fbpx
ОДДЕЛИ

Анестезија и Операциони сали

 

Основен концепт на Одделот за анестезија се професионалност и експедитивност, втемелени на современата медицина, високоедуциран медицински персонал и најсовремена технологија и опрема. Мониторингот и анестезиолошките постапки во целата болница се изведуваат според препораките и стандардите на ASA и ESA со што се овозможува контрола на болката.

УСЛУГИ НА ОДДЕЛОТ

 •  Предоперативна анестезиолошка проценка
 •  Администрација на анестезија во сите супспецијалности
 •  Регионални анестезии
 •  Акушерска аналгезија и анестезија
 •  Периоперативната болка
 •  Третман на акутна и хронична болка
 •  Грижа за критично болни

Анестезиолошка дејност

1. Консултативна дејност

Пред анестезиолошки преглед за секој пациент на кој му претстои инванзивна дијагностичка или терапевтска интервенција за која е потребна анестезија или оперативна процедура. Целта е да се направи проценка на состојбата, степенот на ризик за пациентот и потребата од предоперативна подготовка.

 2.  Анестезиолошка дејност

 •  Амбулантски анестезии – краткотрајни анестезии (потенцирани или целосни) кои се користат за колоноскопии, гастроскопии, цистоскопии, снимања на MRI и CT скенер, ангиографски процедури и процедури во Одделот за ин витро фертилизација.
 •  Анестезии за еднодневна хирургија – општи и регионални анестезии за оперативни интервенции во Одделот дневна болница кој овозможува пациентите да бидат примени, оперирани и испишани во рок од 24 часа.
 •  Анестезии во оперативниот блок – сите видови општи, регионални и комбинирани анестезии се користат за планирани или ургентни операции кои се спроведуваат во сите хируршки и гинеколошки одделенија на болницата. При тоа се користат најновите и најбезбедни интравенозни и инхалациони анестетици, како и последните генерации на локалните анестетици за регионални анестезии. Со тоа се обезбедува брзо и пријатно будење по изведената интервенција и доведување на минимум несакани ефекти по анестезијата.

3. Третман на болка

Со нашата тимска работа континуирано се трудиме безбедноста и задоволството на нашите пациенти да бидат на највисоко ниво со што се стремиме да стигнеме до нашата цел – болница без болка.

 •  Третман на болка кај оперирани и неоперирани пациенти стационирани во болницата (системски, NCA, PCA или регионално).
 •  Третман на болка кај амбулантски пациенти
 •  Обезболување (аналгезија) на трудниците во родилниот блок – кај овие пациентки се користат сите регионални техники на акушерска аналгезија (спинална, епидурална и комбинирана епи-спинална), како и техниката на т.н. walking epidural, која не ја ограничува трудницата во движењето.