fbpx
ОДДЕЛИ
‹ Листа на оддели

Доктори во одделот

Флеботомија со преданалитика

Одделението за флеботомија со преданалитика при дијагностички лаборатории во Клиничката болница “Аџибадем Систгина” има улога и обврска за подготовка на пациентите за навремено и правилно земање на биолошки материјали во соодветно време и соодветни услови, нивно безбедно транспортирање до делот за преданалитика каде се врши соодветна припрема на биолошките материјали до добивање на квалитетен работен примерок( серум, плазма и слично) потребни за понатамошна обработка и испитување на побараните дијагностички анализи.


Воедно одделението учествува во одржување и зголемување на грижата или безбедност на пациентите (сите возрасти), нивниот комфор како и соодветно пренесување на информации за анализите што се работат во нашите и референтите лаборатории.


Одделението учествува и овозможува достапност на сите дијагностички тестови на лабораториите преку Homelab услугите до домашна адреса на самите пациенти, односно правилно земање на биолошки материјали во домашни услови со правилно транспортирање на земените примероци од биолошки материјали до одделението за флеботомија со преданалитика.
На одделението преданалитика се примаат сите биолошки материјали што пристигаат од надвор од болницата, од одделението за флеботомија,педијатриските и ургентните центри кко и од другите оддели од Клиничката болница “Аџибадем Систина” кои се процесираат на понатамошна преданалитичка изработка и транспортираат до соодветната лабораторија за анализа на побараната аналитика.