fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Горјан Крстевски

Специјалист по кардиологија

2021
Завршена специјализација по кардиологија
Медицински Факултет, УКИМ

2013
Завршена програма по општа медицина,
дипломиран лекар по медицина
Медицински Факултет, УКИМ

2022- сега

Клиничка болница „Аџибадем Систина“

одделение за кардиологија

 

2018-2021
ЈЗУ УК за Кардиологија
Приватен специјализант

 

2014-2015
ПЗУ Интергин
Матичен лекар

Член на Македонското здружение по кардиологија (2018 – денес)
Член на Европското здружение по кардиологија (ESC) (2018 – денес)

Англиски јазик

– Коавтор на објавен труд во Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, јули 2018, со наслов “Predictors for Prognosis in Patients With Nonfatal Pulmonary Embolism: A Registry-Based Cohort Study.” и со DOI: 10.1177/1076029618786577.

– Коавтор на објавен труд во Прилози (Македонската академија на науките и
уметностите), број 39, издание 2-3, декември 2018, со наслов “Hyperfibrinogenemia in Peripheral Arterial Disease: Coexistent and Independent Risk Factor (A Report of Two Cases and Review of Literature).” и со DOI: 10.2478/prilozi-2018-0046.

– Главен автор на објавен труд во Abstracts / Thrombosis Research,175 Издание, додаток на изданието бр.1 (2019), стр. 1-23, март 2019, апстракти од 8-миот Интернационален симпозиум за женски здравствени болести, во тромбозата и хемостазата, со наслов “Recurrent DVT in young woman: suboptimal therapeutic effect or genetic inheritance.” и со DOI: 10.1016/S0049-3848(19)30110-0.

– Коавтор на објавен труд во International Society on Thrombosis and Haemostasis Congress 2019, јули 2019, со наслов “Initial Thrombus Above or Below Popliteal Fossa Is More Predictive than Residual Thrombosis for Postthrombotic Syndrome after Episode of Deep Venous Thrombosis – RIETE Experience with 1183 Patients.”

– Коавтор на објавен труд во Прилози (Македонската академија на науките и
уметностите), број 40, издание 2, октомври 2019, со наслов “Special Conditions in Venous Thrombembolism – Case Series” и со DOI: 10.2478/prilozi-2019-0021.

– Коавтор на објавен труд во European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, 21-во
издание, додаток на изданието бр.1, јануари 2020, со наслов “Right ventricular diameter added to D-dimer independently influence on prognosis of patients with pulmonary embolism and intermediate risk.“ и со DOI: 10.1093/ehjci/jez319.787.

– Коавтор на научен труд, во форма на постер-презентација, во склоп на International Union of Angiology XXIX World Congress, април 2020, со наслов “Duration of anticoagulation therapy in patients with genetic inheritance or thrombophilia.”

– Коавтор на објавен труд во Acta Biochimica et Biophysica Sinica, јануари 2021, со наслов “The role of D-dimer in relation to the clinical course of patients with COVID-19.” и со DOI: 10.1093/abbs/gmaa140.

– Коавтор на објавен труд во Angiologiya i Sosudistaya Khirurgiya, број 27, издание 2, 2021 година, со наслов „Risk for post-thrombotic syndrome after lower-limb deep vein
thrombosis: location of the thrombus or residual thrombi?” и со DOI: 10.33529/ANGIO2021108.

– Главен автор на апстракти на прикази на случаи на Втор меѓународен симпозиум за
тромбоза, април 2021, со наслови: „Мурална тромбоза на десен атриум кај пациент
со срцева слабост со редуцирана ежекциона фракција и тешка трикуспидна
регургитација“, „Тромбоза асоцирана со карционом кај пациент со ректосигмоиден
карцином“ и „ Тромбоза асоцирана со карционом кај пациент со муцинозен
аденокарцином.“

– Коавтор на објавен труд во Прилози (Македонската академија на науките и
уметностите), број 42, издание 2, септември 2021, со наслов „Tромбоза поврзана со карцином – Серија случаи.” и со DOI: 10.2478/prilozi-2021-0025.

– Гостин уредник на издание број 1, април 2022, на “e-journal CVM – електронско списание за кардиоваскуларна медицина”, на Македонското здружение по кардиологија на Република Северна Македонија.

– Главен автор на објавен труд во e-journal CVM – електронско списание за кардиоваскуларна медицина, број 2, јуни 2022, со наслов „Takayasu arteritis – A report of two cases with differing symptomatology.“