fbpx
ОДДЕЛИ

Педијатрија

Oдделот за педијатрија е составен од поликлиника, дневна болница, стационар и ургентен центар. Педијатрискиот тим го сочинуваат докажани експерти со долгогодишно искуство во дијагностицирање и третман и на најсложените детски болести. Одделот има уникатен дизајн со доминација на детски елементи, со цел нашите најмали пациенти да немаат чувство дека се во болница и да го елиминираме стравот од посета на доктор.

ПОЛИКЛИНИКА

Во поликлиничкиот дел, високостручниот тим педијатри се грижи за здравјето на децата, од новороденчиња до 16-годишна возраст. Во поликлиниката се изведуваат сите превентивни контролни прегледи и следење на психомоторниот развој на здрави деца. Покрај контролни прегледи, достапни се прегледи на болни деца со цел навремена дијагноза и третман на сите детските болести. За специфични болести, достапен е тим педијатри супспецијалисти по кардиологија, пулмоалергологија, неврологија и нефрологија. Поликлиниката е составена од специјалистички и супспецијалистички ординации специјално дизајнирани да овозможат комфор и удобен престој.

СТАЦИОНАР

Педијатрискиот стационар овозможува третман на болно дете од новороденче до 16-годишна возраст. Во него се спроведува најсовремена дијагностика и третман базиран на светски практикувани протоколи за лекување болести на децата. Располага со 15 модерно уредени еднокреветни сместувачки капацитети кои ги задоволуваат највисоките здравствени и естетски критериуми. Собите и апартманите се прилагодени за престој на родител со дете

ПЕДИЈАТРИСКИ УРГЕНТЕН ЦЕНТАР

Со цел грижата за болното дете да биде достапна во секое време, во рамките на Одделот функционира и најсовремен педијатриски ургентен центар. Конципиран е по примерот на светските реномирани ургентни центри, што го прави водечки педијатриски центар во целиот регион. Во него работи мултидисциплинарен тим доктори кои може да ги третираат сите болести во детска возраст. Ургентниот центар работи 24 часа секој ден во неделата.

 

СУПСПЕЦИЈАЛНОСТИ

За специфични болести, на Одделот достапен е тим педијатри супспецијалисти по кардиологија, пулмоалергологија, неврологија и нефрологија.

Кардиологија и ревматологија. Грижата за здраво срце на вашето дете апочнува уште во бременоста. Во „Аџибадем Систина“ трудниците имаат можност за фетална ехокардиографија со која се овозможува рана детекција на срцеви аномалии на плодот. Тимот детски кардиолози изведува кардиолошки скрининг на новороденчињата и ехо на срце кај деца. Посебен акцент е ставен и на дијагнозата и третман на ревматолошки болести.

Пулмоалергологија. Искуството на тимот пулмоалерголози овозможува дијагноза на типот на алергија со алергиски кожни тестови, детекција на причини за кашлица, дијагностика со FeNO – азотен оксид – мерење на степенот на алергиска бронхијална осетливост, детекција на астматско дишно стебло, како и мерење на степен на проток на воздух низ дишно стебло со тест за белодробна функција.

Неврологија. Благодарение на докажаните експерти на Одделот за педијатрија достапна е дијагноза и третман на невролошки состојби во детска возраст (развојно следење на предвремено родени и бебиња од ризична бременост, епилепсии и епилептични синдроми во детство, невро-мускулни болести, инфекции на невро-мускулен систем, имунолошки и дегенеративни заболувања на нервен систем, акутни и хронични главоболки, развојни нарушувања).

Нефрологија. Супспецијалистичкиот преглед кај педијатар нефролог нуди можност за рано откривање на вродеи малформации на уринарен систем, неонатален ехографски нефролошки скрининг, рана дијагноза и третман на уринарни инфекции кај деца, како и рано откривање и следење на хронични нефролошки болести. Во нашата болница достапни се и консултативни прегледи за одлука за оперативен третман на нефролошка болест.

Хемато-онкологија. Со воведување на детската хематоонкологија  „Аџибадем Систина“ стана првата приватна болница која нуди дијагностика и третман на хематоонколошки заболувања во детската возраст. Во областа на детската хематологија постои можност за дијагностика и третман на сите заболувања од оваа област, почнувајќи од нарушување на еритроцитната лоза, сите видови анемии, потоа нарушувања  на леукоцитната лоза во смисла на леукоцитози и леукопении, нарушувања на тромбоцитната лоза меѓу кои најчести се тромбоцитопениите, акутни и хронични воспаленија на лимфните јазли и нарушувања  на коагулацијата. Во онколошкиот дел постои можност  за дијагностика на  малигни заболувања во детската возраст, тоа се најчесто  акутните лимфобластни леукемии, а од солидните тумори  кај децата најчести се туморите на централниот нервен систем.

