fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Камелија Симеонова

Специјалист по детска и адолесцентна психијатрија

Септември 2023

FLOURISH – Адолесцентно и целоживотно здравје со фокус на семејството “Алтернатива” – Европски акредитиран институт во соработка со FLOURISH поддржано од Светската здравствена организација

 

Април 2023

Примена на Когнитивно- бихејвиорална терапија кај себе-повредување и други модели на автодеструктивно однесување (CBT for self-injry) Beck institute &Barent W. Walsh-Harvard Medical School
БЕК Инситут Пенсилванија во соработка со професори на Харвард Универзитет
Beck institute &Barent W. Walsh-Harvard Medical School

2021

Обука за проект E-PLH Родителство-Unicef

2021
ДБТ- Dialectical behavior therapy
Бек институт,Пенсилванија, Соединети Американски Држави

2021
Emotional focused therapy Greece,
EFT psychotherapy counselling

2020 – Во тек
Когнитивно-бихејвиорална психотерапија
CBT therapy, Basic approach, CBT for Anxiety, акредитиран од Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME)
Институт Бек, Пенсилванија, Соединети Американски Држави

2018 – Во тек
Семејна и системска психотерапија
EFTA/ EAP акредитиран институт Институт за брак, семејство и системска пракса „Алтернатива“ – Скопје

2018 – 2023
Специјализација по детска и адолесцентна психијатрија Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Медицински факултет – Скопје

2011 – 2016
Лиценциран доктор по општа медицина
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Медицински факултет – Скопје

2021
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Доктор по општа медицина

2018-2020
Доктор по општа медицина
Универзитетска Клиника за психијатрија, Клинички центар „Мајка Тереза“ – Скопје

Специјализант по детска и адолесцентна психијатрија

2016 – 2018
Доктор по општа медицина
Универзитетска клиника за детска хирургија, Клинички центар „Мајка Тереза“ – Скопје

Доктор по општа медицина

Активно вклучена во анестезиолошка подготовка и интензивно лекување на педијатрсиски хируршки пациенти во областа на детска и кардио-хирургија

2016
Институт за судска медицина и криминалистика, Клинички центар „Мајка Тереза“ – Скопје

Доктор по општа медицина

2014 – 2015
Универзитетска Клиника за хируршки болести „св. Наум Охридски“ – Скопје

Волонтер, вклучена во работата на сите хируршки оддели, асистенција

2006 – 2010
СОС Детско село – Скопје
Волонтер

2022

Крка International webinar connection between mental, neurological and somatic illnesses “COSMOS DISCOVERED”

Unicef” Специфики на работа со деца”

МНЗА метаболна евалуација за лица со аутизам

МАНУ” Меѓународна конференција со невроразвојни нарушувања во Македонија

Сомпозиум Здраво стареење и превенција на деменција

Активно учество на 5ти конгрес на Психијатри Босна и Херцеговина

2021

Oбука за проект E-PLH Родителство

Активно учество на 20ти конгрес МЛД

 

 

2020

Активно учевство на Виртуелен конгрес 2020 – Македонско лекарско друштво
– BECK Institute-CBT Basic Approach
– BECK Institute – CBT Anxiety

2019

WPA – World Congress of Psychiatry

 

2018

WPA – Dementia Congress

 

2016

Macedonian – Japanese Vascular Neurosurgery Meeting
– Balkan States Anesthesia Days III – Orthopaedic Anesthesia and Intensive Care

2015

Член на Организационен комитет – 39. Интернационален медицински научен конгрес – Охрид
– Neurosurgical Oncology Section – Medical Faculty Skopje
– Член на Организационен комитет – 6 World Healthcare Student Symposium
– Global Student Conference of Biomedical Science
– Асистент за регистрација на 64th IFMSA General Assembly
– 1st Balkan SCOPH Weekend – Sofia, Bulgaria

2013 – Член на Организационен комитет – 37th Интернационален медицински научен конгрес – Охрид

 

2012 – Член на Организационен комитет – 36th Интернационален медицински научен конгрес – Охрид

2016 – Во тек Лекарска комора на Северна Македонија

2016 – Во тек Македонско лекарско друштво

2011 – 2017 Македонска медицинска студентска асоцијација

2018-во тек

Здружение на специјализанти по психијатрија на Р.Македонија

2021-во тек

Здружение на детски психијатри на Р.Македонија

2022-во тек

Member of Science and nonduality

 

Simeonov R., Petrovski M., Simeonova A., Risteski T., Jordanovska K., Cokleska N. (2017). Clostridial soft-tissue infection after severe leg injury – Интернационален конгрес на словенска асоцијација на детски хирурзи (SAOPS)

Симеонова, К., Ралева, М., Даневски, В. (2020). Психотерапевтски третман на генерализирано анксиозно растројство во период на Ковид-19 пандемија – МЛД Конгрес

 

С. Васовиќ, Н.Димов, С.Тошевски, К. Симеонова

Stigma and discrimination -5ти Психијатриски конгрес Босна и Херцеговина

Англиски јазик (BULATS ниво Б2)
Германски јазик (ниво А2)

Благодарност за телефонска поддршка за време на Корона Пандемијата при Универзитетска Клиника за Психијатрија Скопје

 

Цртежи од пациенти и рачни изработки со посвета по завршениот хоспитален третман