fbpx
ОДДЕЛИ

Онкологија и радиотерапија

 

ОНКОЛОГИЈА

На Одделот за онкологија пациентите добиваат индивидуален план за третман од страна на мултидисциплинарен тим специјалисти. За првпат во регионот се користи најсовремен начин на рано откривање и следење на малигните заболувања со користење на PET/CT скен. За пациентите достапна е најсовремена хемотерапија, хормонотерапија, имунотерапија и целна (биолошка) терапија.

onkologija
 

 

Третманот се креира зависно од хистолошкиот тип на туморот (клетките од кои потекнува), органот од кој потекнува, како и степенот на локо-регионална проширеност на болеста или евентуалното постоење на далечни метастази. При малигни заболувања постојат два начини на третман адјувантен, чија цел е намалување на ризикот од повторување на болеста и неоадјувантен, со цел да се намали димензијата на туморот и да се обезбеди негова операбилност или палијативен со цел контрола на симптомите со што обезбедува подобар квалитет на живот. Третманот може да се спроведе како индивидуален или во комбинација со други модалитети на третман (хирургија, радиотерапија). Стручниот тим освен со креирањето на третманот, како и неговото спроведување, се грижи и за континуираното следење на пациентите по завршување на планираните модалитети на третман, советување и здравствена едукација на членовите на семејството за превенција на ризиците од појава на малигна болест, како и нејзино рано откривање.

Најчесто третирани локализации на малигни заболувања

 • Канцер на дојка
 • Тумори на мозок
 • Канцер на бели дробови
 • Канцер на дебело црево и ректум
 • Канцер на желудник
 • Канцер на панкреас
 • Канцер на хепар
 • Канцер на простата
 • Канцер на матка
 • Канцер на јајчници
 • Канцер на мочен меур
 • Канцер на тестиси
 • Тумори на глава и врат
 • Тумори на коски
 • Тумори на меки ткива

 

Модалитети на третман кои се применуваат од страна на стручниот тим на „Аџибадем Систина“

 • Хемотерапија– подразбира аплицирање лекови во вена или орално чија цел е уништување на канцер клетките, при што најчесто се комбинираат повеќе цитостатски препарати со различен механизам на дејство. Во болницата „Аџибадем Систина“ тимот онколози постојано ги следи најновите достигнувања во онкологијата, како и нивната ефективна примена согласно со прифатените стандарди.
 • Хормонотерапија– подразбира користење лекови кај тумори кај кои постои хормонска зависност како канцер на простата и канцер на дојка. Поголем дел од препаратите се аплицираат орално, но постои можност и за мускулна апликација на одредени препарати од оваа група.
 • Имунотерапија– подразбира користење супстанци кои имуниот систем природно ги продуцира и се користат да ги идентификуваат и да ги уништат канцер клетките со активирање на имуниот систем.
 • Целна или биолошка терапија– едно од најзначајните откритија во последнава деценија во онкологијата се високоефективните биолошки препарати со минимални несакани ефекти кои дејствуваат на соодветни рецептори (таргети – цели) кои се наоѓаат на туморската клетка, а ги нема кај нормалните клетки. Ваквиот тип современа онколошка терапија најде примена кај различни типови канцер, особено кај канцер на дојка, дебело црево и бубрег.

Радиотерапија 

Радиотерапијата во „Аџибадем Систина“ се изведува на најсовремениот акцелератор за зрачна терапија TRILOGY. За првпат во регионот благодарение на технолошките можности со кои располага „Аџибадем Систина“ при планирање на третманот се користи PET/CT со што се овозможува прецизно бележење на туморот и здравите органи, што е од основна важност за успешни резултати на лекувањето со намалувањето на несаканите ефекти од третманот.

РАДИОТЕРАПИЈА

Радиотерапијата се спроведува со моќниот акцелератор Тrilogy. Со него се овозможува прецизен третман со високи зрачни дози на туморот и максимална заштита на околното здраво ткиво за пократок временски интервал.

Tехники кои се користат при аплицирање радиотерапија

 • Conformal Radiotherapy: (3D CRT) Conformal Radiotherapy
 • IMRT : Intensity Modulated Radiation Therapy – подобрена тридимензионална техника
 • SRT/SRS: Stereotactic Radiotherapy/Stereotactic Radiosurgery
radio

Егзактна примена на овие техники е овозможена со IGRT, која подразбира најсовремено планирање и контрола на зрачниот третман користејќи различни модалитети (MRI, PET/CT, CBCT, PV) – IGRT : Image Guided Radiation Therapy

Полиња за апликација на радиотерапија

Во зависност од целта на радиотерапискиот третман, радиотерапијата може да биде:

 • Куративна радиотерапија

Имајќи ги предвид достапните информации за болеста, се применува кога болеста може комплетно да се излекува. Може да се аплицира самостојно или во комбинација со хирургија и хемотерапија.

 • Палијативна радиотерапија

Се применува во услови кога е невозможно комплетно да се излекува болеста. Целта е да се превенираат или да се намалат симптомите и да се подобри квалитетот на живот кај пациентите кои се соочени со сериозна и комплексна болест. Пример, коскената болка од која страдаат пациентите со промени на коските може да се намали со радиотерапија, исто така, со радиотерапија може да се превенираат патолошки скршеници на местото каде што постојат промени. Крвавењата предизвикани од поголеми тумори може да се стават под контрола со употреба на радиотерапија. Вкупните дози на радиотерапија во овие случаи се помали и времетраењето на третманот е значително пократко.

Радиохирургија

Радиохирургијата е дел од зрачната терапија со која се третираат тумори, најчесто во мозокот, кои не можат хируршки да се отстранат. Се изведува со помош на најмоќниот и најбезбеден апарат за радиотерапија TRILOGY.

Повеќе информации за Центарот за онкологија и радиотерапија прочитајте на www.cancertreatment.mk