За дијагноза на солидните тумори во детската возраст во „Аџибадем Систина“ постои современа апаратура за дијагностика, можност за одредување на специфични тумор-маркери, кор-биопсија и патохистолошка дијагноза, можност за хируршка интервенција од страна на детски хирург и неврохирург, како и најсовремен акцелератор за зрачна терапија.

ДЕТСКА ХИРУРГИЈА

Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ се изведува широк спектар на хируршки зафати кај децата (неонатална или новороденечка хирургија, урологија, детска траума, детска торакална хирургија, детска онколошка хирургија, детска пластична хирургија, минимален инванзивен третман, лапароскопија, цистоскопија и тораскопија)

 • ингвинална кила (хернија)
 • фуникулоцела
 • хидроцела (водена кила)
 • неспуштен тестис (крипторхизам)
 • циркумцизија
 • варикоцела
 • торзија на тестис
 • хирургија на слепо црево (лапароскопска апендектомија)
 • хирургија на тенко црево
 • Макелов дивертикулум
 • инвагинација
 • Хирспрунгова болест (трансанален pull-through Soave)
 • хирургија на девело црево
 • мезентеријални цисти и лимфангиоми
 • хипоспадија
 • опструктивна уропатија (уретеропиелитична и превезикална стеноза)
 • ендоскопски третман на везикоуретерален рефлукс STING-процедура
 • валвула на задна уретра
 • Wilmsov (нефробластом) тумор
 • неуробластом
 • хирургија на слезенка
 • хирургија на црн дроб
 • хирургија на панкреас
 • ехинококова циста
 • трихобезоар
 • хирургија на желудник
 • пилорна стеноза
 • гастроезофагијален рефлукс
 • хирургија на дуоденум
 • торакоскопија
 • емпием на плеура
 • лобектомија на бел дроб
 • неонатална хирургија (атрезија на езофагус, атрезија на дуоденум, атрезија на тенко црево, анална атрезија, атрезија на жолчни патишта, екстрофија на мочен меур, гастросхиза, дијафрагмална хернија)
 • вродени цисти и фистули на вратот
 • синдактилија
 • хируршки третман на изгореници
 • фрактури (скршеници) на коски со репозиција под рендген и имобилизација
 • фрактури (скршеници) на долги коски на подлактица, надлактица, потколеница и натколеница со некрвава репозиција и перкутана остеосинтеза
 • минимално инванзивна хирургија

 

 

ДЕТСКА КАРДИОХИРУРГИЈА

Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ функционира одделот за Детска кардиохирургија, составен од искусен тим од 15 професори, доктори и сестри кои се обучени во областа на детската кардиохирургија. Во соработка со нашите доктори ќе работи тим доктори кои доаѓаат од Турција и ќе бидат достапни секоја недела во земјава. Целта е да се преслика успешното искуството кои болниците на „Аџибадем“ во Истанбул ги има со детската кардиухирургија. Овие центри зад себе имаат повеќе од 15.000 операции.

Овој тим ќе биде задолжен за кардиолошки интервенции кај деца на возраст од 0 до 18 години, а во следниот период „Аџибадем Систина“ има за цел да стане референтен центар за третман на вродени срцеви заболувања кај деца не само во Македонија туку и на целиот Балкан. Сите кардиохируршки услуги кај пациентите се покриени од ФЗОМ.

ЦЕНТАР ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И ТРЕТМАН НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈ

Раното откривање на отстапувањата од развојот кај децата и навремениот третман се од особено значење за понатамошниот развој кај овие пациенти. Во нашиот центар работи мултидисциплинарен тим составен од развоен педијатар, педијатриски невролог и дефектолог, кои овозможуваат истовремено обработка на детето, корелирање на добиените резултати и континуирано следење на ефектите од третманот. Третманот на секое дете е индивидуален, со однапред утврден план за работа кој дава успешни резултати. Одделот има уникатен дизајн со доминација на детски елементи, со цел нашите најмали пациенти да немаат чувство дека се во болница и да го елиминираме стравот од посета на доктор.

ДНЕВНА БОЛНИЦА

Дневната болница, со капацитет од 4 кревети, овозможува згрижување на болно дете кај кое е потребен краток временски престој. Во овој дел се спроведува инфузиона терапија, како и апликација на лекови, рехидратација и инхалација на педијатриските пациенти.