fbpx
ОДДЕЛИ

ИМУНОХЕМАТОЛОШКА (ТРАНСФУЗИОЛОШКА) ЛАБОРАТОРИЈА

Во имунохематолошката лабораторија се изработуваат следниве анализи: одредување крвна група, детектирање антиеритроцитни антитела, ладни изоаглутинини, директен антиглобулински тест (DAT- Coombs test), индиректен антиглобулински тест (IAT -Coombs test). За пациентите кои се лекуваат во болницата и имаат потреба од заместителна терапија со крвни компоненти се обезбедуваат неопходни количини еритроцити, свежо смрзната плазма, тромбоцити и криопреципитат. Проби за компатибилност – интер реакција меѓу дарувана крв и пациентот се изработуваат задолжително за секој пациент кој треба да прими трансфузија. Во лабораторијата се подготвува автологна плазма богата со тромбоцити за пациенти кај кои е индицирано од ортопед, трауматолог или дерматолог. Препаратот се користи за побрзо зараснување на повредени ткива или естетска корекција.