, Greece. Book of abstracts ; p 2.

20. Ivanovski M, lazarevski S, Popovic M. Middle cerebral artery flow velocity waveforms in prediction of advers outcome in intrauterine growth retarded fetuses. Gynecol Perinatol 2005; 14 (3): 133-9.

21. A.M.Stefanovska, A.Anevska, M.Popovic, M.Ivanovski, S.Lazarevski. Prolonged Culture is beneficial for selection of best quality embryos. 13-th World congress of In vitro fertilization assisted reproduction and genetics, Istanbul (Turkey), May 26-29, 2005. Book of abstracts; 101-104.

22. Ivanovski M, lazarevski S, Popovic M et al. Comparation of ultrasound guided embryo transfer and previous failed blind embryo transfer in IVF cycles. XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, November 2006, Kuala Lumpur, Malaysia; Book of abstracts: 160.

23. Ивановски М, Лазаревски С, Поповиќ М и сор. Доплерските сонограми помеѓу природни овулаторни циклуси и стимулирани циклуси во ИВФ програма. VOX Medici 2007; br. 57: 28-31.

24. Ивановски М, Лазаревски С, Поповиќ М и сор. Одредување на значењето на дебелината и ехогеноста на ендометриумот во предвидување на бременоста кај стимулирани циклуси во постапката на ин витро фертилизација и ембриотрансфер. Македонски Медицински Преглед, 2007;бр 4-6:117-124

25. Ivanovski M, Lazarevski S, Popovic M. Basal antral follicle counts by transvaginal ultrasonography for the prediction of ovarian responsiveness and pregnancy rates in IVF/ICSI treatment cycles. Gynecol Perinatol 2008; Vol 17 (No3): 127-133.

26. Ivanovski Mitko. The relation between ultrasographic measurements of endometrial thickness and pattern with pregnancy rate in patients in IVf/ICSI treatment . XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, November 2009, Cape Town, South Africa; Book of abstracts.

27. Митко Ивановски. Квалитетен менаџмент систем кај асистираните репродуктивни технологии. Докторската дисертација при Европски Универзитет – Република Македонија, 2010.

28. Mitko Ivanovski. Comparison of Color Doppler Ultrasound Parameters in Natural and Stimulated IVF Cycles in same Patients. Physioacta, Vol.6 – No 1; 2012.

29. Ivanovski M., Damcevski N., Radevska B., Doicev G. The influence of the depth of embryo replacement into the uterine cavity on in vitro fertilization outcome. Акушерство и гинекологиа ( The official journal of the Bulgarian Scientific Society of Obstetrics and Gynecology). Volume 51; 3,2012.

30. Mitko Ivanovski. Assessment of Endometrial Receptivity By The Endometrial-Subendometrial Blood Flow Distribution Pattern In Vitro Fertilization-Embryo Transfer Cycles. Medicus, Vol. XVII (1), 2012

31. Mitko Ivanovski. The Role of Ultrasound in the Evaluation of Enedometrial Receptivity Following Assisted Reproductive Treatments. Chpater 3 of book: On Vitro Fertilization – Innovative Clinical and Labarathory Aspects. Edited by Shevach Friedler. INTECH 2012/ www.intechopen.com

32. Mitko Ivanovski, Slavjanka Popovska. The Impact of the Depth of Embryo Replacement into the Uterine cavity under Transabdominal Ultrasound Guidance on In Vitro Fertilizatio and Embryo Transfer Outcome. Macedonia Journal of Medical Sciences, 2013 Dec 15; 6 (4):376-382

33. Митко Ивановски. Значење на Ултразвукот во Евалуација на Рецептивноста на Ендометриумот кај Ин Витро Фертилизација и Ембрио-трансфер„ Докторската дисертација при Медицинскиот факултет- Скопје, Република Македонија,2014.

34. Mitko Ivanovski, Lidija Naumovska. Patient satisfaction with the management of infertility. Sociological review, 2014

35. Митко Ивановски, Лидија Наумовска. Управување со клиентот/пациентот кај асистираните репродуктивни технологии. Македонско Здружение за Маркетинг – Зборник на Трудови, 2014.

36. Митко Ивановски, Лидија Наумовска. Медицинската информатика во пресрет на потребите на асистираната репродукција. Македонско Здружение за Маркетинг – Зборник на Трудови, 2014.

37. Mitko Ivanovski. Creating a sustainable quality management system in assisted reproductive technologies. Journal of Contemporary Economic and Business Isuess, 2014/2015.

38. Mitko Ivanovski, Lidija Naumovska. Women’s experiences of infertility treatment regarding the price of the IVF procedure. Research in Physical Education, Sport and Health, 2014, Vol.3, No.2, pp. 141-148.

