fbpx
ОДДЕЛИ

МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА

Одделот за молекуларна дијагностика во клиничката болница „Аџибадем Систина“ изработува PCR молекуларни анализи спроведени преку патентиран и докажан златен стандард- CEPHEID GeneXpert Dx Систем кој автоматизира и интегрира подготовка на примерокот, амплификација на нуклеинските киселини и откривање на целната секвенца во примерокот или комплексот на примероци, користејќи real-time полимераза верижна реакција (PCR).

Молекуларни анализи

Одделот за молекуларна дијагностика за нашите пациенти и нивното здравје овозможува најбрзо и најточно анализирање, докажување или верифицирање на присуство или отсуство на одредени причинители за болест (сексуално преносливи болести, бактериски или вирусни инфекции) спроведени според стандардизирана и универзално прифатена PCR метода.

  • Xpert MTB/Rif real-time PCR
  • Молекуларна анализа за докажување присуство на Mycobacterium tuberculosis и резистенција кон рифампин
  • Xpert ® CT/NG
  • real-time PCR тест за Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae
  • Xpert ® HPV real-time PCR
  • Молекуларна анализа за HPV, (Human papillomavirus)
  • Xpert HCV VL
  • real-time PCR тест за докажување присуство на хепатит Ц вирус
  • Xpert HIV VL
  • real-time PCR тест за докажување присуство на ХИВ вирус

Упатства за правилно земање, ракување, транспорт, прием, подготовка и складирање на примерок за анализа

Преземете ги работните упатства за дијагностички лаборатории:

Упатство за правилно земање, ракување, транспорт, прием, подготовка и складирање примерок за микробиолошка анализа

Упатство за правилно земање, ракување, транспорт, прием, подготовка и складирање примерок за хистопатолошка анализа

Упатство за правилно земање, ракување, транспорт, прием, подготовка и складирање примерок за биохемиска анализаБрошура за ДИЈАГНОСТИЧКИ ЛАБОРАТОРИИ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЈА И ЦИТОЛОГИЈА