fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р мед. науки Јасна Бушиноска

Специјалист по анестезиологија со интензивно лекување

2006 – 2008

Медицински факултет

Универзитет “Кирил и Методиј” –Скопје

Weil Cornel Cardiology seminar (AAF/OMI)

Салзбург, Австрија

 

 

2013

Специјализација по анестезија, реанимација и интензивно лекување

Универзитет “Кирил и Методиј” –Скопје

 

 

2013-2014

Teach The Teachers Course, ESA

Темишвар, Романија, Брисел, Белгија

Докторски студии од областа на анестезија и неврорадиологија

Универзитет “Кирил и Методиј” –Скопје

 

 

21-27.03.2017

Weil Cornel Anesthesiology seminar (AAF/OMI)

Салзбург, Австрија

 

 

1-3.10.2018

STROKE live course

Ница, Франција

 

 

03-10.11.2019

Medical rescue team training

Urla,Измир, Турција

 

 

25-27.11.2019

Тренинг за менаџмент на трансплантации

Ровињ, Хрватска

 

 

7-10.09.2022

ESMINT course

Ница, Франција

 

 

11-18.11.2022

Доедукација за анестезија при ендоваскуларен третман на мозочки аневризми и тромбози

Институт за кардиоваскуларни болести

Дедиње, Белград, Србија

 

6.11.2023

Докторска дисертација

„Компарација на дејството на интраартериски нимодипин и верапамил врз артерискиот вазоспазам при ендоваскуларен третман на церебрална аневризми“

Универзитет “Кирил и Методиј” –Скопје

Медицински факултет

2013-2022

ТОАРИЛУЦ

КАРИЛ

дополнително работно искуство (испомош во институции поради недостаток на кадар)

 

 

2015-2018

Клиника за гинекологија и акушерство-клинички центар,Скопје,

Општа болница-Гевгелија

Анестезија

 

 

2018-2022

Општа болница-Кавадарци

Клиника за стоматологија

Анестезија

 

 

2019, 2020

Општа болница 8ми Септември

Анестезија за деца со посебни потреби

Аместезија за ортопедски операции+Ковид центар

 

 

2020-2022

КАРИЛ

Болнички координатор за трансплантации на органи од ткива од починат донор

 

2022-сега

Клиничка Болница „Аџибадем Систина“

Одделение Анестезија и Операциони сали

 • Македонско лекарско друштво
 • Здружение на лекари по анестезија реанимација и интензивно лекување на Македонија
 • Европска асоцијација на анестезија и интензивно лекување
 • Европска асоцијација на педијатриска анестезија
 • Првостепена комисија за лекување во странство при Фонд за здравство на Република Северна макединија (председател 2 мандати)
 • Медицински симулациски центар-едукатор (2021, 2022)

 

 • Англиски
 • Германски
 • Грчки

Автор

 •  Анестезиолошки пристап при ендоваскуларен третман на мозочни аневризми, “ Конгрес на Македонска асоцијација на Радиолози, Охрид,Македонија 2010
 •  Компарација на антиеметскиот ефект на ондасетрон, метоклопрамид и плацебо  во профилакса на ПОНВ – Интернационален конгрес на анестезија, реанимација и интензивно лекување, Охрид, Македонија 2010
 •  Тромбоза на синус сагиталис супериор-растројувачка компликација по трауматска мозочна повреда-ARUD 2016 конгрес, Скопје, Македонија
 • Epidural blood patch- последен модалитет на нехируршки третман на спонтана интракранијална хипотензија,  Интернационален конгрес на анестезија, реанимација и интензивно лекување, Охрид, Македонија 2019
 • Carotidynia:-невообичаен предизвикувач на унилатерална цервикална болка докажан со имиџинг техника и клиничка презентација, 7 Конгрес на асоцијација на македонски невролози,on-line. 2021
 • POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME по ексцесивна парентерална нутриција со аминокиселини, CASE REPORT-ЈМС 2021
 • Абдоминална сепса-тивок непријател на пациентите на ИЛ-Симпозиум на југоисточна асоцијација на хирурзи Тетово, Северна Македонија 2022
 • Континуирана интравенска аликација на Нимодипин во превенција на вазоспазам пред ендоваскуларен третман на руптурирани церебрални аневризми-ЈМС, 2022
 • Ефект на интра-артериска апликација на Нимодипин кај САХ пациенти-ЈМС 2022
 • Третман на хепатална лацерација кај тапа абдоминална траума кај дете-ASPA симпозиум, Истанбул, Турција, 2022

Коавтор

 •  Спонтана ресорпција на хроничен субдурален хематом-! Конгрес на југоистоисточна европска асоцијација на неврохирурзи, Белград, Србија,2013
 •  Лапароскопија кај деца-анестезиолошки предизвик-6 конгрес на здружение на педијатри на Република македонија со интернационално учество-2016
 •  Ендоваскуларен третман на интракранијални аневризми на предна циркулација, Acta Morphologica, 2018
 •  Предизвици при ендоваскуларен третман на церебрални аневризми со широк врат-5-ти годишен симпозиум на српска асоцијација на неврохирурзи, Крагујевац, Србија,2019
 •  Механичка тромбектомија кај исхемичен мозочен удар-наше 10 месечно искуство-5-ти годишен симпозиум на српска асоцијација на неврохирурзи, Крагујевац, Србија,2019
 •  Невроимиџинг кај Хорнеров синдром во педијатриска неврологија, редок случај, 7 Конгрес на асоцијација на македонски невролози, 2021
 •  Улога на прематуритет и мала родилна тежина во неонаталната смртност на Клиника за гинекологија и акушерство во Скопје во период од 7 години-ЈМС,2020
 •  Демографски и патолошки карактеристики на гастричен карцином-3 годишно искуство од единечен центар-ЈМС,2020
 •  Корелација меѓу HER2 и EBV експресија кај гастричен карцином-ЈМС,2020
 •  Спинален епидурален хематом по поставуванје на лумбален катетер кај TEVAR пациент за третман на аневризма на десцендентна аорта journal of spine and neurosurgery,2020
 •  Третман на анафилакса при вовед во општа анестезија кај пациент без историја за алергии-Case report, ARUD 2021
 •  Периферна невропатијa кај Sars-Cov-2, Case report, 7 Конгрес на асоцијација на македонски невролози, 2021
 •  Механичка тромбектомија при мозочен удар, каде сме денес, 7 Конгрес на асоцијација на македонски невролози, 2021
 • Интрадурален ектрамедуларен епендимом во конус медуларис-Case report-16 Азиско-Австралиски конгрес на неврохирурзи, Ерусалим, Израел,2022
 • Блага аналго-седација при краниотомија при третман на хроничен
 • субдурален хематом,14 Анестезија форум, Сараево, Босна, 2022
 • Субдурален емпием кај пациент со нетретирана ВСД и пулмонална
 • хипертензија,14 Анестезија форум, Сараево, Босна, 2022
 • Благодарности

Благодарница за покажана професионалност, стручност, пожртвуваност, максимална заложба и навремена реакција при укажување медицинска помош на повредените-Куманово 9-10.05,2015

Лекарска комора на Македонија

Благодарница за покажана пожртвуваност и посветеност во згрижување на повредените од сообраќајната несреќа на 13.02.2019 година

Лекарска комора на Македонија

 • Награди

13-Ноемвриска награда на град Сколје за 2021 година за успешно извршена прва операција во Република Северна Македонија – имплантација на Вагус Нерв Стимулатор (ВНС) кај пациенти со епилепсија резистентна на лекови