Стручна активност:
 Диплома од Првата Балканска Охридска школа за ултразвук во медицината;
 Учество на македонско-бугарската средба на гинеколози и акушери во Благоевград;
 Учество на курсот за колпоскопија-Леуново;
 Активно учествувал на меѓународниот конгрес во Китен-Бугарија на тема “Карлична презентација”;
 Активно учествувал во работата на курсот: “Планирање на потребната опрема” во Трст-Италија; во склоп на OBSQUID-проектот;
 Учествувал на меѓународниот симпозиум за Урогинекологија во Скопје;
 Во текот на месец Март- Април 1997 год. бил на стручен престој во болницата “Св.Дух”- Загреб од областа на Doppler и тродимензионален ултразвук;
 Активно учествувал на Гинеколошко-акушерската недела на Српското лекарско друштво;
 Активно учествувал на Светскиот конгрес по гинекологија и акушерство одржан во Копенхаген-Данска 1997 година;
 Активно учествувал на Конгресот “Фетус како пациент” во Градо- Италија;
 Во 1999 год. активно учествувал на Првиот македонски гинеколошко акушерски конгрес;
 Од 1999-2001 година бил асистент по предметот гинекологија и акушерство при Медицинскиот факултет Скопје.
 Во 2000 година, активно учествувал на Светскиот Конгрес по гинекологија и акушерство во Вашингтон САД.
 Во Јуни 2001 се стекнал со диплома од “Базичниот и напреднат курс за ендоскопска гинеколошка хирургија”, што се одржа во Љубљана-Словенија и Villach-Австрија.
 Во 2001 година, одбрана на магистерскиот труд со наслов: “ Doppler ултразвучно иследување на индексот на отпор на папочната и средната мозочна артерија кај нормални бремености и бремености со интраутерин застој на растот на фетусот “ при Медицински факултет – Скопје
 Во 2003 год. учествувал на 4-тиот Бугарски конгрес по стерилитет, контрацепција и хормонска заместителна терапија во Боровец, Бугарија.
 Во 2004 год., активно учествувал на 1-от Балкански конгрес за репородуктивна медицина во Солун, Грција, со учество на воркшопот за “ Собирање на податоци и АРТ мониторинг “, организиран од ESHRE.
 Во 2004 год. учествувал на 19-0т ESHRE конгрес во Берлин, Германија.
 Во 2005 год. учествувал на 20-0т ESHRE конгрес во Копенхаген, Данска.
 Во 2006 год. учествувал на 21-0т ESHRE конгрес во Прага, Чекословачка
 Во 2006 год. активно учествувал на XVIII FIGO конгрес по гинекологија и акушерство во Куала Лумпур, Малезија
 Во 2007 год. учествувал на 22-от ESHRE конгрес Лион, Франција
 Во Декември 2007 година бил избран за професор при Високата медицинска школа во Битола по предметите : Првенција во гинекологијата и акушерството и Планирање на семејството и контрацепција.
 Во 2008 год. учествувал на 23-от ESHRE конгрес Барселона, Шпанија
 Во 2009 год. учествувал на XIX FIGO конгрес Cape Town, South Africa
 Во 2010 год. учествувал на COGI конгрес Берлин, Германија.
 Во 2010 одбрана на Докторската дисертација со наслов: „ Квалитетен менаџмент систем кај асистираните репродуктивни технологии „ при Европски Универзитет – Република Македонија
 Во 2011 год. учествувал на 4th International IVI Congress, Valencia, Spain.
 Во 2011 год. учествувал на 27-от ESHRE конгрес во Stockholm, Sweden.
 Во 2011 год. учествувал на XII National Congress POf Infertility, Contraception, Hormone Replacement Therapy an Gynecological Endoscopy, Borovetz, Bulgaria.
 Во 2011 год. учествувал на Првиот симпозиум за матични клетки и регенеративна медицина со интернационално учество, Скопје, Македонија.
 Во 2012 год. учествувал на Симпозиумот „Новини во Биомедицинското Потпомогнато Оплодување„ Скопје, Македонија.
 Во 2012 год. учествувал на XX FIGO World Congress, Rome, Italy.
 Во 2013 год. учествувал на 3от Конгрес на Гинеколози и Акушери на Македонија, Охрид, Македонија.
 Во 2013 год. учествувал на I The Best Of ESHRE &ASRM Congress, Bahamas
 Во 2013 год. учествувал како поканет предавач на Вториот Македонски Ian Donald Курс за Ултразвук во акушерството, гинекологијата и перинатологијата, Охрид, Македонија.
 Во 2014 година одбрана на Докторската дисертација со наслов: „ Значење на Ултразвукот во Евалуација на Рецептивноста на Ендометриумот кај Ин Витро Фертилизација и Ембрио-трансфер„ при Медицинскиот факултет – Скопје, Република Македонија
 Во 2014 год. учествувал на 70th Annual Meeting of ASRM, Honolulu, USA.
 Во 2015 година е насловен за Вонреден Професор, во групата на предмети од областа на менаџмент во здравството, при Европскиот Универзитет, Република Македонија.
 Во 2015 год. бил поканет предавач на стручниот состанок на тема „ Модерни трендови на биохемиски анализи во гинекологијата и акушерството„ , Скопје, Македонија.
 Во 2015 год. учествувал на 31-от ESHRE конгрес во Lisbon, Portugal.
 Во 2015 год. учествувал како поканет предавач на Четвртиот Македонски Ian Donald Курс за Ултразвук во акушерството, гинекологијата и перинатологијата, Скопје, Македонија .
 2015 : Cetrtificate for Successful Completion of the Educatio Program Voluson Expert Series & Voluson E 10 RSA, Скопје, Македонија.
 Во 2016 год. учествувал на 32-от ESHRE конгрес во Helsinki, Finland.
 Во 2017 год. учествувал како поканет предавач на 5-от Македонски Ian Donald Курс за Ултразвук во акушерството, гинекологијата и перинатологијата, Скопје, Македонија, со комплетирање на Advanced Course in Fetal Neurosongraphy.
 Во 2017 год. учествувал на 33-от ESHRE конгрес во Geneva, Switzerland.