fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р д-р Бети Ѓуркова-Ангеловска

Специјалист по педијатрија, супспецијалист по педијатриска кардиологија

2021

Супспецијализација по педијатриска кардиологија

Универзитетска клиника за детски болести

 

2007

Магистер по медицински науки

Медицински факултет

 

2001

Специјалист педијатар

Универзитетска клиника за детски болести

 

1995

Медицински факултет

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

2023

педијатар, супспецијалист по педијатриска кардиологија

Клиничка болница „Аџибадем Систина“

 

2021

Универзитетска клиника за детски болести

Супспецијалист по педијатриска кардиологија, Оддел за кардиологија и ревматологија

 

2001

Универзитетска клиника за детски болести

Специјалист по педијатрија, Оддел за кардиологија и ревматологија

 

1997

Универзитетска клиника за детски болести

Специјализант по педијатрија

 

Здружение на педијатрите на Македонија

Македонско здружение по кардиологија

Комисија за ретки болести при Министерството за здравство

Англиски

Српски

Ѓуркова Бети

Евалуација на биохемиски и организациски пристап на неонатален скрининг за вроден хипотироидизам

Магистерски труд, 2007

 

Ѓуркова Б., Кацарска Р., Кузевска-Манева К., Крстевска-Блажевска С., Јовановска В. Дијагноза, третман и следење на пациентите со транспозиција на големите крвни садови во периодот 2000-2008 година. Physioacta Vol. 3(1), 2009: 43-51.

 

Ѓуркова-Ангеловска Б.,Кацарска Р., Кузевска-Манева К., Јовановска В., Нешковска- Шуменковска М. Јувенилен идиопатски артритис – приказ на случаи и современ тераписки пристап. Архиви на јавно здравје, вол. 6, бр.1, стр. 33-37, 2014

 

Kuzevska-Maneva K., Kacarska R., Gjurkova-Angelovska B., Jovanovska V., Neshkovska- Shumenkovska M, Maneva E.

Anomalous pulmonary venous connection (total and partial form) – single centre experience. Acta morphol. 2014, Vol.11 (2): 49-52

Neshkovska-Shumenkovska M., Kacarska R., Kuzevska-Maneva K., Gurkova-Angelovska B. Jovanovska V., Krstevska-Konstantinova M., Chadikovski V.

Pericarditis in patients followed on rheumocardiology department in period of 2011-2016. Physioacta 2017, vol. 11 No 3, pp 113-119

Gurkova-Angelovska B., Kacarska R., Kuzevska-Maneva K., Jovanovska V., Neskovska-Sumenkovska M., Murtezani A., Georgieva D.

Juvenile dermatomyositis – Our Experience in the diagnosis and treatment of the                                disease. Physioacta 2018, vol.12 No 1, pp 59-66

Констандина Кузевска-Манева, Розана Кацарска, Бети Ѓуркова-Ангеловска, Валентина Јовановска, Марија Нешковска-Шуменковска, Елита Манева, Слободан Илиќ, Милан Џукик, Владимир Чадиковски.

Cor triatriatum sinister – ретка вродена срцева мана – Наши искуства во дијагнозата и третманот во детската возраст. Архиви на јавното здравје, вол. 11 бр. 1, стр. 104-109, 2019 

Gurkova-Angelovska B., Kacarska R., Kuzevska-Maneva K., Jovanovska V., Neskovska-Sumenkovska M., Nakeva-Janevska N. Evaluation of patients with congenital left ventricular outflow tract obstruction. Physioacta, Vol.14(2), 2020 :83-88

 

Tankoska M., Jakimovski D., Stamatova A., Murtezani A., Maneva E., Shukarova-Angelovska E., Gjurkova-Angelovska B., Kocheva S., Kuzevska-Maneva K., Krstevska Konstantinova M. Demographic, clinical and biochemical characteristics of pediatric obesity: interim analisys of a larger prospective study. Folia Med (Plovdiv). 2020 Dec 31; 62(4): 746-752.

2012 – Сител. Тема – Вродени срцеви мани

2014 – Алфа. Тема – Ревматски болести во детската возраст

Благодарница од Македонското лекарско друштво

Сертификат за учество во мисиите за педијатриска кардиохирургија