fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф д-р Мирјана Кочова

Специјалист по педијатрија, Супспецијалист по детска ендокринологија и супспецијалист по генетика

2014
Програма Лeонардо да Вини, Лондон за усовршување на педијатриски курикулум
1996 Супспeцијализација по детска ендокринологија, Медицински факултет-Скопје
1993/1994 Visiting аѕѕос. ргоfessor
Универитет во Питцбург
1993 Финска стипендија од 1 месец за обука во врска со детски дијабетес

1991/1992
Фулбрајтова стипендија по ендокринолошка генетика
Pittsburgh PA, USA

1987
Докторат
Медицински факултет, Скопје

1987
Магистериум по медицинска генетика,
Медицински факултет Белград

1983/1984
Фулбрајтова стипендија по генетика
NY State University, Buffalo, UЅА

1980
Специјализација по педијатрија
Медицински факултет Скопје

2020
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Педијатрија

1995-2018
Шеф на Оддел за ендокринологија и генетика
со генетска лабораторија

2006-2007
Клиника за детски болести
директор

1996-1999
Клиника за детски болести
директор

1980-1994
Клиника за детски болести
Лекар специјалист педијатар

1975-1980
Клиника за детски болести
Лекар на специјализација

1989-1991
Доцент по педијатрија- Универзитет во Скопје

1991-1994
Visiting Research assistant professor in Pediatrics, Children’s Hospital of Pittsburgh, PA, USA

1995-1999
Вонреден професор по педијатрија и генетика – Универзитет во Скопје

1999
Редовен професор по педијатрија и генетика- Универзитет во Скопје
Раководител на постдипломска настава за генетика

2005-2007
Шеф на катедра по педијатрија

2007-2012
Шеф на катедра за хумана генетика

2012-
професор на докторски студии на Медицински факултет и на Универзитетот во Скопје

Здруженија: Македонско лекарско друштво,
Комора на Македонија (претседател на етички комитет, член на оперативен тим 2004-12)
Здружение на педијатри на Македонија (претседател 1997-2000)
International Society of Pediatric Endocrinology and Adolescent Diabetes (ISPAD)
European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE)
Endocrinology Society (ENDO)
International Society of Neonatal Screening (ISNS)
Hvidore Study Group Childhood and Adolescent Diabetes
Balkan Society of Medical Genetics
Македонскоo здружение за хумана генетика (потпретседател во еден мандат)
Одбори и комитети: Комисија за дијабет при МЗ (2016-2018)
Комитет за ретки болести при МЗ 2010-2018 (претседател 2010-2013)
Комисија за лекување во странство при МЗ (претседател во еден мандат)
Комисија за самоевалуација на Медицински факултет (претседател)
Комисија за акредитација на Клиника за детски болести (претседател)
Комитет за згрижување на јодниот дефицит во Македонија (член)
Комитет за транзиција во здравството (подготвила неколку поглавја во Бела книга) Комитет за транзиција во здравството (член)
Советодавно тело за континуирана медицинска едукација на лекари во примарна пракса Бројни советодавни тела и КОМИСИИ на Министерство за здравство за организација на здравствениот систем (член во подолг период)
Надзорни тимови за супервизија на секундарни здравствени институции (претседател)

Англиски
Српски
Француски
Италијански – моментална обука